Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Information om handledningen för mervärdesskatt 2007

Datum: 2007-04-19

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 261547-07/113

Leverans av 2007 års handledning för mervärdesskatt har påbörjats.
 
Årets upplaga består i likhet med förra året av två delar (SKV 553 och SKV 554). Fördelningen av avsnitten är också densamma, dvs. del 1 innehåller avsnitten 1-18 och del 2 innehåller avsnitten 19-41 samt bilagorna och förteckningarna. Registren som är gemensamma för båda delarna återfinns såväl i del 1 som i del 2.
 
Handledningen har uppdaterats med utgångspunkt från bestämmelserna i mervärdesskattelagen i dess lydelse den 1 januari 2007. Bestämmelserna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn, som träder i kraft den 1 juli 2007, har dock kortfattat kommenterats i avsnitten 4.3.1, 17.4.1 och 19.4.
 
Handledningen har också uppdaterats och kompletterats med hänsyn till domar från EG-domstolen, nationella domstolar och förhandsbesked från Skatterättsnämnden samt ställningstaganden från Skatteverket. Vidare har sedvanlig allmän uppdatering och korrigering gjorts. I årets upplaga har dessutom hänvisningarna till sjätte direktivet genomgående ersatts med hänvisningar till mervärdesskattedirektivet (rådets direktiv 2006/112/EG). Se även definitionen av mervärdesskattedirektivet i avsnitt 1.
 
Nyheter avseende de olika avsnitten framgår av bifogad förteckning. För att det som är nytt i årets upplaga lättare ska kunna återfinnas i handledningen har hänvisning i förteckningen i möjligaste mån gjorts till kantrubriker i handledningen.
 

Del 1

 
Förord Nyheter: Förordet har uppdaterats.
 
Förkortningslista Nyheter: Listan har uppdaterats.
 

1        Definitioner och begrepp

 
Nyheter: Faktura. Identifieringsnummer. Investeringsguld. Kreditnota. Mervärdesskattedirektivet. Nya transportmedel. Periodisk publikation. Personbil. Punktskattepliktiga varor. Sjätte direktivet. Skatteverket skattekontoret Falun. Skepp. Tredimensionell fastighet. Tredjeland. Trettonde direktivet. Åttonde direktivet. Övergångsordning.
 

2        Ändringar fr.o.m. den 1 juli 1994

 
Nyheter: 1 juli 2006. 1 januari 2007. 1 juli 2007.

 

3        Allmänt om mervärdesskatt

Nyheter:
3.2.2 Revisionsrätten. Europeiska ombudsmannen. Datatillsynsmannen. 3.2.4 EGD C-255/02 (Halifax) om neutralitetsprincipen. EGD C-396/98 (Grundstückgemeinschaft Schlosstrasse) och C-400/98 (Breitsohl) om reciprocitet. Principen om förfarandemissbruk. EGD C-255/02 (Halifax) och Skatteverkets skrivelse 2006-11-17 (dnr 131 500981-06/111) om förfarandemissbruk.
3.2.6 EGD C-397/01 (Pfeiffer) om direkt effekt och om EG-konform tolkning. EGD C-428/02 (Fonden Marselisborg Lystbådehavn) om språkversioner.

 

4        Skattskyldighet

Nyheter:
4.3 Säljare eller köpare. Byggtjänster fr.o.m. 2007-07-01.
4.3.1 Avsnittet har omarbetats. Varutransporter. Byggtjänster. Gäller inte byggtjänster fr.o.m. 2007-07-01. Tjänster enligt 5 kap. 7 § ML.
4.4 Konstnärer (förtydligande avseende beloppsgränsen).
4.5.1 Leveransbegreppet (förtydligande avseende EGD C-320/88).
4.5.3 EGD C-419/02 (BUPA Hospitals) om skattskyldighetens inträde. Värdebevis. Skatteverkets skrivelse 2006-05-08 (dnr 131 648991-05/11) om voucher.

 

5        Skatteplikt

 
Nyheter:
5.2 Värdebevis. Skatteverkets skrivelse 2006-05-08 (dnr 131 648991-05/11) om voucher.

 

6        Undantag från skatteplikt

Nyheter:
6.12.1 Skatteverkets skrivelse 2006-04-19 (dnr 131 524193-05/111) om samlarföremål.
6.12.2 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 477862-06/111) om livsmedel och läkemedel.
6.12.5 Lotterilagen (förtydligande avseende definitionen av lotteri). Förmedling av vadslagning.

