Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Anstånd enligt 16 kap 2 § LSK med att lämna självdeklaration (s.k. byråanstånd)

Datum: 2007-10-26

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
131 642872-07/111

Sammanfattning

Den 2 maj är lagstadgad tid för avlämnande av deklaration för både fysiska och juridiska personer. År 2008 infaller dock den 2 maj på en s.k. klämdag i samband med helg varför tid för avlämnande i stället blir måndagen den 5 maj.

Tidsplanen för leveranser vid byråanstånd var vid 2007 års taxering oförändrad jämfört med tidigare år. Inlämning och registrering av deklarationer fungerade i stort bra. Skatteverket ser ingen orsak att göra några ändringar i villkoren för byråanstånd inför 2008 års taxering.

1    Leveransplan vid byråanstånd - allmänt

De som i en näringsverksamhet hjälper deklarationsskyldiga med att upprätta självdeklarationer får ansöka om byråanstånd hos Skatteverket. Bestämmelserna om anstånd regleras i 16 kap. 1-2 §§.

Det är från likformighetssynpunkt viktigt att tidsangivelserna och procentsatserna som framgår nedan tillämpas i hela landet. Lika tillämpning i hela landet underlättar också såväl information externt som administrationen på skattekontoren. Tidsangivelser och procentsatser ska därför gälla i hela landet.

2    Tidsplan om SRU-uppgifter lämnas på papper

Om byråanstånd medges ska deklarationerna levereras successivt fram till 16 juni 2008. Vid 2008 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

5 maj35 %
15 maj60 %    
2 juni 4 %    
16 juni 1 %    

Utvecklingen inom IT, i kombination med skatteverkets ambition att få in allt fler uppgifter elektroniskt, gör att andelen SRU-uppgifter som lämnas på papper minskar för varje år. Behovet av anstånd för dessa blir därför allt mindre.

I avvaktan på utvecklingen av skatteverkets nya elektroniska inlämningssätt för SRU-uppgifter, filöverföring, som infördes våren 2007, finns byråanstånd för deklarationer där SRU-uppgifter lämnas på papper kvar även vid 2008 års taxering.

3    Tidsplan om SRU-uppgifterna lämnas elektroniskt och anståndsansökan på papper

Om SRU-uppgifterna lämnas elektroniskt (via telenätet, Internet eller på diskett) kan tidsåtgången för skattekontorens datafångst förkortas. Möjligheterna att medge anstånd utan att detta på ett oacceptabelt sätt försenar taxeringsarbetet är i dessa fall väsentligt större. En mer generös tidsplan bör därför medges om uppgifterna lämnas elektroniskt.
 
Vid 2008 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15 maj60 %
2 juni20 %    
16 juni20 %    

Denna mer generösa plan ska ses som ett incitament för byråerna att välja att lämna SRU-uppgifter elektroniskt. 

4    Tidsplan om såväl SRU-uppgifterna som byråanståndsansökan lämnas elektroniskt

Om, förutom SRU-uppgifterna, även byråanståndsansökan lämnas elektroniskt (via telenätet, Internet eller på diskett) underlättas skattekontorens datafångst ytterligare. Möjlighet finns därför att här ha en än mer generös tidsplan.

Vid 2008 års taxering ska följande datum och procentsatser gälla för leveranserna:

15 maj50 %
2 juni25 %    
16 juni25 %    

5    Restriktivitet för skattskyldiga som tidigare lämnat deklaration för sent

För skattskyldiga som under de senaste åren, utan godtagbar förklaring, varit försenade med deklarationsinlämnandet bör ansökan enligt tidsplan inte medges. I stället bör ett lämpligt avpassat individuellt anstånd medges.

6    Byråer som inte följer beslutad tidsplan

Byråer som inte följer beslutad tidsplan riskerar att begränsa sin möjlighet till byråanstånd kommande år.