Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om beskattning av parkeringsförmån

Datum: 2005-01-04

Dnr/målnr/löpnr:
-

1 Bakgrund

Skatteverket har under den senaste tiden fått en mängd frågor angående beskattning av parkeringsförmåner. I Skatteverkets broschyrer och på verkets hemsida finns en del information angående beskattning av parkeringsförmåner. Informationen återfinns på Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se under rubriken broschyrer SKV 304 och Bilaga skattedeklaration 2003 Pdf, 134.4 kB, öppnas i nytt fönster..

Eftersom alla frågor inte kunnat lösas enbart med ledning av den redan publicerade informationen har Rättsavdelningen sammanställt en del råd om tillämpning av gällande regler. Dessutom innehåller dokumentet ett antal svar avseende en del vanliga frågor som ställts i samband med beskattning av parkeringsförmåner.

2 Regler vid beskattning av parkeringsförmån

Av innehållet i 11 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, följer att om en arbetsgivare tillhandahåller en anställd fri parkering vid arbetsplatsen utgör detta i princip en skattepliktig förmån.

Av innehållet i Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2004 års taxering (HL) del 1 sid. 251 Pdf, 414.5 kB, öppnas i nytt fönster. framgår att förmån av fri parkering vid arbetsplatsen är skattefri för förmånsbilar. Förmånen kan också vara helt eller delvis skattefri om den skattskyldige använder den egna bilen i tjänsten i betydande omfattning.

Vid bedömningen av om bilen använts i betydande omfattning i tjänsten bör ledning kunna hämtas från reglerna om avdrag för resor till och från arbetet när kravet på tidsvinst inte är uppfyllt (12 kap. 27 § IL). Reglerna innebär att avdrag medges för alla arbetsresor när den egna bilen använts i tjänsten mer än 160 dagar och vid minst 300 mils årlig körning i tjänsten. Om bilen använts mer än 300 mil i tjänsten och mellan 60 –160 dagar medges avdrag för bil med det antal dagar bilen använts i tjänsten.

3 Värdering av parkeringsförmån

Förmån som utgår i annan form än pengar värderas enligt bestämmelserna i 61 kap. 2 § IL till det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat sig varan eller tjänsten.

Utgångspunkten vid värderingen av parkeringsförmånen är således priset för jämförbar parkeringsplats belägen i närheten av arbetsplatsen. Med jämförbar i detta sammanhang menas att parkeringen ska vara av likvärdig beskaffenhet. En parkering i exempelvis varmgarage kan inte anses jämförbar med parkeringsplats belägen utomhus. Vidare får en parkeringsplats utrustad med motorvärmare anses ha ett högre marknadsvärde än en parkeringsplats utan tillgång till motorvärmare.

4 Arbetsgivarens redovisningsskyldighet för parkeringsförmåner

Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL, är löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga. Av innehållet i 8 kap. 14 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL framgår att arbetsgivaren också måste ta hänsyn till skattepliktiga förmåner när han beräknar skatteavdraget. Arbetsgivaren måste alltså varje månad göra skatteavdrag på parkeringsförmånen om den är skattepliktig.

Om arbetsgivaren tillhandahåller fri eller subventionerad parkeringsplats i anslutning till arbetsplatsen är han redovisningsskyldig för denna förmån. Redovisningsskyldigheten innebär att han måste ha sådana rutiner beträffande hur de anställda rapporterar om när de utnyttjar parkeringen så att arbetsgivaren får ett tillförligt underlag för sin redovisning. Detta gäller framförallt för de fall de anställda inte har särskilt anvisade platser utan utnyttjar dem i mån av tillgång.

Frågor och svar

5 Parkeringsförmån för personer med handikapp och sjukdomar

5.1 Parkeringsförmån för anställd med parkeringstillstånd

Fråga

Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplats i ett garage åt en anställd som har parkeringstillstånd. I garaget finns inga särskilda handikapplatser. Är parkeringsförmånen skattepliktig för den anställde?