 

7        Omsättning

 
Nyheter:
7.1 Skadestånd. Försäkringsersättning. Skatteverkets skrivelse 2007-01-11 (dnr 131 789508-06/111) om försäkringsersättning. EGD C-223/03 (University of Huddersfield Higher Education Corporation) om leverans av varor och tjänster.
7.2 EGD C-63/04 (Centralen Property) om samägande.
7.3 SRN 2006-11-06 om apportemission. RÅ 2004 not. 6 har utgått. RR 2007-02-19 (mål nr 6905-05) om förvaltning av KB. RÅ 2006 not. 90 om rätt till del i vinst. EGD C-210/04 (FCE Bank) om fast etableringsställe. RÅ 2006 ref. 31 om fackligt förtroendeuppdrag.
7.4 RÅ 1989 ref. 86 om koncernbidrag. SRN 1996-06-13 om marknadsföringsbidrag. Skatteverkets skrivelse 2006-03-21 (dnr 131 522-06/111) om bonusförskott/förskottsrabatt.
7.6.1 EGD C-322/99 och C-323/99 (Fischer och Brandenstein) om uttag av varor. EGD C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) om uttag av vara och tjänst).
7.6.2.1 RÅ 2005 not. 51 om personalmåltider. EGD C-72/05 (Wollny) om användande av tillgångar för privat bruk. KRNS 2006-02-02 (mål nr 7312-04) om förutsättning för uttagsbeskattning. SRN 2007-01-19 om bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.

 

8        Yrkesmässig verksamhet

 
Nyheter:
8.2 Tolkning enligt mervärdesskattedirektivet (förtydligande avseende artiklarna 9 och 10.
8.4.3 Staten ett skattesubjekt (förtydligande avseende affärsverken).
8.4.3.1 Broavgift. SRN 2006-12-21 om läkarintyg.
8.4.3.3 EGD C-430/04 (Feuerbestattungsverein Halle) om konkurrensvillkoret.
8.6.1 Skattesubjekt.

 

9        Skattesubjekt

 
Nyheter:
9.2 Upplösta bolag. Filialer och fasta etableringsställen. EGD C-210/04 (FCE Bank) om fast etableringsställe.
9.11 Förtydligande avseende affärsverken.

 

10       Beskattningsland — varor

 
Nyheter:
10.1.1 Destinationsprincipen (förtydligande avseende artikel 402 i mervärdesskattedirektivet).
10.1.3 Inledningen har förtydligats.
10.2.1 Skattskyldighet.
10.2.2.2 Monteringsleverans i annat land. Skatteverkets skrivelse 2006-09-11 (dnr 131 476752-06/111) om monteringsleverans i annat land.
10.3.1 KRNG 2005-12-30 (mål nr 7561-03 och 7563-03) om verktyg.
10.3.4 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 605460-05/111) om nytt transportmedel.
10.3.5 Skatteverkets skrivelse 2006-07-06 (dnr 131 416643-06/111) om begreppet nära anslutning till.
10.3.7 Fast etableringsställe i annat land
10.3.8 Redovisningstidpunkt.
10.4.2.2 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 605460-05/111) om definition av nya transportmedel. Gränsöverskridande transport. Stadigvarande användning.
10.4.4.1 Avsnittet har omarbetats.
10.4.4.2 Avsnittet har omarbetats.
10.5.5 Nytt avsnitt om "oäkta" trepartshandel. EGD C-245/04 (EMAG Handel Eder) om "oäkta" trepartshandel.
10.7.1 Kommentaren om fast etableringsställe har flyttats till avsnitt 10.3.7. Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 695810-05/111) om turistförsäljning).
10.7.3 EGD C-181/04-C-183/04 (Elmeka) om leverans för bruk ombord. Skatteverkets skrivelse 2006-12-19 (dnr 131 463971-06/111) om varor för bruk ombord.
10.7.6 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 695810-05/111) om besökare från ett tredjeland. Godkänd intygsgivare.
10.8.2 Tullskyldig (kommentaren har omarbetats).
10.8.3 Import för omsättning till Sverige via annat EG-land.
10.9.2 EGD C-240/05 (Eurodental) om GIF och återbetalningsrätt.
10.10 Hänvisningarna till viss ruta i skattedeklarationen har justerats med anledning av den nya deklarationsblanketten.
10.10.2.1 Exempel 6 har justerats.
10.10.2.3 Exempel16 ahar justerats.
10.10.2.7 Exempel 28 EGD C-245/04 (EMAG Handel Eder).
10.10.3.1 Nytt exempel 35 b.
10.10.3.2 Exempel 38 b har justerats. Nytt exempel 39.

