Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal – hemställan om lagändring

Datum: 2014-06-16

Dnr/målnr/löpnr:

131 314591-14/111

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra övergångsbestämmelser till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) och lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. Ändringarna syftar till att förhindra att beskattningen med avkastningsskatt förändras i samband med överlåtelse eller överföring av vissa försäkringsavtal som ingåtts före den 2 februari 2007. Enligt dagens regler kan konsekvensen av en sådan överlåtelse eller överföring bli att högre avkastningsskatt därefter tas ut, vilket är en oönskad följd av de övergångsbestämmelser som nu föreslås ändras.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemorian, ”Skattskyldighet till avkastningsskatt i samband med vissa överlåtelser och överföringar av försäkringsavtal”.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Helena Dyrssen, rättschefen Inga-Lill Askersjö, enhetschefen Ulrika Lundström, rättsliga experten Mary-Anne Carlsson samt rättsliga utredaren Sofi Nyström, föredragande.

Ingemar Hansson

                                   Sofi Nyström