Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Nyheter i Handledning för mervärdesskatt 2011

Datum: 2011-05-09

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 335110-11/113
Handledningen består av två delar (SKV 553 och SKV 554). Del 1 innehåller avsnitten 1—18 och del 2 innehåller avsnitten 19—44 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2011. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EU-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. Dessa korrigeringar inbegriper även fortsatta ändringar med anledning av Lissabonfördraget, bl.a. har begreppet gemenskapsinterna förvärv ändrats till unionsinterna förvärv. Regeringsrätten har fr.o.m. den 1 januari 2011 ändrat namn till "Högsta förvaltningsdomstolen". I handledningen har det nya namnet använts genomgående det nya namnet.
 
I årets upplaga har vissa delar ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 inarbetats i befintliga avsnitt. Andra delar har inarbetats i de nya avsnitten 42 om bokföring av mervärdesskatt, 43 om särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster samt 44 om beskattning vid import.
 
Nyheter avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

 

Del 1
 
Förord
Nyheter: Förordet har uppdaterats.
 
Förkortningslista
Nyheter: Listan har uppdaterats.

 

1        Definitioner och begrepp

Nyheter: Avsnitten 1.1 "Allmänt" och 1.6 "Definitioner" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
ADB-program. Beskattningsår. EG och EU. EU och EU-land. Förvaltningslagen (FL). Fri omsättning. Gemenskapsinternt förvärv (GIF). Grupphuvudman. Högsta förvaltningsdomstolen. Punktskattepliktiga varor. Skatteverkets handläggning av utländska företagare. Tredje territorium. Unionsinternt förvärv. Unionsvara/icke-unionsvara. Överskjutande ingående mervärdesskatt.

 

2        Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

Nyheter: 1 januari 2011. 1 februari 2011. 1 juli 2011.

 

3        Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter: 3.2.1 Begreppen EU och EG.
3.2.2 Europaparlamentet. Rådet.
3.2.9 Nytt avsnitt där avsnitt 32 "Beräkning av mervärdesskatte-baserad EU-avgift" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
3.4.2 Anmälan.
3.4.3 Skattedeklaration. Redovisningsperiod. Periodisk sammanställning.
3.4.4 Särskild beskattningsordning för elektroniska tjänster.

 

4        Skattskyldighet

Nyheter: 4.4.1 Utsläppsrätter.
4.4.2 El, gas, värme eller kyla.
4.8.2 EUD C-270/09, MacDonald Resort, om poängrätter.
4.8.3 Transaktioner med nya medlemsstater. Skatteverket 2010-10-21, dnr 131 594230-10/111, om förskott vid ändrade omsättningslandsregler.

 

5        Skatteplikt och undantag från skatteplikt

Nyheter: 5.3.1.1 RÅ 2010 not. 111 om bullionmynt.
5.3.1.3 EUD C-237/09, De Fruytier, om transport av organ.
5.3.1.5 EUD C-58/09, Leo-Libera, om hasardspel enligt mervärdesskattedirektivet. Unionsrättsligt begrepp. SRN 2010-02-05 om spel på förströelsespelsautomat. Skatteverket 2010-06-10, dnr 131 428640-10/111, om marknads- och tivolinöjen. SRN 2010-02-05 om spel anordnat i enkelt bolag.
5.3.6 Avsnittet har omdisponerats.

 

6        Omsättning

Nyheter: 6.2 Skatteverket 2010-07-09, dnr 131 355983-10/111, om leverans av vara eller tjänst.
6.3 SRN 2010-01-20 om kommunalt näringslivsbolag. SRN 2010-11-22 om insatskapital. SRN 2010-10-14 om medlemsförbund — avdelning. Skatteverket 2010-06-09, dnr 131 378947-10/111, om anpassningskostnad/kompensation till hyresgäst.
6.4 Skatteverkets 2010-07-05, dnr 131 470886-10/111, om stödrätter för gårdsstöd.
6.6.1 EUD C-581/08, EMI Group, om varuprov och gåvor av ringa värde.

