Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Automatiskt beräknat avdrag för egenavgifter

Datum: 2014-11-26

Dnr/målnr/löpnr:

131 635955-14/113

I promemorian föreslås att Skatteverket, med utgångspunkt i de uppgifter som den skattskyldige lämnar i sin inkomstdeklaration, automatiskt beräknar och tillgodoför avdrag för de för samma inkomstår debiterade egenavgifterna. För-slaget – som medför kostnads¬inbesparingar för såväl de skattskyldiga som Skatteverket – innebär ändringar i 3 kap. 18 §, 11 kap. 44 §, 12 kap. 36 §, 15 kap. 7 §, 16 kap. 29 och 30 §§, 30 kap. 6 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 5 §, 49 a kap. 11 § samt 65 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229), i 3 kap. 9 och 14 §§ socialavgiftslagen (2000:980) samt i  29 kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

Ett system med maskinellt beräknande och tillgodoförande av de för samma inkomstår debiterade egenavgifterna kräver omfattande förändringar i Skatte-verkets datasystem. Att ta fram och testa ett sådant system är tidskrävande varför verket föreslår att reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2017.