Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Socialavgifter på inte inkomstbeskattade ersättningar m.m. – hemställan om lagändring

Datum: 2012-01-30

Dnr/målnr/löpnr:

131 46356-12/113

Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra i socialavgifts-lagen (2000:980), inkomstskattelagen (1999:1229), socialförsäkringsbalken och skatteförfarandelagen (2011:1244) så att
— socialavgifter kan tas ut på sådana ersättningar som inte inkomstbeskattas i Sverige,
— uttrycket arbete i Sverige förtydligas, och
— allmänt avdrag för utländska socialförsäkringsavgifter också kan medges t.ex. för sådan trygdeavgift som i Norge tas ut på pension.
 
Bakgrund och förslag till reglering framgår av bifogade promemoria.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit överdirektören Magdalena Andersson, skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Ulrika Lundström, rättsliga experten Mikael Sindahl samt rättsliga utredaren Rolf Tyllström, föredragande.