Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid deklarationstillfällena 1 november 2013, 16 december 2013, 3 mars 2014, 5 maj 2014 och 1 juli 2014

Datum: 2013-09-03

Dnr/målnr/löpnr:

131 536491-13/111

1 Nyheter

Streckkoderna på blanketterna är unika för varje blankett och deklarationstidpunkt.

Färgkant är inte längre nödvändig på någon blankett.

Om hela deklarationen inklusive bilagor lämnas elektroniskt, även sidan 1, får man lämna deklarationen en månad senare än ordinarie deklarationstidpunkt.

Inkomstdeklaration 3 och 4 kan lämnas vid det senare deklarationstillfället även om huvudblanketten lämnas på papper. Förutsättningen är att alla bilagor lämnas elektroniskt via filöverföringstjänsten.

2 Allmänt

För att minska kostnaderna och reducera antalet fel vid intaget av deklarationsuppgifter till Skatteverket, ska uppgifterna i första hand lämnas elektroniskt. Tjänsterna för elektronisk inlämning byggs stadigt ut och antalet blanketter som kan lämnas elektroniskt har ökat.   Lämnas uppgifterna elektroniskt kan också en generösare tidsplan medges för byråanstånd (gäller endast fysiska personer och dödsbon). För att ett sådant generösare anstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-blanketter. Det är dock inget krav att även huvudblanketten lämnas elektroniskt.

Uppgifter kan lämnas elektroniskt via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1 resp. Inkomstdeklaration 2 på www.skatteverket.se samt genom Skatteverkets filöverföringstjänst.

Skatteverket lämnar inför varje års deklarationsinlämningar riktlinjer för kraven på deklarationsblanketter som framställs i olika datorprogram. Uppgifter till ledning för beskattningen ska lämnas i form av inkomstdeklaration. Dessa uppgifter ska redovisas på blankett enligt av Skatteverket fastställt formulär.

Vid sidan av de fastställda formulären förekommer olika utföranden av laserritade deklarationsblanketter. Om sådana deklarationsblanketter ska tillåtas finns ett stort behov av klara riktlinjer för hur dessa blanketter ska vara utformade.

3 Författningsbestämmelser

I skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, finns bestämmelser om skyldigheten att lämna inkomstdeklaration och om vilka uppgifter en deklaration ska innehålla.

Enligt 29 kap. 1 § SFL ska uppgifter lämnas i form av inkomstdeklaration. Dessa uppgifter ska enligt 38 kap. 1 § SFL redovisas på blankett enligt fastställt formulär. Det är Skatteverket som fastställer formulär till blanketter.

Formkravet för Inkomstdeklaration framgår av 38 kap. SFL och för Särskild uppgift för vissa stiftelser, föreningar och trossamfund av 33 kap. 1-3 §§ SFL.

Uppgiftskraven för näringsverksamhet finns angivna i 31 kap. SFL. För handelsbolag m.fl. som inte är skyldiga att lämna inkomstdeklaration gäller enligt 33 kap. 6 § SFL motsvarande uppgiftsskyldighet som enligt 31 kap SFL. Enligt 31 kap. 3 § SFL ska den som är deklarationsskyldig också lämna de övriga uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna fatta riktiga beslut om slutlig skatt och beslut om pensionsgrundande inkomst.

4 Skatteverkets riktlinjer

4.1  Inkomstdeklaration 1 och bilagor

Inkomstdeklaration 1 kan lämnas in via papper, Internet, telefon eller SMS.

Lämnas Inkomstdeklaration 1 på annat pappersformulär än det förifyllda, som skickas ut i två exemplar, ska Inkomstdeklaration 1 vara av samma papperskvalitet och med samma färgsättning som den av Skatteverket fastställda blanketten.  Inkomstdeklaration 1 ska vara dubbelsidig, liksom den förifyllda, för att kunna skannas.

När alla uppgifter på blanketterna NE, NEA, N3A, N4, N7, N8, T1, T2, K2, K4, K5, K6, K7, K8, K10, K10A, K12, K13, K15A och K15B lämnas elektroniskt,

kan en laserritad Inkomstdeklaration 1 lämnas. Ingen färgsättning i övrigt krävs då. Den undertecknas och lämnas tillsammans med övriga uppgifter, som inte kan lämnas elektroniskt.

