Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Nyheter i Handledning för mervärdesskatt 2010

Datum: 2010-04-21

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 276140-10/113
Handledningen består av två delar (SKV 553 och SKV 554). Del 1 innehåller avsnitten 1—18 och del 2 innehåller avsnitten 19—41 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2010. Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EU-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanliga korrigeringar gjorts. Dessa korrigeringar inbegriper även ändringar som gjorts med anledning av Lissabonfördraget, bl.a. har begreppet EG genomgående ändrats till EU.
 
I årets upplaga har avsnittet om jämkning av ingående skatt överförts från del 2 till del 1, där det placerats som avsnitt 16. Vidare har avsnittet om rörelsearrende, franchising m.m. inarbetats i fastighetsavsnittet. Bilagan om adresser till myndigheter för återbetalning till utländska företagare har utgått. Detta innebär att de efterföljande avsnitten/bilagorna har numrerats om. Nyheter i övrigt avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.

Del 1


 
Förord
Nyheter: Förordet har uppdaterats.

Förkortningslista
Nyheter: Listan har uppdaterats.

 

1 Definitioner och begrepp

 
Nyheter: Direktiv 2008/9/EG. EG och EU. EU- och EU-land. Etableringsmedlemsstat. Kvartalsredovisning (KVR).

 

2 Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

 
Nyheter: 1 januari 2010.

 

3        Allmänt om mervärdesskatt

 
Nyheter: 3.1 Ds 2009:58 Mervärdesskatt för den ideella sektorn m.m.
3.2.13.2.3 Justeringar med anledning av Lissabonfördraget.
3.2.6 Ej meddelade PT från RR i de överklagade målen (KRNJ 2005-11-22, mål nr 1914—1915-04).
3.2.8 Uppdaterat med hänsyn till de nya omsättningslandsreglerna.
3.4.1 Skatteverket 2009-12-09 (dnr 131 908790-09/111) angående beslut om ändrad redovisningsperiod.
3.4.3 SKVFS 2009:38 om periodisk sammanställning, Skatteverket 2009-12-22 (dnr 131 883693-09/111) om särskilda skäl för månadsrapportering i den periodiska sammanställningen.
3.4.5 Nytt avsnitt om elektroniskt förfarande för återbetalning av mervärdesskatt.

 

4        Skattskyldighet

 
Nyheter: 4.3 Utländsk företagare vid bedömning av skattskyldighet.
4.3.1.1 Avsnittet har skrivits om med hänsyn till de nya reglerna om omsättningsland.
4.5 Nytt avsnitt om utländsk företagare vid bedömning av skattskyldighet, vilket innebär att de efterföljande avsnitten har numrerats om.
4.7.9 Nytt avsnitt om gränsöverskridande tjänster utsträckta i tiden.
 

5        Skatteplikt och undantag från skatteplikt

 
Nyheter: 5.3 Avsnittet har omdisponerats.
5.3.2 (f.d. 5.3.12) Skatteverket 2009-07-03 (dnr 131 521627-09/111) om begreppet verksamheten i övrigt.

 

6        Omsättning

 
Nyheter: 6.1 Avsnittet har omdisponerats.
6.1.1  Skatteverket 2009-10-19 (dnr 131 709491-09/111) angående skadestånd.
6.3 Skatteverket 2009-11-11 (dnr 131 709486-09/111) om premier inom trav och galopp. Skatteverket 2006-03-08 (dnr 131 652494-05/111) om avboknings- eller expeditionsavgift. Skatteverket 2009-10-21 (dnr 119119-06/111) om spelrätt i golfklubb. Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 868097-09/111) om virtuella världar. RR 209-09-22 (mål nr 2609-09) om medlemsförbund.
6.4 Skatteverket 2009-06-23 (dnr 131 568530-09/111) om bidrag från EU:s strukturfonder.
6.6 Avsnittet har delvis skrivits om.
6.6.1 Gåvor och representation.
6.6.2.1 Personalmåltider.
6.6.2.2 Ändrat belopp för lönekostnader vid uttagsbeskattning.

