Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Nyheter i Handledning för mervärdesskatt 2012

Datum: 2012-05-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 311874-12/113
Handledningen består av två delar (SKV 553 och SKV 554). Del 1 innehåller avsnitten 1—18 och del 2 innehåller avsnitten 19—44 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna finns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2012. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EU-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. Dessa korrigeringar inbegriper även ändringar som gjorts med anledning av skatteförfarandelagen (SFL). I handledningen hänvisas företrädesvis till SFL. I vissa fall gäller dock bestämmelserna i skattebetalningslagen (SBL) även under 2012, se övergångsbestämmelserna till SFL (punkterna 1, 18—20, 25 och 26). I de fall SBL ska tillämpas gäller de hänvisningar som framgår av förra årets utgåva av handledningen.
 
Nyheter i övrigt avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

DEL 1
 
FÖRORD
Nyheter:
Förordet har uppdaterats.

 
FÖRKORTNINGSLISTA
Nyheter: Listan har uppdaterats.

 

1 Definitioner och begrepp

Nyheter: Betalningsskyldig. Felaktigt debiterad mervärdesskatt. Införsel. SBL.

 

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

Nyheter: 1 april 2006. 1 januari 2012.

 

3 Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: 3.2.3 Förordning.
3.2.4 EUD C-259/10 och 260/10 Rank Group om skatteneutralitetsprincipen.
3.4.1—3.4.3 Avsnitten har uppdaterats med anledning av skatteförfarandelagen.
3.4.4 Avsnittet har uppdaterats med anledning av att bestämmelserna i 10 a kap. SBL har förts över till lag 2011:1245 om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.

 

4 Skattskyldighet

Nyheter: 4.4.1 Tjänster enligt 5 kap. 5 § ML. Tjänster med anknytning till fastighet.
4.6 Rådets genomförandeförordning. Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171037-11/111 om begreppet "utan medverkan". Svenskt VAT-nummer i fakturan.

 

5 Skatteplikt och undantag från skatteplikt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

6 Omsättning

Nyheter: 6.1.1 Skatteverket 2011-04-01, dnr 131 267632-11/1152, om markintrång.
6.2 Skatteverket 2011-09-12, dnr 131 618062-11/111, om leverans av vara eller tjänst.
6.3 KRNJ 2011-03-07, mål nr 1851—1856-10, om insatskapital.
6.4 SRN 2011-09-26, dnr 53-10/I, om koncernbidrag.
6.5 KRNJ 2011-03-07, mål nr 1851—1856-10, om leverans av vatten (se kantrubrik Anläggningsavgift VA).
6.6.2.1 Uttag tjänst (första och andra styckena). Skatteverket 2011-03-21, dnr 131 205935 11/111, om uttagsbeskattning av tjänster.

 

7 Yrkesmässig verksamhet

Nyheter: 7.6 HFD 2011 not. 75 om en samfällighetsförening upplåtelse av parkeringsplatser (se kantrubrik Utåtriktad verksamhet finns).

 

8 Skattesubjekt

Nyheter: 8.2.1 Transaktioner mellan delägare och HB/KB. Vinstandelar från HB/KB.
8.2.2.1 Föreligger enkelt bolag.
8.2.2.3 Fiskelag (första stycket).
8.7 HFD 2011 not.75 om samfällighetsförenings upplåtelse av parkeringsplatser (se tredje stycket från slutet).

 

9 Beskattningsland — varor

Nyheter: 9.4.2.2 HFD 2011 ref. 28 om gränsöverskridande transport. KRSU 2011-10-04, mål nr 1234-08, om gränsöverskridande transport.
9.7.1 HFD 2011-10-28, mål nr 7138-10, om exportbegreppet.
9.7.2 Exempel 2 (se kantrubrik Export endast i sista ledet).

 

10 Beskattningsland — tjänster

Nyheter: 10.1.1 Bakgrund och syfte.
10.1.4 Intyg.
10.3.1 Säte.
10.3.2 Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171031-11/111, om fast etableringsställe.
10.4.2.2 Avsnittet har till viss del skrivits om med anledning av rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 och Skatteverket 2011-05-04, dnr 131 252439-11/111, om företag med flera etableringar eller som omfattas av olika globala avtal.
10.5.4.3 HFD 2011-10-28, mål nr 7138-10, om befordran av brev.
10.5.5.1 Artikel 32 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om begreppet tillträde till. Skatteverket 2011-08-24, dnr 131 557026-11/111, om tillträde i flera led. Exempel 1 och 2 om tillträde till pedagogiska evenemang. Exempel 1—3 om tillträde till konferens.
10.5.5.2 EUD C-530/09, Inter-Mark Group, om mässmontrar.
10.6 HFD 2011-10-28, mål nr 7138-10, om brevfordran (se kantrubrik Tjänster i samband med export eller viss import).

