Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Kompletterande yttrande angående tilläggspromemoria om investeringssparkonto. (Fi 2010/5534)

Datum: 2011-04-14

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 248564-11/112
Finansdepartementet
 
103 33 Stockholm

Länk till Skatteverkets tidigare yttrande över Investeringssparkonto, tilläggspromemoria (Fi 2010/5534), publiceringsdatum 2011-04-12, dnr 131 248564-11/112.

1 Sanktion när kontolagen inte följs

Flera remissinstanser har påpekat att det är svårt att veta om en tillgång är tillåten och att det därför finns risk för att kontot ska upphöra på grund av att en otillåten tillgång inte avförts inom rätt tid. Att kontot skulle upphöra på grund av att otillåten tillgång har förvarats på kontot, utöver de tidsfrister som förslaget innebär, kan uppfattas som en onödigt hård sanktion.
 
I tilläggspromemorian föreslås att tidsfristen när otillåtna tillgångar får förvaras på kontot förlängs. Ett alternativ till detta är istället att otillåtna tillgångar behandlas på samma sätt som tilläggspromemorians förslag om ränta på kontot i vissa fall. Förslaget innebär att om räntan på kontot någon gång under året överstiger statslåneräntan 30/11 året före beskattningsåret, ska denna beskattas med 30 procent, samtidigt som tillgången i sig ingår i underlaget för schablonbeskattning.  Sanktionen är således dubbelbeskattning.
 
Skatteverket anser att en lämplig sanktion om otillåten tillgång inte avförs inom stipulerad tid kan vara att både ränta, utdelning och kapitalvinster på den otillåtna tillgången, beskattas enligt vanliga regler. Detta ska ske utöver att tillgången ingår i underlag för schablonbeskattning, dvs. dubbelbeskattning. Däremot ska, för i detta fall uppkomna, kapitalförluster inte dras av.
 
Detta innebär även att kontrolluppgift ska lämnas för alla dessa otillåtna tillgångar dvs. det krävs att uppgiftslämnarna lämnar kontrolluppgifter för räntor, utdelningar och försäljning av värdepapper liksom drar preliminärskatt i de fall det krävs. Skatteverket föreslår därför att det närmare bör övervägas om inte detta alternativ skulle vara en bättre lösning istället för att förlänga tidsfristerna. Därtill bör termen "otillåten tillgång" ersättas med annan term.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit skattedirektören Urban Strömberg, och rättslige experten Karin Sköld Berzelius, föredragande.