Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Kontrolluppgift om omkostnadsbelopp vid avyttring av delägarrätter och fordringsrätter m.m. - hemställan om lagändring

Datum: 2012-09-12

Dnr/målnr/löpnr:
131 275999-12/113
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket hemställer att regeringen vidtar åtgärder för att ändra bestämmelserna i inkomstskattelagen (1999:1229) och skatteförfarandelagen (2011:1244) så att kontrolluppgifter om avyttring av delägarrätter och fordringsrätter ska innehålla uppgift om omkostnadsbelopp samt att genomsnittsmetoden för beräkning av omkostnadsbelopp ändras.

Bakgrund och förslag till reglering framgår av promemorian Värdepapper och kontrolluppgifter. Pdf, 268.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit enhetschefen Ulrika Lundström och rättslige utredaren Lars Nilsson, föredragande.