Svar

Kommunerna tilldelar efter ansökan parkeringstillstånd. Sådant tillstånd tilldelas rörelsehindrade personer. Parkeringstillståndet innebär att den som har detta tillstånd har rätt att utan kostnad parkera sin bil på de särskilda platser som anvisats för handikappfordon. Tillståndet innebär också en rätt att parkera fordonet varhelst det finns en ledig plats.

Eftersom parkeringstillståndet innebär en rätt att parkera fordonet gratis saknar den av arbetsgivaren utgivna förmånen marknadsvärde. Någon skattepliktig förmån har således inte uppkommit för den anställde även om garaget saknar särskilt arrangerade platser för handikappfordon.

5.2 Parkeringsförmån i varmgarage för anställd med sjukdom

Fråga

Frågan gäller en av arbetsgivaren tillhandahållen parkeringsplats i ett garage för anställd som lider av sjukdom. Av den anställde företett läkarintyg framgår att denne på grund av sin sjukdom måste ha tillgång till varmgarage i närheten av arbetsplatsen.

Svar

Av vad som sagts i avsnitt 2 framgår att fri parkering tillhandahållen av arbetsgivaren i princip utgör en skatte- och avgiftspliktig förmån för den anställde. En förutsättning för en sådan beskattning är att förmånen har ett marknadsvärde. I det här fallet saknar den anställde ett sådant parkeringstillstånd som berättigar till fri parkering. Med hänsyn härtill bör parkeringsförmånen värderas till vad det skulle ha kostat den anställde att själv betala parkeringsplatsen i garaget (se avsnitt 3).

Av innehållet i 12 kap. 30 § IL framgår att skattskyldig som på grund av sjukdom tvingas använda egen bil för arbetsresorna är berättigad till avdrag med belopp motsvarande de verkliga bilkostnader som belöper på resorna mellan bostaden arbetsplatsen. I det här fallet har den anställde företett ett läkarintyg som visar att han är berättigad till avdrag för resor med bil. Eftersom den anställde blir beskattad för parkeringsförmån får detta värde anses ingå i de totala bilkostnaderna som ligger till grund för beräkningen av avdrag för arbetsresor.

5.3 Parkeringsförmån för anställd som inte kan åka med allmänna färdmedel till arbetet

Fråga

Frågan gäller en parkeringsplats som arbetsgivaren upplåtit gratis till anställd som lider av en tarmsjukdom som innebär att denne inte kan åka med allmänna färdmedel till arbetet. En annan fråga i detta sammanhang är hur man skattemässigt ska hantera ett bidrag som Försäkringskassan lämnar till den anställde för parkeringskostnader vid arbetet.

Svar

Även i det här fallet uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån för den anställde som bör värderas på samma sätt som anges under avsnitt 3.

Om den anställde kan förete ett läkarintyg som visar att han är berättigad till avdrag för verkliga bilkostnader bör parkeringsförmånen även i det här fallet anses ingå i de totala bilkostnaderna som ska ligga till grund för beräkningen av avdraget för arbetsresorna.

I HL del 1 sid. 341-342 Pdf, 418.2 kB, öppnas i nytt fönster. anges följande:

”Vid beräkning av de verkliga bilkostnaderna ska hänsyn tas till ev. bidrag, t.ex. bilstöd till handikappade.”

Bidraget från försäkringskassan ska följaktligen även det beaktas vid beräkningen av de verkliga bilkostnader som ska ligga till grund för avdraget för resor till och från arbetet.

6 Parkeringsförmån när bilen används regelmässigt i tjänsten

6.1 Bilen i beredskap för tjänsteresor

Fråga

Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplatser till anställda som använder sina bilar i viss utsträckning i tjänsten. I anställningsavtalet finns inskrivet att de anställda ska ha bilen med sig till arbetet varje dag ifall det blir någon ”utryckning” i tjänsten. I flera fall kommer dessa anställda inte upp till 300 mils tjänstekörning eller 160 dagars körning i tjänsten. Kan de anställda undgå beskattning för parkeringsförmån på grund av skyldigheten att ha den egna bilen disponibel för tjänstekörning?