 

11       Beskattningsland — tjänster

 
Nyheter: Samtliga exempel har flyttats till det nya avsnittet 11.5 och kommentarer avseende skattskyldighet har utgått.
11.1.1 Avsnittet har omarbetats.
11.1.2 Fast etableringsställe. EGD C-210/04 (FCE Bank) om fast etableringsställe.
11.3.1 Mervärdesskattedirektivet. EGD C-166/05 (Heger) om upplåtelse av fiskerätt. Skatteverkets skrivelse 2007-01-12 (dnr 131 607501-06/111) om immateriella tillgångar. Mäss- eller utställningstjänst.
11.3.2.1 Avsnittet har omarbetats.
11.3.3 Reparation i flera led.
11.3.4 EGD C-114/05 (Gillan Beach) om mässtjänst). Skatteverkets skrivelse 2006-07-07 (dnr 131 160190-06/111) om mässtjänster.
11.3.5 Mervärdesskattedirektivet. Tillhandahållande till annat EG-land (förtydligande). Tillhandahållande utanför EG (förtydligande). SRN 2006-03-03 om näringsidkare. Skatteverkets skrivelse 2007-01-12 (dnr 131 607501-06/111) om liknande rättigheter. SRN 2006-11-06 om reklamtjänst. SRN 1998-04-20 och Skatteverkets skrivelse 2004-12-21 (dnr 130 649122-04/111) har utgått (jfr avsnitt 11.3.4). Hårstylister m.fl. (Tryckfel: I handledningen hänvisas här felaktigt till RÅ 2006 not. 60. Hänvisning ska i stället ske till RR 2006-11-09 (mål nr 7517-05) om hårstylister m.fl.) EGD C-167/95 (Linthorst) om konsulttjänst. SRN 2006-06-28 om klinisk läkemedelsprövning. RÅ 2006 not. 60 om fakturaservice. KRNJ 2005-09-09 (mål nr 3247—3248-04) har utgått. RÅ 2006 not. 29 om drift av IT-miljö. 11.3.6 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 553736-06/111) om fast etableringsställe. Veterinärtjänster (förtydligande).
11.3.7 Nyttjas uteslutande i annat EG-land.
11.4 Avsnittet har omarbetats. SRN 2006-10-18 om bärartjänster.
11.5 Nytt avsnitt med exempel. Hänvisningarna till viss ruta i skattedeklarationen har justerats med anledning av den nya deklarationsblanketten. Därutöver har vissa exempel justerats.

 

12       Beskattningsunderlag

 
Nyheter:
12.2 Inkassoavgift (RSV skrivelse 1991-09-30, dnr 23105-91/D37, har ersatts med hänvisning till propostion). SRN 2006-04-27 om frekvensavgifter. 12.3.3.2 KRNS 2006-02-02 (mål nr 7312-04) om faktiskt nyttjande. EGD C-72/05 (Wollny) om kostnader för värdeminskning.
12.3.3.3 SRN 2007-01-09 om bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
12.4 Skatteverkets skrivelse 2006-12-18 (dnr 131 775685-06/111) om loger i idrottsanläggning.
12.4.1-12.4.2 Avsnitten har omarbetats.
12.4.2 Skatteverkets skrivelse 2006-03-08 (dnr 652494-05/111) om avbeställningsskydd m.m. RÅ 2006 not. 60 om fakturaservice. SRN 2002-01-08 om kontorshotell.
12.5 Avsnittet har delvis omarbetats (bl.a. har FHB 1996-06-13 om rabatt överförts till avsnitt 7.4). Skatteverkets skrivelse 2006-03-21 (dnr 131 522-06/111) om bonusförskott. SRN 2006-11-22 om avbrottsersättning till elanvändare.

 

13       Utlägg och vidarefakturering av kostnader

 
Nyheter: RSV skrivelse 1992-09-29 (dnr 36309-92/212) har utgått.