 

7        Yrkesmässig verksamhet

Nyheter: I syfte att renodla avsnittet har kommentarerna avseende inkomsttaxeringen och IL kortats ner.
7.3.5 RÅ 2010 ref. 54 om ridundervisning m.m. i en ideell förening. SRN 2010-08-27 om två ideella föreningars förvärv av elektroniska tjänster från ett land utanför EU.
7.4.3 Yrkesmässighet för staten och kommun.

 

8        Skattesubjekt

Nyheter: 8.2.1 Avsnitt "34.2.1 Handelsbolag och europeisk ekonomisk intressegruppering" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
8.2.2.1 Avsnitt "29 Representanter för enkelt bolag och partrederi" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats. SRN 2010-02-05 om spel anordnat i enkelt bolag.
8.3 Avsnitt "28 Mervärdesskattegrupp" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.

 

9        Beskattningsland — varor

Nyheter: Exempelsamlingen i förra årets handledning har utgått, i stället har vissa inarbetats i sitt sammanhang. Vidare har avsnittet om import överförts till avsnitt "44 Beskattning vid import", vilket medfört omnumrering av det efterföljande avsnittet.
9.2.2.1 Distansförsäljning. Monteringsleverans.
9.2.2.2 Avsnittet har till stora delar skrivits om.
9.2.2.3 Köparen är importör.
9.2.2.4 Avsnittet har delvis omdisponerats. Punkskattepliktiga varor.
9.2.4 Endast varor.
9.2.5 Avsnittet har uppdaterat med de nya bestämmelserna om gas, el, värme och kyla.
9.3.2 Om köparen ej är registrerad till mervärdesskatt i ett annat EU-land.
9.3.3 Definition.
9.3.4 EUD C-84/09, X, om tidsram för transport. EUD C-84/09, X, om bedömning sker vid förvärvstidpunkten.
9.3.5 Avsnittet har till stora delar skrivits om.
9.3.7 Unionsintern försäljning i stället för överföring. Skatteverket 2010-12-10, dnr 131 780466-10/111, om överföring i stället för unionsintern försäljning.
9.4.2.2 EUD C-84/09, X, om bedömning sker vid förvärvstidpunkten. EUD C-84/09, X, om gränsöverskridande transport.
9.4.2.3 Inledande kommentaren avseende 1 kap. 13 b § ML.
9.4.2.6 Avsnittet har skrivits om. Skatteverket 2010-07-06, dnr 131 456163-10/111, om reservregeln.
9.4.3 Unionsinternt förvärv. Skatteverket 2010-12-10, dnr 131 780466-10/111, om överföring i stället för unionsintern försäljning.
9.4.4 Skatteverket 2010-12-10, dnr 131 704647-10/111, om överföring av begagnade varor.
9.5.5 EUD C-430/09, Euro Tyre Holding, om två på varandra följande omsättningar.
9.7.3 Direktkravet.
9.7.4 Avsnitt "34.7 Exportbutiker" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
9.8.2 Transport av säljaren eller fristående transportör.
9.8.3 EUD C-285/09, R, om identitet mellan köpare och VAT-nummer.

 