 

11 Beskattningsunderlag

Nyheter: 11.2 HFD 2011 not. 97, om plusgaranti.
11.3.1 EUD C-288/94, Argos Distributors, om kupong med rabatt.
11.3.2 SRN 2011-09-26, dnr 53-10/I, om koncernbidrag.
11.4.3.2 Avsnittet har renodlats till att endast behandla fastställandet av beskattningsunderlag vid användning av rörelsetillgång.
11.7 Avsnittet har strukturerats om. EUD C-497/09, C-499/09, C-501/09 och C-502/09, Bog m.fl., om huvudsaklighets- och delningsprincipen.
11.7.1 7 kap. 7 § ML, EUD C-349/96 Card Protection Plan och C-291(03 MyTravel om delningsprincipen. KRNS 2011-09-08, mål nr 4250-10, om digital festival.
11.7.2 Inledning om huvudsaklighetsbedömning (de två första styckena). EUD C-41/04, Levob Verzekeringen och OV Bank, om anpassning av standardprogramvara. EUD C-88/09, Graphic Procédé, om kopieringsverksamhet.
11.8.2 EUD C-427/98, kommissionen mot Tyskland, om rabattkuponger — tillverkare.

 

12 Utlägg och vidarefakturering

Nyheter: 12.4 EUD C-98/05, De Danske Bilimportörer, om registreringsavgift för fordon. EUD C-106/10. Lidl & Companhia, om fordonsskatt. RÅ 2007 not. 105 om frekvensavgifter. SRN 2009-09-06, dnr 42-08/I, och RÅ 2009 not 175 om avgifter till Bolagsverket.

 

13 Skattesatser

Nyheter: 13.3.4 Nytt avsnitt om restaurang- och cateringtjänster.
13.4.1.1 SRN 2011-02-03, dnr 57-09/I, om e-bok.
13.4.1.2 Skatteverket 2011-09-12, dnr 131 618062-11/111, om reklam. HFD 2011 not. 66 om fotobok. Skatteverket 2011-09-12, dnr 131 618062-11/111, om utseende/allmänt språkbruk. SRN 2011-10-05, dnr 16-11/1, om anatomikortlek.

 

14 Avdrag för ingående skatt


Nyheter: 14.3.3.2 Utanför mervärdesskattesystemet.
14.4.2 RÅ 2010 ref. 98 om två verksamheter. Skatteverket 2011-01-19, dnr 131 780946-10/111, om bitransaktioner.
14.5.3 Exempel.
14.5.4 SRN 2011-03-03, dnr 35-08/I, om återbetalningsrätt för importmoms. Skatteverket 2011-06-13, dnr 131 388032-11/111, om rätt till avdrag eller återbetalning vid import.
14.5.6 KRNS 2011-06-09, mål nr 7940--7942-09, om slussning inom en koncern.
14.6.2 KRNS 2009-03-10, mål nr 3541-08, om avdragsförbudet och kostnader för installation av bergvärme i villafastighet.
14.8 Avsnittet har till stora delar skrivs om och nya underavsnitt har infogats.

 

15 Rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

16 Jämkning av ingående skatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

17 Fakturering

Nyheter: 17.1 Arkivering. Skyldighet att bevara fakturor. Lagring i elektronisk form. Bokföringsskyldiga. Ej bokföringsskyldiga.
17.4 Den inledande texten om fakturans innehåll har placerats i ett nytt inledande underavsnitt.
17.6 Omräknat belopp.

 

18 Redovisning av utgående och ingående skatt

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 
DEL 2
 

19 Fastighetsområdet

Nyheter: 19.3.1 SRN 2011-06-01, dnr 38-10/I, om uthyrning av modulbyggnader. Skatteverket 2011-06-20, dnr 131 428430-11/111, om vindkraftverk.
19.3.4 SRN 2011-06-10, dnr 41-10/I, om mötesplatser.
19.4.3 Skatteverket 2011-04-11, dnr 131 267632-11/1152, om allframtids-upplåtelser.
19.4.4 SRN 2011-11-29, dnr 21-11/I, om tillfällig inkvartering av djur.
19.4.5 HFD 2011 not. 75 om parkeringsverksamhet — samfällighetsförening.

