Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Hemställan om ändringar i inkomstskattelagen

Datum: 2010-12-09

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 648360-10/113

Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Förslag till ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229) lämnas i en till hemställan bifogad promemoria, "En ny reglering för beskattning av lån". Bakgrund och förslag till ändringarna framgår av promemorian.

Skatteverket hemställer att förslagen i promemorian genomförs.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit skattedirektörerna Vilhelm Andersson och Birgitta Pettersson samt rättslige utredaren Klas Innerstedt, föredragande.