Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Upphävande av skrivelsen "Avfallsanläggning enligt 1 § första stycket avfallsskattelagen"

Datum: 2013-03-28

Dnr/målnr/löpnr:

131 206066-13/1211

Skatteverkets skrivelse 2000-05-18, dnr 5366-00/120, beträffande avfallsanläggning enligt 1 § första stycket avfallsskattelagen, upphör härmed att gälla.

Ställningstagandet upphör att gälla mot bakgrund av Högsta förvaltningsdomstolens dom meddelad den 27 maj 2009, mål nr 5044-08.