10       Beskattningsland — tjänster

Nyheter: 10.1 Allmänt. Skatteverket 2010-10-21, dnr 131 594230-10/111, om förskott vid ändrade regler.
10.1.2 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768614-10/111, om tjänster på fartyg och luftfartyg i utrikestrafik.
10.1.3 Skattskyldighet. Enhetlig tolkning inom EU.
10.1.4 EU-institutioner och vissa EU-organ. Andra internationella organisationer.
10.1.5 Tjänst i samband med import.
10.3.1 EUD C-73/06, Planzer Luxembourg, om vad som utgör säte.
10.4.4 RÅ 2010 not. 41 om betäckningstjänster. Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38102-11/111, Skatteverket 2011-01-11 dnr 131 38065-11/111, Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38109-11/111 och Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38072-11/111om kulturella aktiviteter m.m. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38057-11/111, om idrottstränare. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38057-11/111, om hästtränare. Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768614-10/111, om fisketurer.
10.5.2 Skatteverket 2010-12-09, dnr 131 587222-10/111, om resetjänst.
10.5.4.2 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 750625-10/111, om inte till någon del i annat land. Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768614-10/111, om fisketurer.
10.5.4.3 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 750627-10/111, om varutransporttjänst som tillhandahålls till näringsidkare. Export/import. SRN 2010-11-10 om befordran av brev. Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 750627-10/111, om andra varutransporter till någon som inte är näringsidkare.
10.5.5—10.5.5.2 Avsnitten har skrivits om.
10.5.5.1 Skatteverket 2010-12-20, dnr 131 819379-10/111, om begreppet tillträde till. EUD C-114/05, Gillan Beach, om begräppet tillträde till. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38089-11/111, om tillträde till ett kulturellt evenemang. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38102-11/111, om tillträde till idrottsliga evenemang. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38057-11/111, om idrottstränare. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38080-11/111, om idrottsutövare. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38072-11/111, om tillträde till pedagogiskt evenemang. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38109-11/111, om tillträde till mässa. Skatteverket 2011-01-11, dnr 131 38065-11/111, om tillträde till konferens.
10.5.5.2 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38089-11/111, om kulturella, konstnärliga och underhållsmässiga aktiviteter. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38102-11/111, om idrottslig aktivet. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38057-11/111, om idrottstränare. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38057-11/111, om jockey eller kusk. EUD C-222/09, Kronospan Mielec, om vetenskaplig aktivitet. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38072-11/111, om pedagogisk aktivitet. Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38065-11/111, om konferenstjänster.
10.5.6.3 Skatteverket 2010-07-09, dnr 131 355983-10/111 om tryckeritjänst.
10.5.7 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768614-10/111 om fisketurer.
10.5.9.1 Punkten 13 i den inledande kommentaren till 5 kap. 18 § ML.
10.6 Avsnittet har till stora delar skrivits om. Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om uthyrning. Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om övriga tjänster. Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 750627-10/111, om tjänster i samband med export eller viss import. Exemplen 3—5. Skatteverket 2010-12-09, dnr 131 587222-10/111, om resetjänst. Skatteverket 2010-12-09, dnr 131 587222-10/111, om resetrjänst. Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 750627-10/111, om varutransporttjänst, arbete på lös egendom m.m. Uteslutande nyttjas.

 

11       Beskattningsunderlag

Nyheter: 11.2 EUD C-276/09, Everything Everywhere, om kredit- och betalkortsavgifter. KRNS 2010-06-07, mål nr 3903—3908-09, om försäkringstjänster — biluthyrning.
11.3.1 EUD C-53/09 och C-55/09, Loyalty Management UK, om tredjemansbetalningar.
11.5 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768607-10/111, om import. Återimport efter bearbetning.
11.6.4 RÅ 2010 ref. 76 om personalmåltider. Skatteverket 2010-12-13, dnr 131 812006-10/111, om personalmåltider.
11.7 EUD C-88/09, Graphic Procédé, om kopieringsverksamhet. EUD C-349/96 Card Protection Plan och C-291/03 MyTravel, om delningsprincipen.
11.7.1 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768614-10/111, om fisketurer.
11.7.2 RÅ 2010 not. 87 om sammansatt transaktion.
11.8 Avsnittet har delvis omdisponerats och delats in i underavsnitt.
11.10.1 Exempel om köparen saknar avdragsrätt.
11.10.3 KRNG 2010-06-22, mål nr 4902-09, om värvning av nya kunder.

 

12       Utlägg och vidarefakturering

Nyheter:

 

13       Skattesatser

Nyheter: 13.3.1 Skatteverket 2010-12-06, dnr 131 758060-10/111, om hytter i fartyg.
13.4.1.1 SRN 2010-12-22 om utskrift av text och bild m.m. Skatteverket 2010-07-09, dnr 131 355983-10/111, om framställning av tryckta produkter.
13.4.1.2 Avsnittet har delvis omdisponerats. Skatteverket 2010-12-21, dnr 131 815703-10/111, om reklam. Skatteverket 2010-21-21, dnr 131 815703-10/111, om utseende/allmänt språkbruk.
13.4.1.3 Skatteverket 2010-12-21, dnr  131 815703-10/111, om program och kataloger.
13.4.9 Skatteverket 2010-12-17, dnr 131 768614-10/111, om fiskeplats.

