Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Fråga oss om KULTURSPONSRING!

Att sponsra någon medför ofta frågor kring skattekonsekvenserna. Det kan röra sig om avdrag för reklam- och marknadsföringskostnader, personalkostnader, forsknings- och utvecklingskostnader, representationskostnader och lokalkostnader. Läs mer i Skatteverkets skrivelser som handlar om sponsring. De heter; Kultursponsring respektive Riktlinjer, avdragsrätt för sponsring.

Kort kan nämnas om sponsring att:

  • Sponsring av kultur betraktas skattemässigt som all annan sponsring.
  • Avdragsrätt för sponsring behandlas lika oavsett mottagare.
  • Sponsringen får inte vara en gåva. För gåvor medges inga avdrag.
  • För att företaget ska få avdrag måste sponsringens syfte vara att öka eller bibehålla företagets inkomst, och att företaget får direkta motprestationer av den som sponsras.
  • Vid s.k. sponsorpaket ska varje del i paketet bedömas för sig. 
  • Sponsorutgiften kan i vissa fall vara en avdragsgill indirekt omkostnad om det finns en stark anknytning mellan sponsorns och den sponsrades verksamheter.

På Skatteverket vill vi att det ska bli rätt från början. Det är viktigt att alla bedöms lika för att det ska bli en rättvis och enhetlig rättstillämpning. Ett företag ska kunna få klara besked om att avdraget medges redan innan ni skriver på sponsringsavtalet. Ring oss och fråga! Kontakta skatteupplysningen om du vill veta mer om sponsringens skattekonsekvenser, tfn 0771-567567
 
För att kunna besvara dina frågor på ett snabbt och smidigt sätt är det viktigt att du kan redogöra för alla omständigheter och förutsättningar kring den aktuella sponsringen. Du kan använda Skatteverkets mall för ändamålet.