Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Nyheter i Handledning för mervärdesskatt 2013

Datum: 2013-04-19

Dnr/målnr/löpnr:

131 267853-13/113

Handledningen består av två delar (SKV 553 och SKV 554). Del 1 innehåller avsnitten 1–19 och del 2 innehåller avsnitten 20–44 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna finns såväl i del 1 som i del 2.

Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2013. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EU-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. I årets upplaga har dessutom ett nytt avsnitt om bevarande av fakturor tillkommit (avsnitt 18). Vidare har avsnittet om restaurang- och cateringtjänster (avsnitt 30 i 2012 års upplaga av handledningen) utgått. Aktuella delar i det avsnittet har inarbetats i avsnitten 7, 10, 13 och 14. Detta innebär att vissa avsnitt har numrerats om.

Nyheter i övrigt avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

DEL 1

FÖRORD

Nyheter: Förordet har uppdaterats.

FÖRKORTNINGSLISTA

Nyheter: Listan har uppdaterats.

1 Definitioner och begrepp

Nyheter: Elektronisk faktura.

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

Nyheter: 1 juli 2012. 1 januari 2013. 2 maj 2013.

3 Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

4 Skattskyldighet

Nyheter: 4.3 Från och med den 1 januari 2013 gäller nya regler för handel med avfall och skrot av vissa metaller.

4.8.2 HFD 2012-11-23, mål nr 1232-12, om s.k. deal-koncept. Skatteverket 2012-06-11, dnr 131 251945-12/111, om s.k. deal-koncept.

4.8.3 EUD C-549/11, Orfey, om byggrätt som förskottsbetalning. EUD C-520/10, Lebara, om telefonkort endast för telefonitjänster. Skatteverket 2012-06-26, dnr 131 359965-12/111, om voucher.

4.8.7 Kontinuerligt pågående unionsinterna leveranser.

5 Skatteplikt och undantag från skatteplikt

Nyheter: 5.3.1.1 Platinum nobles.

6 Omsättning

Nyheter: 6.2 EUD C-224/11, BGZ Leasing, om uthyrning av motorfordon.

6.3 Skatteverket 2012-05-23, dnr 131 367424-12/111, om medlemsavgifter och kapitaltillskott som en bredbandsförening erhåller. Skatteverket 2012-06-26, dnr 131 359965-12/111, om olika former av voucher.

7 Yrkesmässig verksamhet

Nyheter: 7.3.2 Hobbyverksamhet.

7.3.4 Skatteverket 2012-05-23, dnr 131 367424-12/111 om bredbandsföreningar.

7.5.1 Avsnittet har korrigerats med anledning av att avsnittet om restaurang- och cateringtjänster har utgått ur årets upplaga (avsnitt 30 i 2012 års upplaga av handledningen).

7.5.2.2 Information angående inkomsttaxeringsregler har tagits bort.

8 Skattesubjekt

Nyheter: 8.2.2.3 Skatteverket 2012-03-22, dnr 131 186274-12/111, om fiskelag.

8.2.6 EUD C-464/10, Henfling, om agera i eget namn och spelombud.

8.5 EUD C-280/10, Polski Trawertyn, om kostnader före slutligt bildande av bolag.

9 Beskattningsland – varor

Nyheter: 9.2.2.3 Skatteverket 2012-07-04, dnr 131 340942-12/111, om omsättningsland för omsättning i samband med import.

9.3.2 EUD C-587/10, VSTR, om krav på VAT-nummer.

9.8.3 EUD C-273/11, Mecsek – Gabona, om retroaktiv avregistrering.

10 Beskattningsland – tjänster

Nyheter: 10.5.4.3 HFD 2012 ref. 43, om kundkorrespondens som HFD ansåg vara varutransporttjänst.

10.5.6.3 Tillhandahållande från ett tryckeri.

10.5.7 Avsnittet är omarbetat med anledning av att avsnittet om restaurang- och cateringtjänster har utgått ur årets upplaga (avsnitt 30 i 2012 års upplaga av handledningen).

