Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Sjöarbetskonventionen - om Sveriges anslutning (SOU 2009:95)

Datum: 2010-08-09

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
131 352501-10/112
Remiss 2010-05-10 N2009/9913/TE

Näringsdepartementet
Transportenheten
103 33 Stockholm

1 Sammanfattning

Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom skatteområdet.
 
Skatteverket tillstyrker förslaget att en ny bestämmelse införs i 2 kap. 8 § socialförsäkringslagen (1999:799), SofL, som innebär att en sjöman som bor i Sverige men som arbetar på ett utländskt fartyg, och som inte omfattas av EU:s förordning om socialförsäkringstillhörighet eller en bilateral konvention om social trygghet, ska omfattas av den svenska arbetsbaserade socialförsäkringen.

2 Synpunkter på förslaget

Av 2 kap. 4 § 1. socialavgiftslagen (2000:980), SAL, framgår att arbetsgivaravgifter ska betalas på ersättning för arbete i Sverige. Av 1 kap. 7 § SAL framgår att arbete på fartyg anses som arbete i Sverige i samma utsträckning som enligt 2 kap. 8 § socialförsäkringslagen.
 
Den föreslagna ändringen medför att såväl utländska som svenska arbetsgivare blir skyldiga att betala arbetsgivaravgifter för sjömän bosatta i Sverige som  arbetar ombord på utlandsflaggade båtar när EU:s regler eller bilaterala konventioner inte är tillämpliga.
 
Det finns anledning att anta att den föreslagna utvidgningen medför att antalet utländska arbetsgivare som saknar fast driftställe i Sverige och som ska betala arbetsgivaravgifter i Sverige ökar. Förutom att den utländska arbetsgivaren har anställt en person bosatt i Sverige har den utländska arbetsgivaren inte någon anknytning till Sverige. Det är därför troligt att dessa arbetsgivare väljer att sluta ett socialavgiftsavtal, enligt 2 kap. 8 § SAL, med den anställde som innebär att den anställde själv ska betala sina socialavgifter i form av egenavgifter.
 
En förutsättning för att Skatteverket ska kunna debitera den anställde egenavgifter är att inkomsten beskattas i Sverige. I 3 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser om undantag från skattskyldighet för inkomst av anställning för obegränsat skattskyldiga som har anställning ombord på utländskt fartyg som huvudsakligen går i oceanfart. Om inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige och arbetsgivaren ingått ett avtal som innebär att den anställde själv ska betala socialavgifter kan några socialavgifter inte tas ut på inkomsten trots att den anställde i detta fall har rätt till de arbetsbaserade förmånerna inklusive rätt att få inkomsten pensionsgrundande eftersom egenavgifter beräknas på taxerad inkomst.
 
Det inkomstgrundade ålderspensionssystemet är ett fristående försäkringssystem vid sidan av statsbudgeten. Utgående inkomst- och tilläggspensioner i fördelningssystemet ska löpande finansieras av inbetalade avgifter samt tillgångarna i AP-fonderna. Premiepensionen är ett fullfonderat system, ingen skattefinansiering sker utan systemet är helt slutet i detta avseende. En grundläggande princip bakom pensionssystemet är att varje intjänad pensionsrättighet ska motsvaras av en beslutad och inbetald avgift som motsvarar rättigheternas storlek. Eftersom avgifterna påverkar uppräkningen av pensionen innebär det att de avgifter som inte kan debiteras på ersättningar som ger rätt till PGI kan bidra till att påverka pensionsuppräkningen för alla i negativ riktning.
 
En anställd som ska tillhöra svensk socialförsäkring och som sluter socialavgiftsavtal med sin arbetsgivare ska själv betala socialavgifter i form av egenavgifter. Om inkomsten, på grund av lag eller skatteavtal, inte ska tas upp till beskattning i Sverige kan egenavgifter inte tas ut trots att den anställde har rätt till socialförsäkringsförmåner här. Detta medför obalans i pensionssystemet i form av underfinansiering. Förslaget kan komma att medföra att den krets av skattskyldiga som kan komma att få rätt till PGI utan att socialavgifter betalas ytterligare utökas.
 
Det är Skatteverkets uppfattning att socialavgiftslagen bör ändras på så sätt att det ska finnas möjlighet att påföra den anställde egenavgifter i de fall den anställde ska tillhöra svensk socialförsäkring men inkomsten inte ska tas upp till beskattning i Sverige.

3 Kostnader

De föreslagna reglerna medför att utländska arbetsgivare utan anknytning till Sverige kan komma att bli skyldiga att betala arbetsgivaravgifter här. Av utred-ningen framgår inte hur många utländska arbetsgivare som kan komma att beröras. De nya reglerna medför att Skatteverket måste ta fram information som riktar sig till de utländska arbetsgivarna samt anpassa blanketter och IT-system.
 
Kostnaderna kan beräknas till ca. 600 000 kr i engångskostnader enligt följande.

  • Ca 300 000 kr för framtagning av information till webben, blanketter och broschyrer samt frågor till skatteupplysningen,
  • Ca 300 000 kr för anpassning av IT-stöd.
 
Till detta kommer en årlig kostnad om ca. 300 000 kr för hantering av registrering av utländska arbetsgivare, inbetalningar, avstämningar m.m.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av skattedirektören Strömberg samt den rättsliga experten, Pia Blank Thörnroos, föredragande.