Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Anstånd enligt 36 kap 3 § SFL med att lämna inkomstdeklaration m.m. (s.k. byråanstånd) vid deklarationstidpunkt 5 maj 2014

Datum: 2013-09-11

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:

131 555977-13/111

Anstånd enligt 36 kap 3 § SFL med att lämna inkomstdeklaration m.m. (s.k. byråanstånd) vid deklarationstidpunkt 5 maj 2014

Sammanfattning

Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration för fysiska personer och dödsbon. Då 2 maj 2014 infaller på en s.k. klämdag är 5 maj den dag då deklarationerna ska vara inlämnade.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är oförändrade jämfört med 2013.

För att de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-bilagor. Det är dock inget krav att huvudblanketten lämnas elektroniskt.

När skatteförfarandelagen tillämpades på inkomstdeklarationer första gången den 1 november 2013, upphörde möjligheten att få s.k. byråanstånd för Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4.

Möjligheten att bevilja annan juridisk person än ett dödsbo s.k. enskilt anstånd kvarstår, men då bara om det finns synnerliga skäl, SFL 36 kap. 4 §.

1 Leveransplan vid byråanstånd - allmänt

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarations­skyldiga med att upprätta inkomstdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Bestämmelserna om byråanstånd regleras numera i skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL 36 kap.  3 §.

Det är från likformighetssynpunkt viktigt att tidsangivelserna och procentsatserna som framgår nedan tillämpas i hela landet. Lika tillämpning i hela landet underlättar också såväl information externt som administrationen på skattekontoren. Tidsangivelser och procentsatser ska därför gälla i hela landet.

Anstånd får beviljas längst till och med den 15 juni. Då 15 juni infaller på en söndag 2014 är 16 juni sista dag för anstånd.

2 Tidsplan när uppgifterna och anståndsansökan lämnas på papper  

Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 16 juni 2014.

Vid deklarationstidpunkt 5 maj 2014 ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

5 maj 35 %

15 maj 60 %

2 juni 4 %

16 juni 1 %

3 Tidsplan när uppgifterna lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper

Om uppgifterna lämnas elektroniskt kan tidsåtgången för skattekontorens datafångst förkortas. Möjligheterna att bevilja anstånd utan att detta försenar handläggarnas arbete är i dessa fall väsentligt större. En mer generös tidsplan bör därför medges om uppgifterna lämnas elektroniskt.

En förutsättning för de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd är att samtliga deklarationsblanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså inte bara s.k. SRU-uppgifter utan samtliga deklarationsuppgifter, även K- och T-bilagor.

Blanketter kan lämnas elektroniskt genom Skatteverkets filöverföringstjänst.

Vid deklarationstidpunkt 5 maj 2014 ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15 maj 60 %

2 juni 20 %

16 juni 20 %

Denna mer generösa plan ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna uppgifter elektroniskt.

4 Tidsplan när såväl uppgifterna som byråanståndsansökan lämnas elektroniskt

Om, förutom deklarationsuppgifterna, även byråanståndsansökan lämnas elektroniskt underlättas skattekontorens datafångst ytterligare. Möjlighet finns därför att här ha en än mer generös tidsplan.

En förutsättning för denna generösa tidsplan är att samtliga deklarationsblanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så.

Vid deklarationstidpunkt 5 maj 2014 ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15 maj 50 %

2 juni 25%

16 juni 25 %

5 Restriktivitet för deklaranter som tidigare lämnat deklaration för sent

För deklaranter som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet bör anstånd enligt tidsplan inte medges. I stället bör ett lämpligt avpassat individuellt anstånd medges.

6 Byråer som inte följer beslutad tidsplan

Om den som ska lämna deklarationshjälpen har misskött tidigare anstånd, får anstånd vägras.