Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner – hemställan om lagändring

Datum: 2014-06-09

Dnr/målnr/löpnr:

131 317766-14/111

Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM


Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229)så att vissa utländska socialförsäkringsersättningar omfattas av lagens definition av pension, och så att utländska socialförsäkringsersättningar som motsvarar barnpension enligt socialförsäkringsbalken undantas från beskattning i samma utsträckning som barnpension enligt socialförsäkringsbalken.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria, ”Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner”.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, avdelningschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Ulrika Lundström, rättsliga specialisten Marianne Lagerstrand Hagbard, analytikern Susanna Wanander och rättsliga utredaren Katarina Fagring, föredragande.