 

14       Skattesatser

 
Nyheter:
14.1 Avsnittet har omarbetats till viss del.
14.3.2-14.3.4 Avsnitten har numrerats om med anledning av att avsnittet om transport i skidliftar har utgått (avsnitt 14.3.2 i 2006 års upplaga).
14.3.3 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 477862-06/111) om naturmedel. Skatteverkets skrivelse 2007-01-30 (dnr 131 66747-07/111) om jordbruksgrödor.
14.4 Avsnittet har omarbetats.
14.4.1.2 RR 2006-12-20 (mål nr 5842-06) om sudukoböcker. Kombinerade tillhandahållanden.
14.4.8 Tillträde till skidanläggning.
14.4.9 Transport i skidliftar.

 

15       Avdragsrätt

 
Nyheter:
15.1.2 EGD C-240/05 (Eurodental) om direkt och omedelbart samband. KRNS 2006-03-17 (mål nr 5004-05) om förvärv av segelbåt. EGD C-434/03 (Charles och Charles-Tijmens) och C-72/05 (Wollny) om delvis för verksamheten. KRNG 2006-11-13 (mål nr 3072-04) om försäljning av aktier. SRN 2007-01-12 om förvärv och försäljning av aktier. EGD C-435/05 (Investrand) om aktieförsäljning. RÅ 2001 not. 69 och not. 70 har utgått. EGD C-465/03 (Kretztechnik) om nyemission och börsintroduktion. RR 2006-05-16 (mål nr 1337-04) om nyemissionskostnader. KRNS 2002-12-10 (mål nr 240—241-2002) har utgått. RÅ 2006 ref. 19 (I) om avgifter till fondbörs. RÅ 2006 ref. 19 (II) om konsultkostnader i samband med offentligt uppköpserbjudande. KRNSU 2006-06-19 (mål nr 2729-05) om processkostnader. Skatteverkets skrivelse 2006-05-12 (dnr 131 293148-06/111) om rivning och sanering.
15.2.2 Avsnittet har förtydligats.
15.2.10 Skatteverkets skrivelse 2007-01-11 (dnr 131 789508-06/111) om reparation av krockskadad personbil.
15.5 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv försäljning. Bedrägerifall. EGD C-439/04 och C-440/04 (Kittel) om karusellbedrägerier.

 

16       Rätt till återbetalning av ingående skatt

 
Nyheter:
16.5 Avsnittet har omarbetats. EGD C-240/05 (Eurodental) om GIF och återbetalningsrätt. 10 kap. 11 §3 st . ML (förtydligande avseende avdragsrätt vid omsättning i annat EG-land).
16.8 Avsnittet har omarbetats. ESV 2004:23.

 

17       Fakturering

 
Nyheter:
17.1 Avsnittet har omarbetats.
17.2 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv auktion.
17.4 Skatteverkets skrivelse 2006-03-21 (dnr 131 150989-06/111) om uppgifter i flera handlingar.
17.4.1 Omvänd skattskyldighet. Utländsk säljare. Köparens registreringsnummer vid omvänd skattskyldig inom byggsektorn.
17.4.3 Skatteverkets skrivelse 2006-07-06 (dnr 131 416724-06/111) om bidrag kopplat till priset. Nya exempel.
17.6 Gemenskapsinternt förvärv.
17.8-17.4 Avsnitten har omnumrerats eftersom avsnittet om handling som inte utgör faktura har utgått (avsnitt 17.8 i 2006 års upplaga).
17.9 Förmedling i annans namn (förtydligande). Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv auktion.

 

18       Tidpunkt för redovisningsskyldighet

 
Nyheter: Avsnittet har omarbetats.
18.1 Nya regler fr.o.m. 2007-01-01.
18.2 Kommentar avseende 6 kap. 1 § BFL. Årsredovisning enligt BFL. Årsbokslut.
18.3 Förenklat bokslut.
18.3.3 Byte av redovisningsmetod.
18.4.7 Förskjuten avdragsrätt.
18.4.10 EG-handel.

 

Del 2

 

19       Byggnadsverksamhet — Fastighetsförvaltning

 
Nyheter:
19.2.3 KRNJ 2006-04-28 (mål nr 3608-04) om idrottsgolv.
19.4 Omvänd skattskyldighet fr.o.m. 2007-07-01.
19.4.3-19.4.3.3 Nya avsnitt om regler om omvänd skattskyldighet fr.o.m. den 1 juli 2007.