Den laserritade blanketten Inkomstdeklaration 1 är en "manuell" blankett. Den ska ha ett M på sidan 1 till höger om fältet för person-/organisationsnummer och streckkod för manuell blankett längst ner till höger på sidan 1. På blanketten saknas fält för förifyllda uppgifter. Alla uppgifter som ska gälla vid beskattningen måste vara ifyllda. Det innebär att samtliga belopp från den förifyllda deklarationsblanketten måste föras över till rutor på den manuella blanketten. Ska något annat belopp gälla än det förifyllda, ska det fyllas i.

Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 1 på papper går det att lämna den via e-tjänsten Inkomstdeklaration 1. Elektronisk deklaration kan lämnas av ombud.

4.2  Inkomstdeklaration 2 - 4 och bilagor

Huvuddelen av de uppgifter som finns på blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska registreras in i Skatteverkets datasystem. Samma sak gäller för de i inkomstdeklarationerna ingående räkenskapsschemana.

Blanketterna Inkomstdeklaration 2 - 4 ska vara i 2-sidigt A4-format. Blanketterna ska vara av samma papperskvalitet som de av Skatteverket fastställda blanketterna.

Inkomstdeklaration 2 - 4 får lämnas som laserutskrift av blankettens sida 1 om samtliga övriga uppgifter på blanketten (skattemässiga justeringar och räkenskaper) lämnas elektroniskt. Dessutom ska i förekommande fall blanketterna DU, N3B, N4, N7 och N8 också lämnas elektroniskt. Om någon bilaga (fritextbrev) ska lämnas till Inkomstdeklaration 2 – 4 som inte kan lämnas elektroniskt, gäller att bilagan ska lämnas på papper.

Det är viktigt att föra över de förifyllda uppgifter som ska gälla till den blankett som lämnas in för att rätt uppgifter ska kunna registreras.

Den laserritade Inkomstdeklaration 2 - 4 är en "manuell" blankett. En manuell blankett innebär att den har ett M på sidan 1 till höger om rutan för organisationsnummer och streckkod för manuell blankett längst ner till höger på sidan 1. På en "manuell" huvudblankett Inkomstdeklaration 2 - 4  måste alltid underlag för fastighetsavgift och fastighetsskatt anges. Detta även om underlagen inte ska ändras.

Tänk på att istället för att lämna Inkomstdeklaration 2 på papper går det att lämna den via e-tjänsten Inkomstdeklaration 2. Det går även att där skriva upplysningar m.m. i fritextformat. Elektronisk deklaration kan lämnas av ombud.

4.3  Streckkoder

Intaget av uppgifter från blanketter och bilagor som lämnats in på papper görs i ökad omfattning via skanning. För detta ändamål ska samtliga blanketter förses med streckkod. Formatet för streckkoden är Code 128A och den ska placeras längst ner till höger på varje blankettsida. Streckkoden är blankettspecifik och specifik per deklarationstidpunkt.  Den är uppbyggd så att först kommer blankett och K eller M, sedan sida, sedan utgåva, och sist deklarationstidpunkt. Exempel: INK3M-1-23-2013P1 betyder Inkomstdeklaration 3 manuell blankett sidan 1 utgåva 23 deklarationstidpunkt 1 nov 2013.  Det är endast de av Skatteverket förifyllda blanketterna som förses med ”K”, alla övriga blanketter ska ha ”M”.

Deklarationstidpunkterna för juridiska personer (INK2, INK3 och INK4) är följande:

2013P1 1 november 2013

2013P2 16 december 2013

2013P3 3 mars 2014

2013P4 1 juli 2014.

Deklarationstidpunkten för fysiska personer och dödsbon:

2013P4 5 maj 2014

4.4  Gemensamt för Inkomstdeklaration 1 - 4 och bilagor

I övrigt gäller för de hittills nämnda blanketterna att de ska ha exakt samma utformning och text som de av Skatteverket fastställda blanketterna. Av praktiska skäl ska person-/organisationsnummer anges på varje blankettsida.

Ett av syftena med dessa enhetlighetskrav är att underlätta deklarationsregistrering, skanning och granskning. Vid olika utföranden av blanketter skulle registrering, skanning och granskning försvåras och bli mer tidskrävande. Registrering och skanning ligger bland annat till grund för skatte- och avgiftsberäkningen samt för uppdatering av olika register. För att denna hantering ska gå snabbt och bli så säker som möjligt är det nödvändigt att underlagen ligger i viss ordning och är lättåtkomliga. Det är därför viktigt att dessa riktlinjer följs och att rätt års blanketter lämnas in.

Sammanställning över hur olika blanketter får lämnas vid deklarationstillfällena

1 november 2013, 16 december 2013, 3 mars 2014,

5 maj 2014 och 1 juli 2014, se bilaga 1.