Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om senareläggning av ikraftträdande av reglerna om månadskontrolluppgifter

Datum: 2013-03-26

Dnr/målnr/löpnr:

131 215560-13/111

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket hemställer att de nya reglerna om månadskontrolluppgifter införs med start den 1 januari 2015.

Skatteverket lämnade remissvar avseende SOU 2011:40, Månadsuppgifter – snabbt och enkelt den 4 juli 2011. I remissvaret påpekade Skatteverket att:

”tiden som krävs för utformning, utveckling och införande av den informationstekniska och administrativa lösningen för hanteringen av månadsuppgifter uppgår till 24 månader. En av de viktigaste aspekterna som tagits hänsyn till i tidplanen är att lösningen medför genomgripande förändringar för arbetsgivarna och andra utbetalare, redovisnings- och bokföringsbyråer samt programföretagen för lönesystem. De programändringar som krävs fordrar enligt tidigare utredning åtminstone ett halvårs framförhållning. Detta ställer i sin tur krav på att Skatteverket ca sex månader före de nya reglerna börjar gälla måste kunna tillhandahålla en färdigutvecklad miljö för testmottagande för berörda intressenter. Genom att ha en miljö för testmottagning på plats finns det skäl att anta att de problem som uppkom vid införandet av motsvarande lösningar i Danmark och Nederländerna kan undvikas.”

Skatteverket har kommit långt i förberedelsearbetet för införande av månadskontrolluppgifter men verket kan inte färdigställa systemen förrän riksdagen har antagit de nya reglerna. Eftersom lagrådsremiss och proposition ännu inte är beslutade  kommer det att bli svårt  för Skatteverket att färdigställa systemen till den 1 januari 2014. När förslagen i propositionen har antagits krävs runt 12 månader för att Skatteverket ska kunna tillhandahålla en färdigutvecklad miljö och för att programföretaget ska ges möjlighet att i samverkan med Skatteverket utveckla väl fungerande programvaror.

Att nu föreslå ett införande  den 1 januari 2014 kan komma att medföra att systemen får sämre kvalité eftersom det inte kommer att kunna testas i den omfattning som krävs för att säkerställa att allt fungerar som det ska. En kort införandeperiod medför också att det inte kommer att finnas tid att informera arbetsgivarna på ett bra sätt vilket kan få till följd att den administrativa bördan i ett inledande skede blir hög för dem som ska lämna kontrolluppgifter varje månad.

Införandet av månadskontrolluppgifter innebär en stor förändring för arbetsgivare och andra utbetalare av ersättning för arbete. För att undvika problem i samband med införandet av månadskontrolluppgifter både vad gäller de tekniska systemen och informationen till arbetsgivarna hemställer Skatteverket att systemet med månadskontrolluppgifter ska införas först den 1 januari 2015. För att säkerställa införandet den 1 januari 2015 krävs det ett riksdagsbeslut i vår eller absolut senast hösten 2013.