 

7        Yrkesmässig verksamhet

 
Nyheter: 7.2 EUD C-246/08 (kommissionen mot Finland) om bidragsfinansierad verksamhet. EUD C-267/08 (SPÖ Landesorganisation) om kapitalförvaltning.
7.3.3 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 785485-09/111) om idrottsutövares verksamhet.
7.3.4 Skatteverket 2009-06-29 (dnr 131 504356-09/111) om pensionsstiftelser. Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 868097-09/111) om virtuella världar.
7.3.5 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 794135-09/111) om begreppet näringsidkare. Skatteverket 2010-01-21 (dnr 131 13366-10/111) om ideella föreningar. SRN 2009-06-23 om ideella föreningar.
7.4.2 Avsnittet har skrivits om.
7.4.3 Yrkesmässighet för staten och kommun.
7.4.3.3 EUD C-102/08 (SALIX) om konkurrenssnedvridning. RR 2010-01-14 (mål nr 5461-09) om parkeringsavgifter.

 

8        Skattesubjekt

 
Nyheter: 8.2.2.1 RR 2009-11-18 (mål nr 3751-09) om kortsamarbete.
8.9 Nytt avsnitt om stiftelser.

 

9        Beskattningsland — varor

 
Nyheter: 9.2.2.3, Skatteverket 2009-03-20 (dnr 131 196887-09/111) om omsättningsland inom landet.
9.2.2.4 Punktskattepliktiga varor (flyttad från avsnitt 9.3.3).
9.2.3 EUD C-245/04 (EMAG Handel Eder) om kedjetransaktioner. Skatteverket 2007-06-29 (dnr 131 432669-07/111) om kedjetransaktioner.
9.2.4 Ny lydelse av 5 kap. 2 b § ML.
9.3.2 Skatteverket 2009-12-08 (dnr 131 808280-09/111) ersätter Skatteverket 2008-05-30 (dnr 131 306905-08/111)om undantaget från skatteplikt i 3 kap. 30 a § ML.
9.3.7 Skatteverket 2009-12-08 (dnr 131 805178-09/111) om olika varuöverföringar vid arbetsbeting.
9.4.2.4 Skatteverket 2009-12-08 (dnr 131 883678-09/111) om registrering pga. förvärv/omsättning av tjänster.
9.4.3 Skatteverket 2009-12-08 (dnr 805178-09/111) ersätter Skatteverket 2008-05-30 (dnr 306894-08/111) om överföringar i samband med arbete på vara.
9.4.4 Utländska företagares GIF i Sverige.
9.7.2 Skatteverket 2009-12-08 (dnr 131 808280-09/111) ersätter Skatteverket 2008-05-30 (dnr 306905-08/111) om arbete på vara innan export.
9.7.6 En godkänd intygsgivare. KRNG 2009-05-15 (mål nr 1649-07) om bilar och båtar.
9.8.3 Skattefrihet vid återimport.
9.9.2 KRNG 2009-12-21 (mål nr 5237-07) avseende intyg vid transport ut ur Sverige.
9.10 Vissa exempel har tagits bort.

 

10       Beskattningsland — tjänster

 
Nyheter: Avsnittet har skrivits om med anledning av de nya omsättningslandsreglerna.
 

11       Beskattningsunderlag

 
Nyheter: Avsnittet har till viss del omdisponerats.
11.2 EUD C-98/05 (De Danske Bilimportörer) om registreringsavgift för fordon. SRN 2009-07-06 och RR 2009-11-20 (mål nr 5396-09) om avgifter till Bolagsverket. KRNS 2009-09-29 (mål nr 2980—2985-09) om försäkringstjänster — biluthyrning. SRN 2009-12-08 om snöförsäkring — skidarrangemang.
11.3.1 2009-10-13 (mål nr 7265-08) om rättelse i efterhand.
11.3.2 Skatteverket 2009-06-23 (dnr 131 568530-09/111) ersätter Skatteverket 2008-04-08 (dnr 131 179189-08/111) om EU-bidrag.
11.5 Skatteverket 2009-12-22 (dnr 131 868103-09/111) om import.
11.7.1 Tidskrift med medföljande vara. Skatteverket 209-12-07 (dnr 131 868094-09/111) om fisketurer. KRNJ 2009-01-21 (mål nr 1919—1922-08) och KRNS 2009-09-17 (mål nr 8564-08) om entréavgift till parkanläggning.
11.7.2 Skatteverket 2010-01-27 (dnr 131 934489-09/111) ersätter Skatteverket 2005-10-10 (dnr 131 472941-05/111) om elcertifikat.
11.8 Skatteverket 2009-10-19 (dnr 131 709491-09/111) om prisjustering eller skadestånd. KRNJ 2009-09-11 (mål nr 495—497/09) om tidpunkt för nedsättning.