 

14       Avdrag för ingående skatt

Nyheter: 14.3.1 Skatteverket 2010-06-02, dnr 131 367278-10/111, om egen verksamhet. KRNS 2010-04-14, mål nr 1290- 09 m .fl., om egen verksamhet. RÅ 2010 ref. 98 om icke-ekonomisk verksamhet.
14.3.2 Avsnittet har delvis omdisponerats och delats in i underavsnitt samt delvis skrivits om.
14.3.2.2 Skatteverket 2010-12-21, dnr 131 818436-10/111, om delvis för verksamheten. RÅ 2010 ref. 98 om icke-ekonomisk verksamhet. Skatteverket 2010-09-22, dnr 131 599911-10/111, om icke-ekonomisk verksamhet.
14.3.3 Avsnittet har delvis skrivits om och omdisponerats samt delats in i nya underavsnitt.
14.3.3.2 EUD C-29/08, AB SKF, om försäljning av dotterbolagsaktier. RÅ 2010 ref. 56, om försäljning av dotterbolagsaktier. KRNG 2010-11-08, mål nr 6856-08, om försäljning av dotterbolagsaktier. Skatteverket 2011-01-19, dnr 131 780946-10/111, om försäljning av dotterbolagsaktier.
14.3.5 Skatteverket 2010-12-22, dnr 131 819389-10/111, om fastighetsförsäljning. RÅ 2010 ref. 56 om fastighetsförsäljning.
14.3.6 Skatteverket  2010-12-28, dnr 131 623316-08/111, om verksamhetsöverlåtelse. Skatteverket 2010-12-22, dnr 131 819389-10/111, om verksamhetsöverlåtelse.
14.3.8 RÅ 2010 ref. 98, om icke-ekonomisk verksamhet.
14.3.9 Skatteverket 2010-12-16, dnr 131 824926-10/111, om byte av hyresgäst.
14.3.10 Nytt avsnitt om avdragsrätt vid tillämpning av reservregeln. EUD C-536/08 och C-539/08, X, om reservregeln. Skatteverket 2010-06-23, dnr 131 393060-10/111, om reservregeln.
14.4.2 KRNS 2009-03-05, mål nr 6443-07, om banker.
14.5.8 Nytt avsnitt om avdragsrätt hänförlig till fastigheter. Det nya avsnittet innebär också att det efterföljande avsnittet har numrerats om.
14.6.2 Skatteverket 2010-09-22, dnr 131 602507-10/111, om inventarier. KRNG 2010-04-27 mål nr 5622--5624-09 och KRNS 2010-06-16 mål nr 6982-09 och 7077-09, om inventarier. RÅ 2005 not. 78 om övrigt äldreboende. Skatteverket 2010-11-25, dnr 682627-10/111, om gemensamma ytor vid gruppboende. RÅ 2005 not. 78 om tröskelboende. RÅ 2010 ref. 43 om uthyrning till staten.
14.6.3 EUD C-538/08 och C-33/09, X Holding, om representationskostnader. Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 477095-10/111, om representationskostnader.
14.8 Texten fr.o.m. kantrubriken "Bedrägerifall" har omdisponerats och även delvis skrivits om. KRNG 2010-12-30, mål nr 3266-10, om objektiva kriterier.

 

15       Rätt till återbetalning av ingående skatt

Nyheter: Avsnitt "13.3 Återbetalning till andra än utländska företag" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats i avsnittet.
15.2.1 Förutsättningar för rätt till återbetalning.
15.2.2.1 Tidsfrist.
15.2.2.2 Skatteverket 2004-02-23, dnr 130 205830-04/113, om artikel 218 i mervärdesskattedirektivet. Elektroniska tjänster.
15.2.2.3 Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 440202-10/111, om utländsk mervärdesskattegrupp.
15.3 Avsnittet har delvis skrivits om. Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 440202-10/111, om svensk mervärdesskattegrupp.
15.4 10 kap. 6—8 §§ ML. 18 kap. 4 b § SBL.
15.6 EUD C-536/08 och C-539/08, X, om återbetalning vid reservregeln. Skatteverket 2010-06-23, dnr 131 393060-10/111, om återbetalning vid reservregeln.
15.7 Avsnittet har skrivits om.

