Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Rapportering av uppdrag enligt regleringsbrevet för budgetåret 2007 avseende prissättningsbesked vid internationella transaktioner

Datum: 2007-12-17

Dnr/målnr/löpnr:
131 724386-07/113
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

I regleringsbrevet för budgetåret 2007 fick Skatteverket i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett formaliserat förfarande för framställningar om bi- och multilaterala prissättningsbesked. Uppdraget innebär att behovet av lagstiftning för att inrätta ett sådant förfarande i Sverige ska bedömas och förslag till lagstiftning tas fram samt att för- och nackdelar med olika organisatoriska modeller ska belysas liksom förväntade kostnader för de förslag som presenteras. I uppdraget ingår också att ta del av erfarenheterna på området inom OECD samt regelsystem i andra stater. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2007.

Bifogat finns Skatteverkets utredning med anledning av det i regleringsbrevet lämnade uppdraget.

Länk till Skatteverkets utredningpdf

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga föredragningen har också deltagit skattedirektörerna Andersson och Pettersson samt rättslige utredaren Tyllström, föredraganden och internationelle skattejuristen Bergqvist.