 

12       Utlägg och vidarefakturering

 
Nyheter:
 

13       Skattesatser

 
Nyheter: 13.4.9 RR 2009-10-28 (mål nr 756-09) om hemkörning i egen bil. Transport i skidliftar/Liftkort. Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 868094-09/111) om fiskeplats.

 

14       Avdrag för ingående skatt

 
Nyheter: Avsnittet har omdisponerats.
14.3 EUD C-437/06 (Securenta) om mervärdesskattedirektivet.
14.3.1.1 Skatteverket (2009-12-08 (dnr 131 863842-09/111) om delvis för verksamheten. EUD C-460/07 (Puffer) om delvis för verksamheten. EUD C-291/92 (Armbrecht) om delvis för verksamheten. EUD C-515/07 (VNLTO) och C-460/07 (Puffer) om icke-ekonomisk verksamhet.
14.3.1.2 RÅ 2009 not. 76 om förvärv av dotterbolag. EUD C-29/08 (AB SKF) om försäljning av aktier. RÅ 2009 ref. 6 om bolags ägandefunktion.
14.3.1.7 Skatteverket 2009-06-23 (dnr 131 658530-09/111) om bidragsfinansierad verksamhet. KRNS 2009-01-15 (mål nr 5820—21-07) om icke ekonomisk verksamhet. EUD C-437/06 (Securenta) om icke ekonomisk verksamhet. Skatteverket 2009-06-23 (dnr 131 568530-09/111) om EU-bidrag.
14.3.1.8 Skatteverket 2006-05-12 (dnr 131 293148-06/111) om avveckling av verksamheten.
14.3.1.9 Skatteverket 2005-12-20 (dnr 131 695183-05/111) om tredimensionell fastighet. Skatteverket 2010-01-27 (dnr 131 13366-10/111) och SRN 2009-03-30 om ideella föreningar — spelarförvärv.
14.6.2 SRN 2009-11-10 om uthyrning till staten.
14.8 KRNG 2009-12-04 (mål nr 1059—1060-09) om bedrägerifall. KRNS 2009-09-25 (mål nr 6415-08) om bedrägerifall.

 

15       Rätt till återbetalning av ingående skatt

 
Nyheter: Avsnittet har omdisponerats med anledning av de nya reglerna om återbetalning till utländska företagare.
15.2—15.3 Uppdaterat med nya regler om återbetalning till utländska företagare.
15.8 Nytt avsnitt om näringsidkare som likställs med utländsk företagare.

 

16 (f.d. 22)     Jämkning av ingående skatt

 
Nyheter: Avsnittet har flyttats från del 2.
16.3 KRNS 2009-02-06 (mål nr 7051-07) ej ny, till eller ombyggnad.
16.5 Skatteverket 2009-12-16 (dnr 131 763352-09/111) om mindre än 5 procentenheter.
16.7 Jämkningsbelopp vid överlåtelse. Skatteverket 2009-12-16 (dnr 131 763352-09/111) om jämkningsbelopp vid överlåtelse.
 

17 (f.d. 16)     Fakturering

 
Nyheter: 17.2 Undantag, mervärdesskattefri omsättning. Mervärdesskattefri omsättning som kräver faktura.
17.4.1 Skatteverket 2010-03-11 (dnr 131 19677-10/111) om punkt 11 hänvisning. Punkt 12 nytt transportmedel. Punkt 13 VMB.
17.6 SKVFS 2009:38 om gemenskapsinternt förvärv (GIF).
 