 

16       Jämkning av ingående skatt

Nyheter: 16.2 Förvärv för ekonomisk verksamhet. Skatteverket 2010-09-22 dnr 131 599911-10/111 och Skatteverket 2010-12-21 dnr 131 818436-10/111 om delvis förvärv för ekonomisk verksamhet.
16.8 Skatteverket 2010-04-19, dnr 131 239428-10/111, om övertagande av jämkning från ideell förening.

 

17       Fakturering

Nyheter: 17.5.1 Skatteverket 2006-04-04, dnr 131 195842-06/111, om felaktigt debiterad utgående skatt.
17.6 Avsnitt "1.7 Valuta" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.

 

18       Redovisning av utgående och ingående skatt

Nyheter: 18.2—18.2.2 Avsnitt "35.2 Bokföringslagen m.m." ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 inarbetats. I samband härmed har avsnitten också omdisponerats och skrivits om.
18.3 Bokslutsmetoden ändring den 1 januari 2011.
18.3.3 Ändring vid årsskiftet 2010/2011.
18.4.2 Konkursbo.

 

19       Fastighetsområdet

Nyheter: 19.3.1 Skatteverket 2010-03-09, dnr 131 117508-10/111, om uthyrning av modulbyggnader. Skatteverket 2010-06-09, dnr 131 378947-10/111, om anpassning av hyrd lokal. EUD C-270/09, MacDonald Resorts, om poängrätter.
19.3.3 KRNG 2010-09-14, mål nr 4416--4418-09, om franchising.
19.4.3 Skatteverket 2010-04-14, dnr 131 314763-10/111,om allframtidsupplåtelser.
19.4.4 Skatteverket 2010-12-06, dnr 131 758060-10/111, om uthyrning av hytter i fartyg.
19.4.9 KRNG 2010-03-19, mål nr 5943-09, om upplåtelse för ridskoleverksamhet.

 

20       Byggverksamhet — fastighetsförvaltning

Nyheter: 20.2 RÅ 2010 ref. 50 II om montering/installation.
20.3.1 Skatteverket 2010-06-09, dnr 131 378947-10/111, om anpassning av hyrd lokal.
20.4.2 Montering/installation. RÅ 2010 ref. 2010 ref. 50 II, RR 2010-06-23 mål nr 7153-09 och RÅ 2010 ref. 2010 ref 50 I om hissar och kök. SRN 2010-04-01 om parkeringssystem.
20.4.3 Driftsättning av brandlarm. Skatteverket 2008-04-15, dnr 131 222178-08/111, om maskin med förare. Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 476529-10/111, om lyftarbeten.
20.4.4 Skatteverket 2008-04-15, dnr 131 222178-08/111, om maskin utan förare. Skatteverket 2010-06-30 dnr 131 476529-10/111 och Skatteverket 2008-02-29 dnr 131 134268-08/111 om transporttjänster. Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 476529-10/111, om lyftarbeten.
20.5.1 Skatteverket 2011-03-09, dnr 131 811979-10/111, om egen regi och entreprenad.
20.5.4 Skatteverket 2011-03-09, dnr 131 811979-10/111, om att kunna tas i bruk.
20.6 Avsnittet har till stora delar skrivits om och indelats i underavsnitt.