 

20 Byggverksamhet — Fastighetsförvaltning

Nyheter: 20.3.2.1 Den inledande kommentaren om utlägg har skrivits om (de två första styckena).
20.4.2 KRNS 2011-07-11, mål nr 2646-10, om solpaneler.
20.5.1 Skatteverket 2011-03-09, dnr 131 811979-10/10/111, om egen regi och entreprenad.
20.7 Exempel 5 om privatbostad enskild firma.

 

21 Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: 21.4 Fastigheten måste disponeras.
21.8.2 RÅ 2008 not. 176 om uppförandeskede.
21.11.7 Avsnittet har skrivits om.

 

22 Personbilar och motorcyklar

Nyheter: 22.2 Kommentarerna vid kantrubriken Terrängmotorfordon, fyrhjulingar, snöskotrar har skrivits om.
22.3.4 Avdrag för driftskostnader i en s.k. blandad verksamhet.

 

23 Fartyg och luftfartyg

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

24 Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: 24.2 De inledande kommentarerna har infogats i två nya underavsnitt (24.2.1 Definition av sjukvård och 24.2.2 Omfattningen av undantaget från skatteplikt).
24.2.2 HFD 2011 not. 11 om sjukvårdsupplysning. SRN 2011-12-07, dnr 3-11/I, om psykologutredningar inom skolan.
24.2.7 SRN 2011-04-12, dnr 36-10/I, om tillhandahållande av liggande persontransporter.
24.4 De inledande kommentarerna har infogats i ett nytt underavsnitt (24.4.1 Definition av social omsorg).
24.4.2 SRN 2011-06-30, dnr 6-10/I, om barnomsorg/barnpassning. Färdtjänst.
24.4.3 HFD 2011 not. 74 om samtalsterapi.

 

25 Utbildning

Nyheter: Avsnittet har disponerats om.
25.2 SRN 2011-09-16, dnr 47-10/I, om erkända utbildningsanordnare. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om erkänd utbildningsanordnare.
25.3.1 HFD 2011 not. 30 och KRNJ 2011-05-02, mål nr 3215, om utbildning under eget ansvar. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om utbildning under eget ansvar. HFD 2012-01-30, mål nr 4484-11 , om uthyrning av personal. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om uthyrning av personal. Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om utbildning i idrott.

 

26 Idrott

Nyheter: 26.2.1 SRN 2011-09-21, dnr 23-11/I, om aktiv qigong.
26.2.2 KRNJ 2012-01-25, mål nr 1748-11, om baby- och minisim.
26.2.3  Skatteverket 2012-03-02, dnr 131 122069-12/111, om utbildning enligt läroplan.

 

27 Hästar

Nyheter: 27.23 Artikel 18 i rådets genomförandeförordning (EU) nr 282/2011 om näringsidkare.
27.2.5 Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38102-11/111 och Skatteverket 2011-02-25 dnr 131 38080-11/111 om utländska hästägare.

 

28 Kultur

Nyheter: 28.4.1.2 Försäljning från konstnärs bolag. Förmedling i eget namn. SRN 2011-04-26, dnr 59-09/I, om karaktär av handelsvaror. Överlåtelse eller upplåtelse av rättighet.

 

29 Massmedieområdet

Nyheter: 29.1 Skatteverket 2011-05-18, dnr 131 309413-11/111, om begreppet periodisk publikation.

 

30 Restaurang- och cateringtjänst

Nyheter: 30.1—30.3 Avsnitten har skrivits om.

 

31 Vinstmarginalbeskattning — resetjänster

Nyheter: 31.2.1 HFD 2011 not. 80 om tillhandahållande av personbefordran utförd av ett annat persontransportföretag.
31.3.1 31.2.1 RÅ 2009 not. 106 och HFD 2011 not. 80 om persontransportföretag.

 

32 Vinstmarginalbeskattning — begagnade varor m.m.

Nyheter: 32.4 Inköp i Sverige. KRNG 2011-11-03, mål nr 6367—6372-10., om inköp i Sverige.

 

33 Finansiella tjänster

Nyheter: 33.2.1.1 EUD C-350/10, Nordea Pankki Suomi, om SWIFT-tjänster.
33.2.1.2 EUD C-93/10 GFKL Financial Services, HFD 2011-10-25 mål nr 753—757-11, 6291—6293-10 och HFD 2011-10-25 mål nr 1390—1395-11 om indrivningstjänster och administrativa tjänster avseende factoring.
33.2.2.1 HFD 2011 ref. 38 och HFD 2011 not. 84 om garantigivning. HFD 2011 ref. 21 om förmedling av aktier. Skatteverket 2011-08-23, dnr 131 569884-11/111, om förmedling av aktier.

