Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid 2006 års taxering

Datum: 2005-12-21

Dnr/målnr/löpnr:

132 633338-05/22

Skatteverket lämnar inför varje års taxering riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för egen taxering ska lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.

Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.

Skatteverket har tidigare 2004-12-15, dnr 130-691458-04/121, utfärdat riktlinjer avseende utformningen av de laserritade deklarationsblanketterna. Vad som sägs i dessa riktlinjer har numera upphört att gälla. Istället gäller de riktlinjer som redovisas nedan.

 

Författningsbestämmelser


 
I lagen (2001:1227) om självdeklaration och kontrolluppgifter (LSK) finns bestämmelser om skyldigheten att lämna självdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.

Enligt 1 kap. 1 och 2 §§ LSK ska uppgifter till ledning för egen taxering lämnas i form av självdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt fastställt formulär för Allmän självdeklaration (Inkomstdeklaration 1) eller Särskild självdeklaration (Inkomstdeklaration 2 - 4) 2 kap. 1, 2 och 7 §§ LSK. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.

Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 4 kap. 1, 3 och 4 §§ LSK och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 5 kap. 4 § LSK.

Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 3 kap. 5 § LSK. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna självdeklaration gäller enligt 3 kap. 18 § LSK motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 3 kap. 5 § LSK. Enligt 3 kap. 1 § p.6 LSK ska en självdeklaration innehålla, förutom uppgifter i nämnda paragraf, de uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta riktiga taxerings- och beskattningsbeslut samt beslut om pensionsgrundande inkomst.
 
Efter medgivande från Skatteverket får näringsuppgifter lämnas med hjälp av ADB.

 

Skatteverkets riktlinjer


 

1. Blanketter från vilka registrering ska ske m.m.


 
1.1 Inkomstdeklaration 1 och bilagor
 
Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.

Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förtryckta, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgmarkering på kanten samt färgsättning i övrigt som den av Skatteverket fastställda blanketten.

När alla näringsuppgifter på blanketterna N1, N1A, N2, N2A, N3A, N4 och N6 samt K10-uppgifterna lämnas via ADB kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Vare sig färgkant eller färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga bilagor, som inte kan lämnas via ADB-media.

Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förtryckta uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid taxeringen måste vara ifyllda i fälten med registreringskoder. Det innebär att samtliga belopp från den förtryckta deklarationsblanketten måste föras över till rutor med registreringskoder på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förtryckta, ska det fyllas i. Även sambeskattads personnummer ska föras över om det ska gälla.
 
N1, N1A, N2, N2A, N3A, N4 och N6 ska vid 2006 års taxering registreras in i ADB-systemet.

Blanketterna T1, T2, K1, K4, K4C, K5, K6, K10 och K12 innehåller uppgifter som till viss del ska registreras.

Fr.o.m. taxeringsåret 2006 är blankett K3 en beräkningsbilaga som inte ska skickas in till skatteverket.

 
1.2. Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska vid 2006 års taxering registreras in i ADB-systemet. Samma gäller för de i blanketterna Inkomstdeklaration 2 och 4 ingående räkenskapsscheman.

Vid 2006 års taxering ska blanketterna Inkomst-deklaration 2 - 4 vara i A3 planoformat (4-sidigt A4-format) och av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketter och försedda med samma färgmarkering på kanten som de av Skatteverket fastställda blanketter.

Färgkant erfordras inte om deklarations- och räkenskapsuppgifter m.m. på blankett Inkomstdeklaration 2, sidorna 2-6 och N3B samt blankett Inkomstdeklaration 4, sidorna 2-7 och N3B lämnas via ADB. I dessa fall räcker det med en laserutskrift av blankettens framsida. Även laserutskrift av blankett Inkomstdeklaration 3, sidan 1 godkänns om uppgifterna på sidan 2, sidan 4 och blanketterna N1, N1A, N2, N2A och N3B lämnas via ADB.

Det är viktigt att föra över de förtryckta uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras.

Om någon bilaga ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 - 4 som inte kan lämnas via ADB-media gäller att den lämnas i pappersformat.

Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och texten "Manuell blankett" längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 2 - 4  måste alltid underlag för fastighetsskatt anges i rutorna som har registreringskoder. Detta även om fastighetsskatteunderlagen inte ska ändras.

 
1.3 Gemensamt för INK 1 - 4 och bilagor

I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Av praktiska skäl kan person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.

Från och med taxeringsår 2006 har Skatteverket infört rutor med rundade hörn på samtliga blanketter. Det är valfritt att använda sig av motsvarande rundning på  laserritade blanketter eller att använda sig av  rutor med raka hörn.

Ett av syftena med ovannämnda enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registreringen ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna registrering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att registreringsunderlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga.

 

2. Övriga blanketter


 
För de blanketter, K4A, K7, K8, K9, K11, K15A, K15B samt ansökan om uppskov vid reavinst vid byte av bostad K2, vars uppgifter inte ska registreras in i ADB-systemet vid 2006 års taxering gäller att även dessa ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketter. Skälet är att annars kan granskningsarbetet försvåras.

 
3. Övrigt

Flersidiga blanketter häftas ihop längst upp till vänster och ordningsföljden är den samma som i Skatteverkets blanketter. Om blanketten består av flera sidor anges person-/organisationsnummer på varje sida.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid 2006 års taxering se bilaga 1.

 

Bilaga 1

SAMMANSTÄLLNING ÖVER HUR OLIKA BLANKETTER FÅR LÄMNAS VID 2006 ÅRS TAXERING

 

SKV NRNamnLaserritad
2000INK1Ja
2002INK2Ja, A3 planoform. med färgkant **
2002aRäk.Ja
2003INK3Ja, A3 planoform. med färgkant **
2004INK4Ja, A3 planoform. med färgkant **
2004aRäk.Ja
2004bDUJa
2004cU Årsb.Ja
2050T1Ja
2051T2Ja
2101K1Ja
2103K3Beräkningsbilaga fr.o.m. 2006, skickas ej in till Skatteverket.
2104K4Ja
2104aK4AJa
2118K4CJa
2105K5Ja
2106K6Ja
2107K7Ja
2108K8Ja
2109K9Ja
2110K10Ja
2111K11Ja
2112K12Ja
2115K15AJa
2116K15BJa
2151N1Ja
2162N1AJa
2152N2Ja
2152aRäk.Ja
2163N2AJa
2163aRäk.Ja
2153N3AJa
2167N3BJa
2154N4Ja
2160N6Ja
2252K2Ja

** Inget krav på färgkant om uppgifterna fr.o.m. sid 2 och N-bilagor för INK3 lämnas via ADB.

Skatteverkets skrivelse

2017-07-20