10.5.8, 10.5.8.1 och 10.5.8.2 Avsnitten är omarbetade med anledning av ny lagstiftning om uthyrning av transportmedel (5 kap. 15 a § och 15 b § ML).

10.5.9.2 EUD C-520/10, Lebara, om telekommunikationstjänster.

10.6 Skatteverket 2013-01-31, dnr 131 608720-12/111, om fartyg och luftfartyg. 

11 Beskattningsunderlag

Nyheter: 11.2 KRNG 2012-02-06, mål nr 6706-6709-10, om tilläggsförsäkringar i samband med biluthyrning.

11.3.1 HFD 2012 ref. 56 och HFD 2012-09-05, mål nr 753-757-11, om rättelse i efterhand. EUD C-377/11, International Bingo, om spelvinster.

11.3.3 Omräkning av utländsk valuta.

11.4.3.2 EUD C-594/10, van Laarhoven, om användning av rörelsetillgång.

11.6 EUD C-621/10 och C-129/11, Balkan and Sea Properties, om omvärdering av beskattningsunderlaget.

11.6.4 Skatteverket 2012-05-23, dnr 131 367424-12/111, om medlemsavgifter och kapitaltillskott som en bredbandsförening erhåller.

11.7 Avsnittet har disponerats om och förtydligats.

11.7.1 HFD 2012 ref. 43, om hantering av kundkorrespondens. Skatteverket 2012-06-11, dnr 131 251945-12/111, och HFD 2012-11-23, mål nr 1232-12, om erbjudande av grupprabatter (s.k. deal-koncept). HFD 2012-12-21, mål nr 2414-12, om framkallning av fotografier. Skatteverket 2012-03-29, dnr 131 193650-12/111, om konferensarrangemang.

11.7.2 KRNS 2012-11-29, mål nr 2639-12, om marknadsvärdesmetoden. SRN 2012-11-09, dnr 51-10/I, om tryckning av tidning med ibladning. EUD C-224/11, BGZ Leasing, om tillhandahållande av försäkring i samband med uthyrning av motorfordon.

11.8 EUD C-588/10, Kraft Foods, om prisnedsättning.

11.9 När föreligger kundförlust? 

12 Utlägg och vidarefakturering

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats. 

13 Skattesatser

Nyheter: 13.3.3 Skatteverket 2012-06-15, dnr 131 335485-12/111, om skattesats på spritdrycker, vin och starköl.

13.3.4.1 Avsnittet har utökats med anledning av att avsnittet om restaurang- och cateringtjänster har utgått ur årets upplaga (avsnitt 30 i 2012 års upplaga av handledningen).

13.3.4.2 Skatteverket 2012-03-29, dnr 131 193650-12/111, om konferensarrangemang.

13.4.1.2 Avsnittet har disponerats om. SRN 2012-11-09, dnr 51-10/I, om tryckning av tidning och ibladning. HFD 2012 ref. 30 och KRNS 2012-11-29, om tillhandahållande av tidning och CD-skiva. 

14 Avdrag för ingående skatt

Nyheter: 14.3.1 EUD C-118/11, Eon Aset Menidjmunt, om bevisning.

14.3.5 SRN 2012-12-03, dnr 46-11/I, och SRN 2012-12-03, dnr 47-11/I, om avdragsrätt för mäklararvode vid verksamhetsöverlåtelser.

14.3.8 EUD C-496/11, PortugalTelecom, om allmänna omkostnader.

14.3.9 Skatteverket 2012-06-01, dnr 131 393807-12/111, om konkursförvaltararvode.

14.4.1 EUD C-511/10, Baumarkt, om fördelningsgrund vid blandad verksamhet.

14.4.2 SRN 2012-11-21, dnr 2-12/I, om fördelningsgrund vid bankverksamhet. Skatteverket 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111, och Skatteverket 2012-02-21, dnr 131 78171-12/111, om företagsförmedling.