18 (f.d. 17)     Redovisning av utgående och ingående skatt

 
Nyheter: 18.1 Rådets beslut 2007/133/EG.
18.3.3 Skatteverket 200912-17 (dnr 131 894064-09/111) om ändring av registrerad metod.
18.4.4 Avbetalningsköp med äganderättsförbehåll.
18.4.10 Gemenskapsintern handel med varor. Skatteverket 2009-12-29 (dnr 131 883688-09/111) om gemenskapsintern handel.
18.4.11 Nytt avsnitt som avser tjänster som ska redovisas i periodisk sammanställning. Skatteverket 2009-12-22 (dnr 131 915470-09/111) om tjänster som ska redovisas i periodisk sammanställning.

 

Del 2


 
19       Fastighetsområdet

 
Nyheter: 19.3.2 Kontorshotell (del av avsnitt 21.3 ur 2009 års handledning har inarbetats).
19.3.3 EUD C-572/07 (RLRE Tellmer Property) om lägenhetsuthyrning och städtjänster. Uthyrning av arbetsplats m.m. (del av avsnitt 21.3 ur 2009 års handledning har inarbetats). Rörelsearrende (avsnitt 21.1 ur 2009 års handledning har inarbetats). Franchising (avsnitt 21.2 ur 2009 års handledning har inarbetats).
19.3.4 Tillgång till särskild utrustning (del av avsnitt 21.3 ur 2009 års handledning har inarbetats). Arbetsplats med dator (del av avsnitt 21.3 ur 2009 års handledning har inarbetats). RÅ 2009 not. 110 om bordsplats vid datorfestival.
19.4.5 RR 2010-01-14 (mål nr 5461-08) om kommunal parkeringsverksamhet.

 

20 (f.d. 18)     Byggverksamhet — fastighetsförvaltning

 
Nyheter: Avsnittet om omvänd skattskyldighet har omdisponerats.
20.1 Omsättningsland.
20.3.2 Fördelning av ersättning.
20.3.2.2 Avsnittet har skrivits om. Skatteverket 2009-10-19 (dnr 131 709941-09/111) om ersättningar av skadeståndskaraktär.
20.3.3.1 Första stycket har skrivits om.
20.4.2 SRN 2009-11-02 om försäljning/montering av hissar. SRN 2009-10-29 om försäljning/montering av kök.
20.5.2 Ombyggnad och försäljning av bostadsrätt.
 

21 (f.d. 20)     Uthyrning av verksamhetslokal

 
Nyheter: 21.8.2 KRNS 2009-02-06 (mål nr 7051-07) om ny- till- och ombyggnadsarbeten.
21.8.3 SRN 2009-11-10 om uthyrning av gästforskarbostäder.
21.10.2 Skatteverket 2009-12-16 (dnr 131 763352-09/111) om mindre än 5 procentenheter.

 

22 (f.d. 23)     Personbilar och motorcyklar

 
Nyheter: 22.2 Nytt avsnitt om begreppen personbil och motorcykel. Terrängmotorfordon, fyrhjulingar, snöskotrar. Karosserikoder.
22.4.5.2 SKV A 2009:39 och SKV M 2009:30 om ringa värde.
22.5 Reparation.

 

23 (f.d. 24)     Fartyg och luftfartyg

 
Nyheter: 23.6 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 753845-09/111) om tjänster tillhandahållna ombord samt om uthyrning av personal ersätter 2005-06-21 (dnr 130 318867-05/111).

 

24 (f.d. 25)     Sjukvård, tandvård och social omsorg

Nyheter: 24.2 SRN 2009-05-07 om sjukvårdsupplysning.
24.4.1 C-415/04 (Stichting Kinderopvang Enschede) om privat enhet som drivs i vinstsyfte. Skatteverket 2009-06-16 (dnr 131 619552-08/111) om barnomsorg/barnpassning. RR 2009-11-23 (mål nr 5395-09) om tjänster i samband med assistansersättning.