 

20       Fastighetsområdet

 
Nyheter:
20.2.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-18 (dnr 131 775685-06/111) om loger i idrottsanläggningar.
20.2.2 SRN 2006-06-30 om sammansatt konferensarrangemang.
20.3.4 Avsnittet har omarbetats.
20.3.5 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2006-12-20 (dnr 131 790481-06/111) om anknytning till bostad. RÅ 2006 not. 53 och RÅ 2006 not. 54 om upplåtelse av parkering till andra än boende. RR 2007-03-06 (mål nr 2730-06) om uppläggningsplats för båtar.

 

21       Uthyrning av verksamhetslokal

 
Nyheter:
21.1 EGD C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) om avdragsrätt.
21.2-21.3 har omarbetats.
21.2.1.2 SRN 2006-03-03 om stadigvarande användning.
21.3.1 Skatteverkets skrivelse 2006-04-06 (dnr 131 104811-06/111) om kommuns vidareuthyrning.
21.4-21.13 har numrerats om med anledning av att avsnittet om uppförandeskede (avsnitt 21.4 i 2006 års upplaga) har inarbetats i avsnitten 21.2.2, 21.3, 21.4, 21.8.1, 21.8.2 och 21.11.3.
21.4 Skatteverkets skrivelse 2006-04-04 (dnr 131 195842-06/111) om feldebiterad "moms".
21.6 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 595240-06/111) om jämkningshandling.
21.8.1 Skatteverkets skrivelse 2006-05-12 (dnr 131 293148-06/111) om rivningskostnader.

 

22       Rörelsearrende, franchising m.m.

 
Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

23       Jämkning av ingående skatt

 
Nyheter:
23.2 EGD C-184/04 (Uudenkaupungin kaupunki) om avdragsrätt.
23.4 Inledningen har förtydligats.
23.8 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 595240-06/111) om jämkningshandling.
23.10 Skatteverkets skrivelse 2006-10-18 (dnr 131 595240-06/111) om brister i jämkningshandling.

 

24       Bilar, bussar och motorcyklar

 
Nyheter:
24.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 651144-06/111) om omklassificering av husbilar. KRNG 2004-02-26 (mål nr 780—786-03, 2518-03) om tävlingsbil. Skatteverkets skrivelse 2006-12-19 (dnr 131 768263-06/111) om avdragsrätt för bilar i tävlingsverksamhet.
24.2.1 Skatteverkets skrivelse 2005-06-02 (dnr 130 304122-05/111) om begränsad avdragsrätt.
24.2.2 Skatteverkets skrivelse 2006-02-13 (dnr 131 62021-06/111) om avdragsrätt vid leasing av personbil. Överlåtelse av leasingkontrakt (förtydligande).
24.2.3 Skatteverkets skrivelse 2006-02-13 (dnr 62021-06/111) om avdragsrätt vid leasing av personbil.
24.3.2.2 SRN 2006-04-25 om biluthyrningsföretags avdragsrätt för leasingbilar.
24.3.3 Finansiering.
24.3.5.2 Privat användning personbilar (förtydligande). SRN 2007-01-19 om bilförmån mot 1 kr i nettolöneavdrag.
24.4 Skatteverkets skrivelse 2006-07-05 (dnr 131 605460-05/111) om bedömning av nytt transportmedel.

 

25       Fartyg och luftfartyg

 
Nyheter:
25.5 RSV skrivelse 1995-12-19 (dnr 8922-95/900) om utrikes trafik. Skatteverkets skrivelse 2006-12-19 (dnr 131 463971-06/111) om utrikes trafik.
25.6.1 Uthyrning av personal. Skatteverkets skrivelse 2005-06-21 (dnr 130 318867-05/111) om omsättningsland vid uthyrning av personal.

