Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Naprapati och kiropraktik - sjukvård eller friskvård?

Datum: 2009-04-08

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
131 336148-09/111

1 Bakgrund

Det har på senare tid blivit allt vanligare att arbetsgivaren betalar den anställdes utgifter för olika slags behandlingar. Syftet med detta är att dessa åtgärder ska förbättra hälsan hos de anställda vilket i sin tur leder till mindre sjukskrivningar. Skattereglerna på detta område är inte alltid lätta att överblicka. En vanlig fråga är om behandling hos naprapat eller kiropraktor kan vara hänförlig till sådan enklare form av annan friskvård som är skattefri enligt reglerna i 11 kap. 11-12 §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL eller om behandlingen är hänförlig till sådan hälso- och sjukvård som omfattas av bestämmelserna 11 kap. 18 § IL. Denna fråga har betydelse inte minst mot bakgrund av att arbetsgivaren inte har avdragsrätt för privat sjukvård.

 

2 Gällande bestämmelser

Enligt 11 kap. 11 § IL ska personalvårdsförmåner inte tas upp till beskattning under förutsättning att förmånerna är av mindre värde och att förmånerna riktar sig till hela personalen.
 
Enligt 11 kap. 12 § IL räknas möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård som skattefri personalvårdsförmån.
 
I 11 kap. 18 § IL anges att förmån av hälso- och sjukvård inte är skattepliktig om den inte är offentligt finansierad. Även förmån av arbetsgivaren bekostade rehabiliteringsåtgärder kan vara skattefria enligt bestämmelserna i 18 §.
 
Enligt 1 kap. 4 § lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område avses med hälso- och sjukvårdspersonal den som har legitimation för yrke inom hälso- och sjukvården. Av innehållet i 3 kap. 2 § samma lag framgår att naprapat och kiropraktor tillhör den kategorin.
 

3 Vad är naprapati och kiropraktik?

3.1 Naprapati

En naprapatbehandling sker främst via naprapatens händer. Syftet är att återställa funktionen i kroppen med metoder som bygger på manuell medicin. Stor vikt läggs sedan på att analysera och åtgärda bakomliggande orsaker till skadan. Naprapaten har ett flertal behandlingsmetoder där manipulation, ett snabbt tryck med händerna över en led för att normalisera och öka rörligheten, kombineras med t ex massage och stretching.
 
Behandlingen följs vanligen upp med olika typer av hemövningar och ofta ges även ergonomiska råd. Vården innehåller ofta förebyggande eller rehabiliterande åtgärder för att i mesta möjliga mån undvika att besvären återkommer. Naprapaten har allmän kunskap om ortopedisk medicin kombinerad med specifik kunskap om rörelseapparatens muskler, skelett, leder och nervsystem, uppbyggnad och funktion.

 

3.2 Kiropraktik

En kiropraktor är specialiserad på att behandla besvär eller skador som orsakas av störningar i leder, muskler och nervsystem. Den huvudsakliga behandlingsmetoden är justering (manipulation) för att eliminera funktionsstörningar i kroppens leder, men även annan manuell behandling förekommer. Behandlingsformen omfattar diagnostik, behandling, rehabilitering/träning och förebyggande av besvär i rörelseapparaten — primärt ryggraden. Kiropraktik är ett primärvårdgivande yrke med unika principer relaterade till funktion, hälsa och välmående. Kiropraktorn är väl integrerad i samhället och rekommenderar patienten vidare när annan vård anses vara nödvändig för att gynna patientens välmående.

 

4 Massage utförd av naprapat eller kiropraktor

En naprapat eller kiropraktor kan också anlitas för att ge personalen enklare form av massage. Med enklare form av massage avses i detta sammanhang behandlingar som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg (se Skatteverkets information om vissa förmåner SKV M 2008:23 avsnitt 3.5.1). Sådana behandlingar bör även om de utförs av en naprapat eller kiropraktor anses hänförliga till sådana enklare slag av friskvård som avses i bestämmelserna i 11 kap. 11-12 §§ IL.

 

5 Skatteverkets bedömning

Som framgår av beskrivningarna ovan är syftet med naprapat- och kiropraktorbehandlingar att åtgärda redan uppkomna besvär och skador för att återställa normal funktion i muskler, leder och nervsystem. Dessa behandlingar kan inte jämställas med sådana enklare slag av friskvård som är skattefria enligt bestämmelserna i 11 kap. 11-12 §§ IL. Behandlingarna bör istället anses hänförliga till sådan hälso- och sjukvård som omfattas av reglerna i 11 kap. 18 § IL. Även naprapat- och kiropraktorbehandlingar som ingår som ett led i av arbetsgivaren bekostade rehabiliteringsåtgärder bör hänföras till sådana förmåner som är skattefria enligt bestämmelserna i 18 §.
 
En naprapat eller kiropraktor kan således anlitas  såväl för hälso- och sjukvård som friskvård eller rehabilitering. Varje behandling får bedömas för sig. Det vanligaste är dock att ett besök hos en naprapat eller kiropraktor sker inom ramen för dennes ordinarie verksamhet och då bör behandlingen räknas som hälso- och sjukvård på samma sätt som ett besök hos en läkare.
 
För att en bedömning ska kunna göras bör arbetsgivaren ha någon form av dokumentation som visar om behandlingen är hänförlig till sjukvård, friskvård eller rehabilitering.