Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om vissa ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244)

Datum: 2012-02-06

Dnr/målnr/löpnr:
131 396665-08/113
Finansdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Förslag till ändringar i skatteförfarandelagens bestämmelser gällande kontrolluppgifter för pensionsförsäkringar lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "Förslag till vissa förändringar av reglerna i skatteförfarandelagen (2011:1244)". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.
 
Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit överdirektören Magdalena Andersson, avdelningschefen Suzanne Lindblom, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson , verksamhetsutvecklaren Kay Kojer samt sektionschefen Mats Åkesson och verksamhetsutvecklaren Kjell-Åke Jakobsson , de två sistnämnda föredragande.

                      Sammanfattning

 
Skatteverket föreslår en viss utökad kontrolluppgiftsskyldighet avseende pensionsförsäkringar. Förslaget innebär ändringar i skatteförfarandelagen (2011:1244). Förslagen är i huvudsak anpassade till de kvalitativa villkoren för pensionsförsäkringar i 58 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, så att pensioneringssyftet  så långt möjligt ska kunna uppfyllas. Följande kontrolluppgiftsskyldigheter föreslås bli införda.

Skyldighet att lämna kontrolluppgift i samband med att pensionsförsäkring överlåtits t.ex. i samband med byte av anställning bör införas. I avsaknad av sådan uppgift finns endast begränsade möjligheter att upprätthålla kontrollnivån enligt lagstiftarens intentioner.  Identifikationsuppgifter i form av försäkringsavtalsnummer är väsentliga uppgifter för att kunna följa pensionskapitalet såväl inom som utom Sverige. Senast 14 dagar efter det att vissa transaktioner genomförts, t.ex. flytt av pensionskapital, ska kontrolluppgift lämnas. Lämnas inte kontrolluppgift inom den stipulerade tiden kan avskattning komma att ske. Dock finns i dagsläget ingen bestämmelse som säger att uppgift ska lämnas om när flytten genomfördes. En uppgift om tidpunkten föreslås därför bli införd. Skattskyldigheten för avkastningsskatt åvilar innehavaren till utländsk försäkring. Någon skyldighet att lämna uppgift om att avtal ingåtts eller hur stort belopp som utbetalats från pensionsförsäkringen med stöd av 58 kap. 18 a § IL finns för närvarande inte, vilket enligt Skatteverket är en brist. Skyldighet att lämna sådana uppgifter bör bli införd.

För att underlätta för utländska uppgiftslämnare föreslås också att uppgifter ska kunna  lämnas i utländsk valuta med angivande av valutakod.