 

25 (f.d. 26)     Utbildning

 
Nyheter: 25.3 Utbildning, omsättningsland. Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 755066-09/111) om utbildning, omsättningsland ersätter 2008-11-07 (dnr 131 609730-08/111).

 

26 (f.d. 27)     Idrott

 
Nyheter: 26.2.1 SRN 2009-09-25 om längdskidspår.
26.2.2 SRN 2009-03-26 om badanläggning. RR 2009-10-06 (mål nr 3941-09) om anläggning för barn. KRNG 2009-10-01 (mål nr 3471—3473-09) om anläggning för barn. SRN 2009-09-25 om skoterleder.
26.2.3 Skatteverket 2009-06-29 (dnr 131 579264-09/111) om dansverksamhet.
26.2.5 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 785485-09/111) om prispengar ersätter Skatteverket 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111).
26.2.6 Nytt avsnitt om spelrätter i golfklubb. Skatteverket 2009-10-21 (dnr 131 119119-06-111) om spelrätter.

 

27 (f.d. 28)     Hästar

 
Nyheter: Avsnittet har omdisponerats.
27.2.1 Skatteverket 2009-11-11 (dnr 131 709486-09/111) om ägarpremier, uppfödarpremier och tränarpremier.
27.2.2 KRSU 2009-11-04 (mål nr 3725-08) om inte näringsverksamhet men yrkesmässigt.
27.2.4 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 760686-09/111) om ett tillhandahållande.
27.3 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 785485-09/111) om omsättningsland ersätter Skatteverket 2005-06-30 (dnr 130 353454-05/111).

 

28 (f.d. 29)     Kultur

 
Nyheter: 28.3.1 Skatteverket 2010-01-29 (dnr 131 51522-10/111) om utövande konstnär och om framförande eller rättighetsöverlåtelse.

 

29 (f.d. 30)     Massmedieområdet

 
Nyheter:

 

30 (f.d. 31)     Restaurang- och cateringtjänster

 
Nyheter: 30.1 Serveringstjänst. Restaurang- och cateringtjänst.
30.2 EUD C-231/94 (Faaborg-Gelting-Linien) om gränsdragning mot varuförsäljning. Hämtmat.
30.4.230.4.3 Avsnitten har omdisponerats.

 

31 (f.d. 32)     Vinstmarginalbeskattning — Resetjänster

 
Nyheter: 31.2.2 EUD C-163/91 (Van Ginkel) om resemoment.
31.6.3 Avsnittet har skrivits om.
31.8 Skatteverket 2010-03-11 (dnr 131 19677-10/111) om hänvisning.

 

32 (f.d. 33)     Vinstmarginalbeskattning — Begagnade varor m.m.

 
Nyheter: 32.4 RÅ 2009 ref. 40 om bevisbörda.
32.6 Försäljning till annat EU-land.
32.7 Skatteverket 2010-03-11 (dnr 131 19677-10/111) om hänvisning.
 

33 (f.d. 34)     Finansiella tjänster

 
Nyheter: 32.2.1.1 SRN 2009-10-15 om betalningsförmedling. SRN 2009-03-25 om kreditförmedling. SRN 2009-07-06 om valutahandel.
33.2.2 Förhandlingsverksamhet.
33.2.2.1 RR 2009-10-28 (mål nr 1267-09) om garantiprovision. SRN 2009-05-25 om tjänster i samband med aktieemission. RÅ 2009 not. 23 om tjänst avseende kontoföring av finansiella instrument. RR 2009-06-02 (mål nr 6792-08) om förmedling av köp och säljorder, courtagedelning.
33.2.2.2 SRN 2009-11-23 om fond i kommanditbolag.
33.3.1 EUD C-13/06 (kommissionen mot Grekland) om försäkringstransaktioner. SRN 2009-12-08 om snöförsäkring. RR 2009-09-24 (mål nr 2312-09) om förvaltning av försäkringstillgångar. EUD C-242/08 (Swiss Re Germany Holding) om överlåtelse av avtal om återförsäkring.
33.3.2 RÅ 2009 not. 80 om skadereglering.

