Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

CFC – Controlled Foreign Company – Redovisning av uppdrag i 2009 års regleringsbrev

Datum: 2010-04-14

Dnr/målnr/löpnr:

131 83963-08/1211

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Redovisning av rubricerat uppdrag lämnas i bifogad promemoria, "CFC-Beskattning - Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen, 39 a kap 7 § andra stycket och i bilaga 39 a kap.".

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson och rättslige experten Merja Lohela, föredragande.