14.5.10 Avsnittet har korrigerats med anledning av att avsnittet om restaurang- och cateringtjänster har utgått ur årets upplaga (avsnitt 30 i 2012 års upplaga av handledningen).

14.6.3 Skatteverket 2012-05-31, dnr 131 210591-12/111, om avdragsrätt för representation när det är frågan om olika skattesatser.

14.8.3.2 EUD De förenade målen C-80/11 och C-142/11 Mahagében, EUD C-324/11 Gábor Tóth och EUD C-285/11 Bonik, om avdragsrätt vid bedrägerifall. 

15 Rätt till återbetalning

Nyheter: 15.2.1 Företagare från annat land vid bedömning av återbetalningsrätt. EUD C-318/11, Daimler och C-319/11, Widex, om fast etableringsställe och återbetalningsrätt. 

16 Jämkning av ingående skatt

Nyheter: 16. 5 EUD C-234/11 TETS Haskovo och EUD C-257/11 Gran Via Moineşti, om rivning. 

17 Fakturering

Nyheter: Avsnittet har omarbetats med anledning av ny lagstiftning 

18 Bevarande av fakturor

Nyheter: Nytt avsnitt med anledning av ny lagstiftning. 

19 Redovisning av utgående och ingående skatt

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 18).

19.1 Artikel 167a i mervärdesskattedirektivet.

19.2 Underavsnittet om bevarande av räkenskaper har förts över till avsnitt 18.

19.4.10 Unionsintern handel med varor.

19.4.12 KRNJ 2012-09-21, mål nr 2123-12, om särskilda skäl. 

Del 2 

20 Fastighetsområdet

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 19).

20.2.2.1 EUD C-532/11, Susanne Leichenich, om uthyrning av husbåt.

20.3.1 HFD 2012 ref. 53, om uthyrning av modulbyggnader.

20.3.3 EUD C-392/11, Field Fisher Waterhouse, om lokaluthyrning och tjänster med anknytning till denna.

20.3.4 SRN 2012-06-12, dnr 32-11/I, om rätten att nyttja en testanläggning och tillgång till övriga tjänster och kringtjänster.

20.4.4 HFD 2012 not. 26, om tillfällig inkvartering av djur.

20.4.10 Trängselskatten har införts i Göteborg fr. o. m. 1 januari 2013. 

21 Byggverksamhet – Fastighetsförvaltning

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 20) och omstrukturerats. Bl.a. har avsnittet om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn placerats som avsnitt 21.7, vilket medfört ändringar i avsnittsnumreringen för övriga berörda avsnitt.

21.1, 21.3.3.1–21.3.3.3, 21.3.4, 21.4.3.3, 21.5.1, 21.7.7 och 21.7.8 har omstrukturerats.

21.5.2.4 SRN 2012-12-05, dnr 9-12/I, om köpta fastighetstjänster. 

22 Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 21).

22.2.1.2, 22.3.1–22.3.2 Avsnitten har uppdaterats med samordningsförbund.

22.6 Mindre belopp.

22.8.2 KRNS 2010-11-16, mål nr 7080-09, om lokal som tagits i bruk.

22.11.7 Avsnittet har uppdaterats. 

23 Personbilar och motorcyklar

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 22).

23.2 Terränghjuling. KRNS 2011-12-06, mål nr 5081-11, om husbil och begreppet separat förarhytt.

23.4.1.1 KRNS 2012-11-06, mål nr 4447-12, om personbilar för körupplevelser. Motorcykel för taxiverksamhet.

23.4.2.2 Leasing av motorcykel för taxiverksamhet.

23.4.5.1 Uttag av motorcykel för taxiverksamhet.

23.4.5.2 Privat användning av motorcykel för taxiverksamhet. Skatteverket 2008-03-20, dnr 131 177409-08/111, om ringa värde och omvärdering av beskattningsunderlaget.