 

34 Handel med guld

Nyheter: 34.2.1 Guldmyntsförteckning. Godtagen vikt.
34.2.2 Registrering.
34.2.3 Avsnittet har skrivits om. Skatteverket 2011-06-07, dnr 131 300711-11/111, om avdragsrätt hos säljaren.
34.3 Skatteverket 2011-06-07, dnr 131 300711-11/111, om avdragsrätt hos säljaren.

 

35 Överlåtelse av vissa tillgångar

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

36 Överlåtelse av verksamhet

Nyheter: 36.2 EUD C-444/10, Schreiver, om verksamhet — unionsrättsligt begrepp. HFD 2011-09-30, mål nr 7525-10, om försäljning av dotterbolag (PT).
36.4 Skatteverket 2011-06-20, dnr 131 428430-11/111, om vindkraftverk som tagits i drift.

 

37 Lager

Nyheter: 37.2 Skatteverket 2012-01-13, dnr 131 863243-11/111, om ej för slutlig användning eller förbrukning.
37.2.2 Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om tjänst. Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om dokumentation.
37.3 Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om tjänst. Skatteverket 2012-01-11, dnr 131 694453-11/111, om dokumentation.
37.6.1 Exempel.
37.6.2 Exempel.

 

38 Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter: 38.1.2.1 Internationella organisationer.

 

39 Utländska företagare, etablering

Nyheter: 39.2.1 Avsnittet har skrivits om.
39.2.2 Fast etableringsställe enligt rådets genomförandeförordning. EUD C-260/95, DFDS, om fast etableringsställe. Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171031-11/111, om fast etablering i Sverige.
39.2.3 EUD C-421/10, Stoppelkamp, om begreppen bosatt eller stadigvarande vistas. Stadigvarande vistelse.
39.2.4 Skatteverket 2011-03-23, dnr 131 171031-11/111, om etableringsställe.
39.5.1 Avsnittet har skrivits om.

 

40 Konkurs och ackord

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

41 Kompensation och ersättning för mervärdesskatt

Nyheter: 41.2.1 KRSU 2011-03-01-17, mål nr 1969—1971-10, om sociala lägenheter.
41.2.2 KRSU 2011-05-10 mål nr 1525-09 och KRSU 2011-05-10 mål nr 746-10 om kostnader för hyra av lokal. Skatteverket 2011-02-10, dnr 131 74236-11/111, om lokalkostnad vid utbetalning av skolpeng. KRSU 2011-05-10, mål nr 1525-09, om lokalkostnad.

 

42 Bokföring av mervärdesskatt

Nyheter: 42.3.2 Exempel 2 och 3.
42.3.3 Exempel 3.

 

43 Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats med anledning av att bestämmelserna i 10 a kap. SBL har förts över till lag 2011:1245 och förordning 2011:1262 om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster.
43.1 EU-rätt.
43.2.1 Icke-etablerad näringsidkare.

 

44 Beskattning av import

Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 
Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML
Nyheter:

 
Bilaga 2 Skattesats för olika tryckta produkter
Nyheter: Skatteverket 2011-09-12, dnr  131 618062-11/111.

 
Bilaga 3 Översikt — fastighetsbegreppet
Nyheter:

 
Bilaga 4 Byggnads- och verksamhetstillbehör
Nyheter: Verksamhetstillbehör — Maskinell utrustning i vindkraftverk.

 
Bilaga 5 Vägtrafikregistrets karosserikoder
Nyheter:

 
Bilaga 6 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund
Nyheter:

 
Bilaga 7 Översikt — mervärdesskatteregler inom kulturområdet
Nyheter:

 
Bilaga 8 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet
Nyheter:

 
Bilaga 9 Europeiska unionens mervärdesskatteområde
Nyheter:

 
Bilaga 10        EU:s institutioner och organ
Nyheter: Bilagan har uppdaterats

 
Bilaga 11        Adresser till  myndigheter
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 12        Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 13        Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU
Nyheter: Bilagan har uppdaterats

 
Bilaga 14        Identifieringsnummer
Nyheter:

 
Bilaga 15        Mervärdesskattesatser inom EU
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 16        Tröskelvärden inom EU — undantag för små företag
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 17       Tröskelvärden inom EU — förvärv och distansförsäljning
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 18        Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt
Nyheter:

 
Bilaga 19        Riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 20        Sammanställning — korresponderande bestämmelser i ML och direktivet
Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 
Förteckning — Lagar och förarbeten
Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 
Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m.
Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 
Lagrumsregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Rättsfallsregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Register — skrivelser
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Sakregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.