 

34 (f.d. 35)     Handel med guld

 
Nyheter: Avsnittet har omdisponerats.

 

35 (f.d. 36)     Överlåtelse av vissa tillgångar

 
Nyheter:
 

36 (f.d. 37)     Överlåtelse av verksamhet

 
Nyheter:

 

37 (f.d. 38)     Lager

 
Nyheter:

 

38 (f.d. 39)     Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

 
Nyheter: 38.1.2.3 Avsnittet har skrivits om.

 

39 (f.d. 40)     Utländska företagare — etablering

 
Nyheter: Avsnittet har omarbetats, bl.a. har avsnitt 39.2 delats in i underavsnitt.
39.2.1 Nytt avsnitt om säte.
39.2.2 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 760684-09/111) om fast etableringsställe i Sverige. Stadigvarande (de två sista styckena).
39.2.3 Nytt avsnitt om bosatt eller stadigvarande vistas.
39.2.4 Skatteverket 2009-12-07 (dnr 131 760684-09/111) om etableringsställe. KRNS 2009-10-01 (mål nr 2426-09) om fast etableringsställe.
39.5.1 Inledningen har delvis skrivits om.

 

40 (f.d. 41      Konkurs och ackord

 
Nyheter: 40.3.13 Byggentreprenad Entreprenör i konkurs.
40.3.2.3 Byggentreprenad Beställare i konkurs.

 

41 (f.d. 42)     Kompensation och ersättning för mervärdesskatt

 
Nyheter: 41.1 Kompensation.
41.2 Avsnittet har delats in i underavsnitt. Ersättning.
41.2.1 Justeringsregler (första stycket).
41.2.2 Nytt första stycke. Regeringsbeslut 2009-12-03 (Fi2006/3656 m.fl.) om assistansersättning., KRSU 2008-07-03 (mål nr 1986—1988-07) om assistansersättning. Regeringsbeslut 2009-09-24 (Fi2006/3611-3614 och Fi2006/6781) om kostnader för hyra av lokal.

 

Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML

Nyheter: —

 

Bilaga 2 Europeiska unionens mervärdesskatteområde

Nyheter:

 

Bilaga 3 Mervärdesskattesatser inom EU

Nyheter: Ändrade uppgifter avseende Estland, Litauen och Ungern.

 

Bilaga 4 Tröskelvärden inom EU — undantag för små företag

Nyheter: Rapporten Ds 2009:58.

 
Bilaga 5 Tröskelvärden inom EU — förvärv och distansförsäljning Nyheter: Ändrade uppgifter avseende Italien.

 

Bilaga 6 (f.d. 7) Adresser till myndigheter

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 7 (f.d. 8) Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Nyheter:

 

Bilaga 8 (f.d. 9) Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EU

Nyheter: Uppgifter avseende Cypern, Rumänien och Storbritannien har rättats.

 

Bilaga 9 (f.d.10) EU:s institutioner och organ

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 10 (f.d. 11) Vägtrafikregistrets karosserikoder

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.
 

Bilaga 11(f.d. 12) Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 12 (f.d. 13) Översikt — mervärdesskatteregler på kulturområdet

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.
 

Bilaga 13 (f.d. 14) Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt

Nyheter: —  

 

Bilaga 14 (f.d. 15) Riktlinjer från EU:s mervärdesskattekommitté

Nyheter:
 

Bilaga 15 (f.d. 16) Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 16 (f.d. 17) Byggnads- och verksamhetstillbehör

Nyheter:

 

Bilaga 17 (f.d. 18) Översikt — fastighetsbegreppet

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 18 (f.d. 19) Sammanställning — korresponderande bestämmelser i ML och direktivet

Nyheter: Bilagan har uppdaterats.

 

Förteckning — Lagar och förarbeten

Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 

Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m.

Nyheter: Förteckningen har uppdaterats.

 

Lagrumsregister

Nyheter: Registret har uppdaterats.

 

Rättsfallsregister

Nyheter: Registret har uppdaterats.

 

Register — skrivelser m.m.

Nyheter: Registret har uppdaterats.

 

Sakregister

Nyheter: Registret har uppdaterats.