Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Anstånd enligt 16 kap 2 § LSK med att lämna självdeklaration m.m. (s.k. byråanstånd) vid 2013 års taxering

Datum: 2012-09-12

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
131 597902-12/111

Sammanfattning

Den 2 maj är lagstadgad tid för att lämna in deklaration vid 2013 års taxering för både fysiska och juridiska personer.

Tidsplanerna för leveranser vid byråanstånd är vid 2013 års taxering oförändrade jämfört med tidigare år.

För att de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd ska kunna medges, ska samtliga blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså även K- och T-bilagor. Det är dock inget krav att huvudblanketten lämnas elektroniskt.

När Skatteförfarandelagen tillämpas på inkomstdeklarationer första gången den 1 november 2013, upphör möjligheten att få s.k. byråanstånd för Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4.

1 Leveransplan vid byråanstånd - allmänt

Den som i en näringsverksamhet hjälper deklarations¬skyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Bestämmelserna om anstånd regleras t.o.m. taxeringsår 2013 i Lag (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, LSK, 16 kap. 1-3 §§.

Det är från likformighetssynpunkt viktigt att tidsangivelserna och procentsatserna som framgår nedan tillämpas i hela landet. Lika tillämpning i hela landet underlättar också såväl information externt som administrationen på skattekontoren. Tidsangivelser och procentsatser ska därför gälla i hela landet.

2 Tidsplan när uppgifterna och anståndsansökan lämnas på papper

Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 17 juni 2013.

Vid 2013 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

2 maj 35 %
15 maj 60 %
31 maj 4 %
17 juni 1 %

3 Tidsplan när uppgifterna lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper

Om uppgifterna lämnas elektroniskt kan tidsåtgången för skattekontorens datafångst förkortas. Möjligheterna att medge anstånd utan att detta försenar taxeringsarbetet är i dessa fall väsentligt större. En mer generös tidsplan bör därför medges om uppgifterna lämnas elektroniskt.

En förutsättning för de mer generösa tidsplanerna för byråanstånd är att samtliga deklarations-blanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så. Detta gäller alltså inte bara s.k. SRU-uppgifter utan samtliga deklarationsuppgifter, även K- och T-bilagor.

Blanketter kan lämnas elektroniskt genom Skatteverkets filöverföringstjänst eller via mobilt media (CD, DVD, diskett, USB-minne m.m.).

Vid 2013 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15 maj 60 %
31 maj 20 %
17 juni 20 %

Denna mer generösa plan ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna uppgifter elektroniskt.

4 Tidsplan när såväl uppgifterna som byråanståndsansökan lämnas elektroniskt

Om, förutom deklarationsuppgifterna, även byråanståndsansökan lämnas elektroniskt underlättas skattekontorens datafångst ytterligare. Möjlighet finns därför att här ha en än mer generös tidsplan.
En förutsättning för denna generösa tidsplan är att samtliga deklarationsblanketter som omfattas av möjligheten att lämnas elektroniskt även lämnas så.

Vid 2013 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15 maj 50 %
31 maj 25 %
17 juni 25 %

5 Restriktivitet för skattskyldiga som tidigare lämnat deklaration för sent

För skattskyldiga som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet bör anstånd enligt tidsplan inte medges. I stället bör ett lämpligt avpassat individuellt anstånd medges.

6 Byråer som inte följer beslutad tidsplan

Byråer som inte följer beslutad tidsplan riskerar att begränsa sin möjlighet till byråanstånd kommande år.

7 Byråanstånd enligt Skatteförfarandelagen

Anstånd med att lämna deklaration enligt Skatteförfarandelagen (2011:1244), SFL, tillämpas på inkomstdeklarationer första gången den 1 november 2013. Då har juridiska personer (Inkomstdeklaration 2, Inkomstdeklaration 3 och Inkomstdeklaration 4) nya deklarationstidpunkter beroende på bokslutsdatum. Då upphör också möjligheten att få s.k. byråanstånd för dessa. Byråanstånd kan enligt SFL 36 kap. 3 § endast beviljas för fysiska personer och dödsbon (Inkomstdeklaration 1). Tidsplanen kommer att beslutas av skatteverket enligt Skatteförfarandeförordning (2011:1261) 6 kap. 18 §.

Möjligheten att bevilja en annan juridisk person än ett dödsbo s.k. enskilt anstånd kvarstår, men då bara om det finns synnerliga skäl, SFL 36 kap. 4 §.