Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Investeringssparkonto, tilläggspromemoria (Fi 2010/5534)

Datum: 2011-04-12

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 248564-11/112
Finansdepartementet

103 33 Stockholm

Se kompletterande yttrande angående tilläggspromemoria om investeringssparkonto (Fi 2010/5534), 2011-04-14, dnr 131 248564-11/112.

1 Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker förslagen om:
- ägarbegränsning men föreslår att tillåten ägarandel får uppgå till 1 procent
- beskattning av ränta i vissa fall.

Skatteverket avstyrker förslagen om:
- att tillgång som handlas på handelsplattform räknas som tillåten tillgång
- förlängd tidsfrist då otillåten tillgång ska avföras från kontot
- förlängd tidsfrist när investeringsföretaget ska anses känna till att otillåten tillgång förvaras på kontot.

2 Skatteverkets synpunkter på förslagen i promemorian

Förslaget om investeringssparkonto kommer att innebära stora förenklingar för fysiska personers möjlighet att på ett enkelt sätt spara i värdepapper. Det är av stor vikt att systemet blir så enkelt som möjligt. Skatteverket uppfattar, att flera av de förslag, som framförs i promemorian, innebär att regelverket kompliceras.

2.1 Handel på handelsplattformar

I promemorian föreslås att tillgångar som endast handlas på en handelsplattform också är en tillåten tillgång. På handelsplattformar handlas inte bara aktier utan en mängd andra produkter. Som exempel kan nämnas alla typer av indexobligationer, börshandlade fonder, warranter och strukturerade produkter. Att vara informerad om vad som handlas var, och om denna marknadsplats uppfyller kraven på att vara en reglerad marknad eller handelsplattform är svårt både för investeringsföretaget men framförallt för investeraren.

För att förenkla för investerarna men även för investeringsföretagen är det, som framförts i tidigare remissvar, viktigt att det finns en klar avgränsning som är enkel att tillämpa. Om handel på fler marknader tillåts blir avgränsningen ännu svårare att göra än i det ursprungliga förslaget.

Skatteverket har i sitt tidigare remissvar påpekat problematiken med marknadsvärdering. Om finansiella instrument som handlas på handelsplattformar inom EES-område ingår bland de tillåtna tillgångarna så förstärks denna problematik.
 
Skatteverket avstyrker förlaget i denna del.

2.2 Ägarbegränsning

I promemorian föreslås att ett finansiella instrument som en person äger, eller på liknade sätt innehar andelar i som motsvarar mer än 10 procent av rösterna i bolaget är otillåtna tillgångar. Skälet till förslaget är bl.a. att försvåra skatteundandragande.

Mycket få personer i Sverige innehar aktieposter som omfattar 10 procent av rösterna i ett marknadsnoterat bolag. Detta gäller oavsett om bolaget handlas på en reglerad marknad eller på en handelsplattform. Ett innehav på 10 procent i ett bolag avser mycket stora tillgångar. Det får antas att det inte är någon vanlig placerare som investerar så mycket i ett och samma bolag. Risken för skatteundandragande bör även finnas vid mindre innehav än 10 procent. För att ytterligare förhindra missbruk bör gränsen för tillåten ägarandel sättas lägre än den föreslagna.

Skatteverket föreslår därför att den tillåtna ägarandelen istället sätts till 1 procent av rösterna eller kapitalet.  

2.3 Tidpunkt då otillåtna tillgångar ska avföras från kontot

Förslaget innebär att tidsfristen när otillåtna tillgångar får förvaras på kontot förlängs avsevärt. I princip innebär förslaget att otillåtna tillgångar kan förvaras upp till fem månader på kontot.

Skälet för den utökade tiden anges vara att flera remissinstanser påpekat att det är svårt att veta om en tillgång är tillåten och att det därför finns risk för att kontot ska upphöra på grund av att en tillåten tillgång inte avförts inom rätt tid. För att underlätta för investeringsföretagens övervakning anges därför att tidsfristen bör förlängas.

Det är även viktigt att underlätta för investeringsföretagen. Skatteverket uppfattar att oavsett förslaget måste investeringsföretagen ändå övervaka dessa konton betydligt oftare än vid varje kvartal. Otillåtna tillgångar får inte föras in på kontot annat än vissa angivna undantagssituationer. Det innebär att investeringsföretaget fortlöpande måste hålla reda på vilka tillgångar som är tillåtna och inte. Likaså  måste investeringsföretagen fortlöpande hålla reda på innehållet på kontot för att kunna lämna kontrolluppgift om löpande avkastning m.m. för begränsat skattskyldiga. De ska även hålla reda på om det ska innehållas preliminär skatt och kupongskatt på det som inte är tillåtet att förvara på kontot.

Skatteverket anser att en utökad tidsfrist även innebär en större möjlighet att utnyttja investeringssparkontot på ett inte avsett sätt. Om tillgångar som är otillåtna förvaras på kontot innebär detta bl.a. att avkastning från dessa inte kommer att beskattas på konventionellt sätt under den tid de förvaras på kontot.

Skatteverket uppfattar även att det redan idag finns produkter som exempelvis IPS-konto som inte får innehålla vilka finansiella instrument som helst. I dessa fall måste en kontinuerlig övervakning ske av vad som finns på kontot. Kompetens och system för att göra detta borde därför redan finnas hos många aktörer.

Skatteverket avstyrker förslaget om förläng tidsfrist inom vilken otillåtna tillgångar ska avföras från ett investeringssparkonto.

2.4 Tidpunkten då investeringsföretag ska anses känna till att otillåtna tillgångar förvaras på kontot

Förslaget innehåller även en förlängd tidsfrist för investeringsföretagen när de ska anses ha fått kännedom om att otillåtna tillgångar förvaras på kontot. Denna frist ska inte gälla kvalificerade andelar och inte heller de andelar som gäller förslaget om ägarbegränsning.

Liksom i punkten ovan innebär detta att investeringsföretagen ändå fortlöpande måste hålla reda på vad som är tillåtna tillgångar och inte. En förlängd tidsfrist verkar därför inte nödvändig.

Skatteverket avstyrker därför förslaget.

2.5 Beskattning av ränta i vissa fall

För att förhindra arbitragemöjligheter i vissa fall föreslår promemorian att räntan på medel på kontot inte får överstiga den procentsats som ska användas vid beräkningen av kapitalunderlaget. Skatteverkets uppfattar att arbitragevinster på detta är möjligt men bör vara ovanligt. För att förhindra ett missbruk anser Skatteverket att den föreslagna regeln bör införas.

2.6 Konsekvenser för Skatteverket

Skatteverket instämmer i förslagen som promemorian föreslår inte kommer att innebära ökade kostnader för verket. 

Skatteverket vill påpeka att remisstiden för förslagen i denna promemoria har varit kortare än en vecka. Av denna anledning har remissen inte kunnat bearbetas i tillräcklig omfattning.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, och rättslige experten Karin Sköld Berzelius, föredragande.