 

21       Uthyrning av verksamhetslokal

Nyheter: 21.2.1.2 Tredje stycket om stadigvarande användning har skrivits om.
21.3.1 Skatteverket 2010-11-25, dnr 131 682627-10/111, om gruppbostäder.
21.7 Frivillig skattskyldighet före beslutsdag och exempel 3 har uppdaterats med uppgifter ur avsnitt 25.7 i Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007.
21.8.1 Delvis för privat bruk. Mäklararvode. Skatteverket 2010-12-22, dnr 131 819389-10/111, om mäklararvode vid försäljning. Skatteverket 2010-12-16, dnr 131 824926-10/111, om kostnader vid byte av hyresgäst.
21.8.3 RÅ 2010 ref. 43 om gästforskarbostäder.
21.10.2 Ändrad användning (8 kap. 4 c § ML).
21.11—21.11.9 Avsnitt 25 ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.

 

22       Personbilar och motorcyklar

Nyheter: 22.5 Skatteverket 2010-03-11 dnr 131 19677-10/111 och Skatteverket 2008-04-09 dnr 131 148041-08/111 om nytt transportmedel.

 

23       Fartyg och luftfartyg

Nyheter: Avsnittet har omdisponerats och skrivits om.
23.2.1 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om undantaget för fartyg och luftfartyg.
23.2.2 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om undantaget för skepp för yrkesmässig sjöfart.
23.2.5 Skatteverket 2010-09-24 dnr 131 373473-07/111 och Skatteverket 2010-03-18, dnr 131 70804-10/111, om undantaget för luftfartyg.
23.3 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om försäljning av fartyg och luftfartyg.
23.4.1 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om uthyrning. EUD C-116/10, Feltgen och Bacino Charter, om uthyrning.
23.4.2 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om upplåtelse för personbefordran respektive upplåtelse i flera led.
23.5 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om undantag i två led.
23.2.2 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om undantag i flera led.
23.8.1 Skatteverket 2010-03-18, dnr 131 70804-10/111, om direkt effekt
23.8.2 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om varor.
23.8.3 Skatteverket 2010-09-24, dnr 131 373473-07/111, om tjänster.

 

24       Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: 24.2.8 EUD C-262/08 CopyGene och C-86/09 Future Health Technologies om analys av navelsträngsblod m.m. EUD C-156/09, Verigen Transplantation Service International, om odling av ledbroskceller.
24.4.1 SRN 2010-06-07 om tjänster i samband med assistansersättning. SRN 2010-12-30 om tillhandahållande av trafikhuvudman.
24.4.2 SRN 2011-01-17 om samtalsterapi. Skatteverket 2010-10-29, dnr 131 567993-10/111, om samordnare av familjehem. RÅ 2010 ref. 94 om handledning.

 

25       Utbildning

Nyheter: 25.3 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38072-11/111, om utbildning omsättningsland. SRN 2010-09-29 om begreppet erkänd utbildningsanordnare.

 

26       Idrott

Nyheter: 26.2.1—26.2 Avsnitten har omdisponerats och delvis skrivits om.
26.2.3 SRN 2010-12-08 om dansverksamhet.
26.2.5 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38080-11/111, om prispengar.
26.3 RÅ 2007 ref. 39 om idrottstjänst.
26.5 Avsnittet har omdisponerats.

 

27       Hästar

Nyheter: 27.2.3 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38080-11/111, om registrering.
27.2.4 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38057-11/111, om tränare och kusk samma person.
27.3 Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38080-11/111 och Skatteverket 2011-01-25 dnr 131 38102-11/111 om omsättningsland.

 

28       Kultur

Nyheter: 28.3.1 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38089-11/111, om utövande konstnär.
28.4.1.4 Skatteverket 2011-01-25, dnr 131 38089-11/111, om filminspelning. Skatteverket 2011-02-09, dnr 131 40087-11/111, om tjänst som programledare, kommentator, bisittare etc.
28.4.2 EUD C-3/09, Erotic Center, om tillträde till biografer. RÅ 2010 not. 97 om idrottsgala.

 

29       Massmedieområdet

Nyheter: 29.1.1 Skatteverket 2010-12-13, dnr 131 729629-10/111, om serviceorgan.
29.1.2 Organ för sammanslutning (definition av vad som är en organisationstidskrift).
29.1.4 Skatteverket 2010-07-09, dnr 131 355983-10/111, om kvalificerat undantag.

