Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om lagändringar Skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp

Datum: 2007-11-13

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
131 679132-07/113
Finansdepartementet
103 33  STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229), skattebetalningslagen (1997:483), socialavgiftslagen (2000:980), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1991:586) om inkomstgrundande ålderspension och lagen (1962:381) om allmän försäkring i fråga om skatte- och avgiftsfrihet vid mindre belopp.
 
Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogad promemoria.

Länk till promemorianpdf
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson, Birgitta Pettersson och Jan-Erik Bäckman samt rättsliga utredarna Klas Innerstedt och Åsa Johansson, föredragande.