 

26       Sjukvård, tandvård och social omsorg

 
Nyheter:
26.1 Avsnittet har omarbetats.
26.2 Avsnittet har omarbetats. SRN 2006-12-21 om intyg rörande taxiförarlegitimation. SRN 2006-10-23 om sjukvårdsupplysning.
26.2.3 Förteckningen över yrkeskategorier med särskild legitimation har uppdaterats. 1 april 2006 (förtydligande).
26.2.5 EGD C-106/05 (L.u.P.) om medicinska analyser.
26.3.2 EGD C-401/05 (VDP Dental Laboratory) om tandproteser. Skatteverkets skrivelse 2007-01-30 (dnr 131 801346-06/111) om tolkning av 3 kap. 4 §2 st . ML.
26.4-26.4.2 Avsnitten har omarbetats.
26.4.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-18 (dnr 131 664715-06/111) om social omsorg.
26.4.2 RÅ 2006 not. 93 om kontraktsvård. SRN 2006-12-21 om läkarutlåtande rörande färdtjänst.

 

27       Utbildning

 
Nyheter:
27.3 Kommentaren om kunskapslyftet har utgått. Uppdragsutbildning (förtydligande).
27.4 Skollunch. Skatteverkets skrivelse 2006-05-05 (dnr 131 606095-05/111) om måltider och logi i samband med utbildning.

 

28       Idrott

 
Nyheter:
28.2 KRNJ 2006-11-21 (mål nr 1422—1423-05) om bailine.
28.3 SRN 2006-04-07 om personlig träning.
28.4 KRNG 2006-02-22 (mål nr 3694-04) om kost och logi).
28.5 Tillträde till skidanläggning. Kommentaren om uthyrning av lokal och inventarier har utgått.

 

29       Hästar

 
Nyheter: Avsnittet har uppdaterats.

 

30       Kultur

 
Nyheter:
30.2.1 SRN 1993 har utgått.
30.2.4 Skatteverkets skrivelse 2006-03-27 (dnr 131 483423-05/111) om fortlöpande understöd.
30.2.4.1 RÅ 1992 ref. 66 om ICOM.
30.2.4.2 Skatteverkets skrivelse 2006-03-27 (dnr 131 483423-05/111) om annordnande av utställning.
30.3.2.1 KRNS 2006-05-19 (mål nr 3866—3870-05) om korta notiser och reportage.
30.3.2.2 SRN 2005-01-05 om allmogemålning på föremål.
30.3.3.2 Avsnittet har omarbetats. RÅ 2006 ref. 47, RÅ 2006 not. 106 och RR 2006-06-26 (mål nr 3980-03) om avdragsbegränsningsregeln. EGD C-204/03 (kommissionen mot Spanien) om avdragsbegränsning.

 

31       Massmedieområdet

 
Nyheter:
31.1 Mervärdesskattedirektivet. Kommentaren om 4 kap. 8 § ML har utgått. 31.1.2 Försvarsfrämjande ändamål (förtydligande). SRN 2006-11-10 om nykterhetsfrämjande ändamål.
31.1.3 RÅ 2006 not. 12 om ej redaktionellt arbete. RÅ 2006 not. 13 om montering av text och bilder.

 

32       Serveringstjänster

 
Nyheter:
32.4.2 Måltidskuponger.
32.4.3 Kommentaren om måltidskuponger har utgått/flyttats till avsnitt 32.4.2.

 

33       Vinstmarginalbeskattning — Resetjänster

 
Nyheter:
33.4.3 RSV skrivelse 1995-11-24 (dnr 8257-95/900) om schablonmarginal.

 

34       Vinstmarginalbeskattning — Begagnade varor m.m.

 
Nyheter:
34.2.2 Avsnittet har omarbetats. Skatteverkets skrivelse 2006-06-29 (dnr 131 391387-06/111) om syftet med förvärvet.
34.2.3 SRN 2006-04-25 om delar från skrotbil. Skatteverkets skrivelse 2006-04-19 (dnr 131 524193-05/111) om sedlar och mynt.
34.3.3 Skatteverkets skrivelse 2006-06-29 (dnr 131 394248-06/111) om huvudsaklig del.
34.4 Bevisbörda. Skatteverkets skrivelse 2007-02-06 (dnr 131 68738-07/111) om bevisbörda. KRNJ 2006-11-15 (mål nr 910—913-06, 1576—1577-05 och 2855-06) om VMB.
34.5.2 Avsnittet har numrerats om eftersom avsnittet om samlarföremål och antikviteter inköpta före ikraftträdandet har utgått.