 

30       Restaurang- och cateringtjänster

Nyheter: 30.4.2 Skatteverket 2010-12-13, dnr 131 812006-10/111, om beskattningsunderlag/subventionerad kost.

 

31       Vinstmarginalbeskattning — Resetjänster

Nyheter: 31.2.2 EUD C-31/10, Minerva Kulturreisen, om resetjänst.
31.4.1 Direkt till godo. SRN 2010-05-21 om direkt tillgodo.
31.6.1 Skatteverket 2010-12-09, dnr 587222-10/111, om sätet för den ekonomiska verksamheten respektive om resetjänster både inom och utanför EU.
31.6.2 Skatteverket 2010-12-09, dnr 587222-10/111, om flygresor och kryssningar. Kryssningar. Valfrihet. Exempel 1a. Exempel 1 b.
31.6.3 Avsnittet har skrivits om och indelats i underavsnitt.
31.6.3.1 Skatteverket 2010-12-09, dnr 587222-10/111, om omsättningsland för förmedling av resetjänster.

 

32       Vinstmarginalbeskattning — Begagnade varor m.m.

Nyheter: 32.4 Avsnittet har till stora delar skrivits om. Skatteverket 2010-12-21, dnr 131 829382-10/111, om god tro.
32.5.2 Skatteverket 2010-12-10, dnr 704647-10/111, om beskattningsunderlag vid VMB efter import.
32.6 Skatteverket 2010-12-10, dnr 704647-10/111, om överföring från annat EU-land.

 

33       Finansiella tjänster

Nyheter: 33.2.1.1 KRNS 2010-05-28, mål nr 6053-09 och 6054-09, om SWIFT-tjänster. Kredit- och betalkortsavgifter. RÅ 2010 ref. 27 om kreditförmedling. RÅ 2010 not. 25 om valutahandel.
33.2.1.2 EUD C-175/09, AXA UK, om indrivningstjänster.
33.2.2 Skatteverket 2011-01-26, dnr 131 695702-10/111, om förmedling eller marknadsföring.
33.2.2.1 SRN 2010-11-25 om lagerbolag. EUD C-540/09, Skandinaviska Enskilda Banken, om garantiprovision. RÅ 2010 not. 91 om företagsöverlåtelse — förmedling av aktier och andra andelar. SRN 2010-06-02 om förmedling av aktier eller fastighet.
33.2.2.2 RÅ 2010 not. 42 om fond i kommanditbolag.

 

34       Handel med guld

Nyheter: 34.2.3 Avdragsrätt hos köparen.
34.3 Exempel. Kommentar om återbetalningsrätt.

 

35       Överlåtelse av vissa tillgångar

Nyheter:

 

36       Överlåtelse av verksamhet

Nyheter: 36.2 Skatteverket 2010-12-28, dnr 131 623316-08/111, om blandad verksamhet. EUD C-29/08, AB SKF, om försäljning av dotterbolag. Skatteverket 2011-01-19, dnr 131 780946-10/111, om försäljning av dotterbolag. KRNG 2010-11-08, mål nr 6856-08, om försäljning av dotterbolag.

 

37       Lager

Nyheter: Avsnittet har omdisponerats delvis skrivits om, med undantag för följande underavsnitt; 37.2.1, 37.2.3, 37.2.4, 37.3.1—37.8.

 

38       Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

Nyheter: Avsnitt 13.3 "Återbetalning till andra än utländska företag" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats. I samband härmed har avsnittet omdisponerats och delvis skrivits om.

 

39       Utländska företagare — etablering

Nyheter: 39.1 Definition (tredje stycket).
39.3 Omvänd skattskyldighet.
39.5.1 Registreringsavsnittet i avsnitt 27 "Utländska företagare" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.

 

40       Konkurs och ackord

Nyheter: Avsnitt 20 "Konkurs, ackord m.m." ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats. I samband härmed har avsnittet omdisponerats och delvis skrivits om.