23.5 Skatteverket 2011-06-13, dnr 131 388032-11/111, om avdragsrätt för mervärdesskatt vid import av varor för reparation. 

24 Fartyg och luftfartyg

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 23).

24.3 Skatteverket 2013-01-31, dnr 131 608720-12/111, om undantag från skatteplikt för fartyg och luftfartyg vid omsättning i flera led. EUD C-33/11, A, om leverans av luftfartyg avsedd för uthyrning. 

25 Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 24).

25.2.2 HFD 2012-02-08, mål nr 4461-10, ett pågående mål där Högsta förvaltningsdomstolen har begärt förhandsavgörande från EU-domstolen om estetiska operationer och behandlingar omfattas av undantaget för sjukvård.

25.2.9 SRN 2012-05-14, dnr 4-11/I, om sjukgymnastik med s.k. terapihund.

25.4.2 HFD 2012-09-13, mål nr 5018-11, om tillfällig barntillsyn i hemmet. SRN 2012-03-21, dnr 44-11/I, om vårdinsatser i flera led. 

26 Utbildning

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 25).

26.3 HFD 2012 ref.2, om uthyrning av personal. 

27 Idrott

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 26).

27.2.2 KR-domen om babysim har ersatts av HFD 2012-12-14, mål nr 2170-12, om övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng. 

28 Hästar

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 27).

28.3 Skatteverket 2012-04-02, dnr 131 130781-12/111, om insatser.

29 Kultur

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 28) och omstrukturerats.

29.4.1 RÅ 1986 ref. 178 har tagits bort

29.4.1.2 RSV/FB Im 1985:4 har tagits bort.

29.4.1.4 KRNS 2004-11-15, mål nr 411-03, 413-03, 735-03, 737-03, 739-740-03 samt 743-03 har tagits bort eftersom de behandlas i Skatteverket 2011-02-09, dnr 131 40087-11/111, om tillhandahållande av tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc.

30 Massmedieområdet

Nyheter: Avsnittet har numrerats om (f.d. 29).

30.1.1 HFD 2012-08-27, mål nr 4253, tjänst i form av PDF-fil.

30.1.2 RSV Im 1974:30 b har tagits bort.

30.1.4 HFD 2012-08-27, mål nr 4253, om redaktionellt arbete.

31 Vinstmarginalbeskattning – resetjänster

Nyheter: 31.2.2 EUD C-220/11, Star Coaches, om ett bussföretag skulle omfattas av vinstmarginalbeskattningen inom reseområdet.

31.3.3 EUD C-557/11, Maria Kozak, om beskattning av egna tjänster och förvärv från andra.

31.8 Skatteverket 2013 02 27, dnr 131 50563 13/111, om uppgift i fakturan.

32 Vinstmarginalbeskattning – begagnade varor m.m.

Nyheter: : 32.1 Delar av avsnittet har överförts till avsnitt 32.2.

32.2 Nytt avsnitt. EUD C-160/11, Bawaria Motors, om att VMB är en särskild ordning och att reglerna därför ska tolkas restriktivt.

32.2.1 EUD C-160/11, Bawaria Motors, om att säljare inte till någon del ska ha kunnat dra av den ingående skatten.

32.2.2 Avsnittet har omstrukturerats.

32.2.3 Avsnittet har omstrukturerats. Djur. Samlarbil, en striktare tolkning av vad som utgör en samlarbil enligt Tullverkets KN-nummer. SRN 2012-09-17, dnr 25-11/I, om bullionmynt.

32.4 Avsnittet har fått två underavsnitt, 32.4.1 och 32.4.2. 

32.5 Underavsnitten har tagits bort och texten har omstrukturerats.

32.6 Försäljning till annat EU-land. KRNJ 2008-03-19, mål nr 1702-07, har strukits.

32.7 Uppgift i fakturan.

33 Finansiella tjänster

Nyheter: 33.2.1.2 Avsnittet är nytt. SRN 2012-10-31, dnr 51-11/ I, om betalningsförmedling och SRN 2012-07-09, dnr 41-11/ I, om transaktionsövervakning.