Svar

Som framgår av avsnitt 2 ska bedömningen av om den egna bilen använts regelmässigt i tjänsten göras enligt samma regler som gäller vid beräkning av avdrag för resor till och från arbetet. I HL del 1 sid. 342 Pdf, 418.2 kB, öppnas i nytt fönster. anges följande när det gäller bilens användning i jourberedskap och liknande fall:
” Ofta åberopas som skäl för bilreseavdrag att arbetsgivaren uppställt krav på att den anställde har bil, att han har biltillstånd eller att han inte i förväg kan veta om han kommer att använda bilen i tjänsten under dagen. Dessa omständigheter utgör emellertid inte självständiga skäl för avdrag, utan måste sammanvägas med vad som ovan sagts om den faktiska regelmässiga användningen.”

I det här fallet måste bedömningen av om parkeringsförmån ska anses ha uppkommit göras med beaktande av dels den faktiska användningen i tjänsten dels innehållet i anställningsavtalet.

6.2 Bilen används även för transport till flygplats i samband med tjänsteresor

Fråga

Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplats åt en anställd som använder den egna bilen i tjänsten i viss utsträckning. Bilen används för en årlig tjänstekörning som överstiger 300 mil. Förutom ren tjänstekörning används bilen även för färd till och från flygplatsen vid tjänsteresor som företas med flyg. Sammanlagt har den anställde befunnit sig på tjänsteresa mer än 160 dagar under året. Frågan i detta sammanhang är om även de dagar som den egna bilen står parkerad vid flygplatsen ska räknas med vid beräkningen av om bilen använts regelmässigt i tjänsten.

Svar

I det här fallet har den anställde befunnit sig på tjänsteresa under sammanlagt mer än 160 dagar under året. Under dessa dagar har han inte kunnat utnyttja förmånen av fri parkering vid arbetsplatsen. Med hänsyn härtill och då uttrycket ”bilen använts i tjänsten i betydande omfattning” även får anses innefatta de dagar bilen stått parkerad vid flygplatsen i samband med tjänsteresor med flyg bör någon parkeringsförmån inte påföras om körsträckan uppgår till minst 300 mil och det sammanlagda antalet tjänsteresedagar överstiger 160.

7 Parkeringsförmånens marknadsvärde

7.1 Parkering med motorvärmare

Fråga

Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahållit sina anställda tillgång till fri parkering med motorvärmare. I närheten av arbetsplatsen finns avgiftsfri parkering utan tillgång till motorvärmare. Frågan gäller om de anställda som utnyttjar arbetsgivarens parkering ska förmånsbeskattas. Om så är fallet hur ska förmånen i så fall beräknas.

Svar

Kammarrätten (KR) i Sundsvall har i en nyligen avkunnad dom (2004-04-28 mål nr 1920—1921-02) prövat frågan om beskattning av parkeringsförmån. I det aktuella målet hade arbetsgivaren tillhandahållit de anställda 12 parkeringsplatser med motorvärmare i anslutning till arbetsplatsen. Parkeringsplatserna var inte personliga och erbjöds de anställda i mån av plats. I närheten av arbetsplatsen fanns en avgiftsfri parkering dock utan tillgång till motorvärmare. Eftersom den av arbetsgivaren tillhandahållna parkeringsplatsen med motorvärmare inte kan jämföras med den avgiftsfria parkeringen fann KR att de anställda som utnyttjat parkeringsplatserna erhållit skattepliktiga förmåner.

Värdet av parkeringsförmånen ska enligt 61 kap. 2 § IL bestämmas till belopp motsvarande det pris som den skattskyldige skulle fått betala om denne själv skaffat sig tjänsten på den aktuella orten. I första hand bör marknadsvärdet beräknas till priset för jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. Om sådan jämförbar parkering saknas kan förmånen alternativt beräknas till belopp motsvarande arbetsgivarens egen kostnad för parkeringsplatsen. Arbetsgivarens kostnad kan därvid beräknas antingen till faktisk erlagd hyra eller till belopp motsvarande de kostnader i form av el och andra merkostnader som belöper på parkeringsplatserna.

7.2 Marknadsvärdet på orten

Fråga

Är det alltid arbetsgivarens kostnad som ska ligga till grund för värdering av parkeringsförmån?