 

41       Kompensation och ersättning för mervärdesskatt

Nyheter: 41.1 Avsnitt 13.4.1 "Utbetalning till statliga myndigheter" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
41.2—41.2.3 Avsnitt 31 "Kommunkontosystemet" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
41.2.1 Skatteverket 2010-03-09, dnr 131 157069-10/111, om underlag. Skatteverket 2010-06-30, dnr 131 386133-10/111, om särskilt boende.
41.2.2 HFD 2011-02-15, mål nr 4973-08, om bidrag till ideella organisationer.

 

42       Bokföring av mervärdesskatt

Nyheter: Nytt avsnitt där avsnitt 35 "Bokföring av mervärdesskatt m.m." ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats. I samband härmed har avsnittet till viss del omdisponerats och skrivits om.
42.4 RÅ 2010 ref. 95 om rättelsetidpunkt. Skatteverket 2007-05-21, dnr 131 281782-07/111, om ändring som är hänförlig till inventarier.

 

43       Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster

Nyheter: Nytt avsnitt där avsnitt 30 "Särskilda bestämmelser för elektroniska tjänster" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.
43.1 Beskattning i Sverige.
43.3.1 Valuta.

 

44       Beskattning av import

Nyheter: Nytt avsnitt där importavsnittet från avsnitt 9 i denna handledning samt avsnitt 36 "Beskattning vid import" ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats. I samband härmed har avsnittet till viss del omdisponerats och skrivits om.

 
Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML
Nyheter:

 
Bilaga 2 Skattesats för olika tryckta produkter
Nyheter: Ny bilaga.

 
Bilaga 3 Översikt fastighetsbegreppet
Nyheter: Före detta bilaga 17.

 
Bilaga 4 Byggnads och verksamhetstillbehör
Nyheter: Före detta bilaga 16.

 
Bilaga 5 Vägtrafikregistrets karosserikoder
Nyheter: Före detta bilaga 10. Flaklastbil.

 
Bilaga 6 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund
Nyheter: Före detta bilaga 11. Svenska Dartförbundet. Svenska Karateförbundet.

 
Bilaga 7 Översikt — mervärdesskatteregler på kulturområdet
Nyheter: Före detta bilaga 12.

 
Bilaga 8 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet
Nyheter: Före detta bilaga 15. Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 9 Europeiska unionens mervärdesskatteområde
Nyheter: Före detta bilaga 2. Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 10        EU:s institutioner och organ
Nyheter: Före detta bilaga 9. Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 11        Adresser till myndigheter
Nyheter: Före detta bilaga 6. Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 12        Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU
Nyheter: Före detta bilaga 7. Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 13        Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU
Nyheter: Före detta bilaga 8. Bilagan har uppdaterats.

 
Bilaga 14        Identifieringsnummer
Nyheter: Ny bilaga i vilken bilaga 5 ur Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 har inarbetats.

 
Bilaga 15        Mervärdesskattesatser inom EU
Nyheter: Före detta bilaga 3. Finland. Grekland. Irland. Lettland. Polen. Portugal. Rumänien. Slovakien. Spanien. Storbritannien. Tjeckien. Schweiz..

 
Bilaga 16        Tröskelvärden inom EU — undantag för små företag.
Nyheter: Före detta bilaga 4. Polen. Storbritannien.

 
Bilaga 17        Tröskelvärden inom EU — förvärv och distansförsäljning
Nyheter: Före detta bilaga 5. Polen. Storbritannien.

 
Bilaga 18        Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt
Nyheter: Före detta bilaga 13. Ny utgåva av blanketten.

 
Bilaga 19        Riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté
Nyheter: Före detta bilaga 14. Inledningen har uppdaterats (första stycket efter strecksatserna).

 
Bilaga 20        Sammanställning — korresponderande bestämmelser i ML och direktivet
Nyheter: Före detta bilaga 18. Bilagan har uppdaterats.

 
Förteckning — Lagar och förarbeten
Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 
Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m.
Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 
Lagrumsregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Rättsfallsregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Register — skrivelser m.m.
Nyheter: Registret har uppdaterats.

 
Sakregister
Nyheter: Registret har uppdaterats.