33.2.1.4 Avsnittet är nytt. HFD 2012 ref 56 I och II om förvärv av fordringar.

33.2.2.2 och 33.2.2.3 Avsnitten är nya.

33.2.2.4 Avsnittet är nytt. EUD C-259/11, DTZ Zadelhoff, om förmedling av aktier i fastighetsbolag. EUD C-44/11, Deutsche Bank, om portföljförvaltning. SRN 2012-06-01, dnr 45-11/I, om förmedling av aktier i fåmansbolag.

33.2.2.6 Avsnittet är nytt. SRN 2012-11-01, dnr 8-12/I, om tjänster till fondbolag.

33.3.4 Avsnittet är nytt.

34 Handel med guld

Nyheter: 34.2.4 Skatteverket 2013-02-27, dnr 131 50563-13/111, om uppgift i fakturan och omsättningen inte skattepliktig.

34.3 Omvänd skattskyldighet, förtydligande av vad som är guldmaterial och halvfärdiga produkter.

35 Överlåtelse av vissa tillgångar

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

36 Överlåtelse av verksamhet

Nyheter: 36.4 KRNG 1997-11-05, mål nr 8656-1995, om överlåtelse av taxi.

37 Lager

Nyheter: 37.3 EUD C-165/11, Profitube, om ett tullager finns inom landets territorium när det är beläget på en medlemsstats territorium.

37.2.2, 37.2.4 och 37.3 Dokumentation, uppgift i fakturan.

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

39 Utländska företagare – etablering

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

40 Konkurs och ackord

Nyheter: 40.2.11 Konkursboets avdragsrätt. Skatteverket 2012-06-01, dnr 131 393807-12/111, om konkursförvaltararvoden.

41 Kompensation och ersättning för mervärdesskatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

42 Bokföring av mervärdesskatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

43 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

Nyheter: 43.1 Avsnittet har uppdaterats.

44 Beskattning vid import

Nyheter: 44.4.3 Kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93.

44.6.3 Kroatien och Turkiet har anslutit sig till konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande.

Bilaga 1 Historik – skattesatser enligt ML

Nyheter:

Bilaga 2 Skattesats för olika tryckta produkter

Nyheter:

Bilaga 3 Översikt – fastighetsbegreppet

Nyheter:

Bilaga 4 Byggnads- och verksamhetstillbehör

Nyheter:

Bilaga 5 Vägtrafikregistrets karosserikoder

Nyheter:

Bilaga 6 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund

Nyheter:

Bilaga 7 Översikt – mervärdesskatteregler inom kulturområdet

Nyheter:

Bilaga 8 Översikt – mervärdesskatteregler inom massmedieområdet

Nyheter:

Bilaga 9 Europeiska unionens mervärdesskatteområde

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 10        EU:s institutioner och organ

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 11        Adresser till myndigheter

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 12        Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Nyheter:

Bilaga 13        Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Nyheter:

Bilaga 14        Identifieringsnummer

Nyheter:

Bilaga 15        Mervärdesskattesatser inom EU

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 16        Tröskelvärden inom EU – undantag för små företag

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Billaga 17       Tröskelvärden inom EU – förvärv och distansförsäljning

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 18        Intyg om undantag från mervärdesskatt- och punktskatteplikt

Nyheter:

Bilaga 19        Riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Bilaga 20        Sammanställning – korresponderande bestämmelser i ML och direktivet

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

Förteckning – lagar och förarbeten

Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

Förteckning – föreskrifter och allmänna råd m.m.

Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

Lagrumsregister

Nyheter: Registret har uppdaterats.

Rättsfallsregister

Nyheter: Registret har uppdaterats.

Register – skrivelser m.m.

Nyheter: Registret har uppdaterats.

Sakregister

Nyheter: Registret har uppdaterats.