Svar

Utgångspunkten vid förmånsvärdering är det pris som den skattskyldige skulle fått betala om han själv skaffat sig tjänsten. Om arbetsgivaren kan visa att det i nära anslutning till arbetsplatsen finns parkeringsplatser av liknande beskaffenhet till ett lägre pris kan detta pris istället användas vid värderingen av förmånen. För att ett sådant lägre värde ska kunna tillämpas krävs emellertid att det verkligen är fråga om en likvärdig parkeringsplats. Som framgår av den ovannämnda KR-domen kan en ”vanlig” parkeringsplats inte jämföras med en parkeringsplats utrustad med motorvärmare. Motsvarande gäller för parkeringsplatser i garage eller parkeringshus jämfört med parkering utomhus.

På vissa mindre orter finns fri tillgång till avgiftsfria platser vid parkering utomhus. I sådana fall bör parkeringsförmånen anses sakna värde även om arbetsgivaren haft en kostnad för densamma. I sådana fall där arbetsgivarens kostnad understiger priset på jämförbara parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen bör förmånsvärdet beräknas till det sistnämnda värdet.

7.3 Parkeringsförmåner för s.k. miljöbilar

Fråga

Ska förmånsvärde beräknas även för s.k. miljöbilar elbilar m.fl. I en del kommuner får dessa fordon parkeras gratis eller till reducerat pris på kommunala parkeringsplatser.

Svar

Även i det här fallet föreligger i princip en skatte- och avgiftspliktig förmån. Avgörande vid bedömningen om skatteplikt föreligger är om förmånen har ett marknadsvärde. Av 61 kap. 2 § IL framgår att förmånen ska värderas till det pris som den skattskyldige själv skulle fått betala om han skaffat sig tjänsten på orten. Vid värderingen av parkeringsförmånen för miljöbilar måste således hänsyn tas till de möjligheter till fri parkering eller parkering till reducerat pris som finns för jämförbara parkeringar inom den aktuella kommunen. Något generellt undantag för förmånsbeskattning för parkering för miljöbilar kan inte medges eftersom förhållandena varierar inom landet.

7.4 Kommunala parkeringslösningar

Fråga

I vissa kommuner finns möjligheter till gratis parkering eller parkering till starkt reducerade priser. Exempel på sådana subventionerade parkeringsmöjligheter är parkering med s.k. P-skivor och P-pass. P-skivorna och p-passen är avsedda att användas vid parkering på parkeringsplatser som annars är avgiftsbelagda. Har dessa parkeringssubventioner någon betydelse vid beräkning av marknadsvärdet för parkeringsförmåner?

Svar

Gemensamt för ovannämnda parkeringsalternativ är att de är avsedda att användas vid parkeringar under en begränsad tid (exempelvis 2-3 timmar). När parkeringstiden som markerats på p-skivan eller p-passet gått ut gäller vanlig parkeringsavgift. I samband med parkering vid arbetsplatser bör en jämförbar parkering omfatta heldag. På grund härav kan de alternativa parkeringslösningarna som beskrivits ovan i normalfallet inte användas vid bedömningen av om det föreligger parkeringsförmån. Värderingen av förmånen bör istället göras med hänsyn till de avgifter som normalt gäller i området.

7.5 Värdering av parkeringsförmån när arbetsgivaren äger fastigheten

Fråga

Hur ska förmån av fri parkering värderas när arbetsgivaren själv äger den fastighet där parkeringen är belägen?

Svar

Värderingen ska även i sådana fall göras med utgångspunkt från marknadsvärdet på orten. Jämförelse får därför i första hand ske med priset för motsvarande parkeringar i närheten av arbetsplatsen. Speciellt i storstadsregionerna kan en sådan jämförelse vara svår att genomföra i praktiken. Den omständigheten att det inte finns lämpliga jämförelseobjekt i närområdet innebär emellertid inte att förmånen saknar värde. Om jämförelseobjekt saknas i arbetsplatsens omedelbara närhet får ledning sökas i prisnivån för parkeringar av liknande beskaffenhet i andra områden på samma ort.