 

35       Finansiella tjänster

 
Nyheter:
35.2 Mervärdesskattedirektivet.
35.2.1 Avsnittet har omarbetats och indelats i två underavsnitt.
35.2.1.1 EGD C-2/95 (SDC) om betalningsförmedling. SRN 2006-06-30 och SRN 2006-02-28 om betal- och kreditkortstjänster. RÅ 1994 not. 13 har utgått.
35.2.2 Avsnittet har delvis omarbetats och indelats i två underavsnitt.
35.2.2.1 RR 2006-11-28 (mål nr 324-06) om företagsöverlåtelse. RÅ 2006 not. 77 om förvaltning av kapital.
35.2.2.2 EGD C-169/04 (Abbey National) om begreppet förvaltning. Skatteverkets skrivelse 2007-01-23 (dnr 131 560843-06/111) om investeringsfond. SRN 2004-10-05 och 2003-06-18 har utgått.
35.3 Avsnittet har omarbetats och indelats i två underavsnitt.
35.3.1 RÅ 2006 not. 90 om samarbetsavtal.
35.3.2 RÅ 2005 ref. 80 om närstående tjänster. SRN 2006-08-18 om bärgningsförsäkring. SRN 2006-06-30 om reseförsäkring.

 

36       Överlåtelse av vissa tillgångar

 
Nyheter:
36.2 EGD C-280/04 (Jyske Finans) om överlåtelse av vissa tillgångar. Skatteverkets skrivelse 2006-06-29 (dnr 131 391387-06/111) om EG-målets tillämplighet.

 

37       Överlåtelse av verksamhet

 
Nyheter:
37.2 SRN 006-11-06 om blandad verksamhet.
37.3 KRNJ 2005-06-14 (mål nr 3965-04 om förhållanden med mellanled. Skatteverkets skrivelse 2006-06-01 (dnr 131 636467-05/111) om överlåtelse i flera led.
37.4 KRNS 2006-10-24 (mål nr 4180-02) om överlåtelse av mixerbord.

 

38       Lager

 
Nyheter:
38.3 EG:s skatteområde.

 

39       Utländska beskickningar, organisationer m.fl.

 
Nyheter:
39.1.2.2 KRNSU 2003-12-23 (mål nr 2117-03) om beloppsgränsen.
39.2 Skatteverkets skrivelse 2006-07-06 (dnr 131 416643-06/111) om intyg.

 

40       Utländska företagare — plats för etablering

 
Nyheter:
40.2 Avsnittet har omarbetats och indelats i underavsnitt. Fast etableringsställe enligt EG domstolen. EGD C-190/95 (ARO Lease) och EGD C-260/95 (DFDS) om fast etableringsställe. Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 553736-06/111) om fast etableringsställe.
40.2.1 om bedömning av till vilken etablering ett tillhandahållande ska hänföras. Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 553736-06/111) om etableringsställe.

 

41       Konkurs och ackord

 

Nyheter:
41.3.1 Skatteverkets skrivelse 2006-12-13 (dnr 131 706451-06/111) om exekutiv försäljning.

 

Bilaga 1 Historik — skattesatser enligt ML Nyheter: -

 

Bilaga 2 Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde Nyheter:

De nya medlemsländerna (Bulgarien och Rumänien).

 

Bilaga 3 Mervärdesskattesatser inom EG Nyheter:

Uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien. Ändrade uppgifter avseende Cypern, Slovakien, Tyskland, Ungern och Norge.

 

Bilaga 4 Tröskelvärden inom EG — undantag för små företag Nyheter:

Uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien. Ändrade uppgifter avseende Cypern, Irland, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Tjeckien, Ungern och Österrike.

 

Bilaga 5 Tröskelvärden inom EG — förvärv och distansförsäljning Nyheter:

Uppgifter avseende Rumänien (saknas avseende Bulgarien). Ändrade uppgifter avseende Cypern, Portugal, Slovakien, Storbritannien, Tjeckien och Ungern.

 

Bilaga 6 Adresser till myndigheter — återbetalning till utländska företag m.fl. Nyheter:

Uppgifter avseende Rumänien (saknas avseende Bulgarien). Ändrade uppgifter avseende Frankrike.

 

Bilaga 7 Adresser till myndigheter — information om respektive lands mervärdesskattesystem Nyheter:

Uppgifter avseende Rumänien (saknas avseende Bulgarien). Ändrad uppgift avseende Norge.

 

Bilaga 8 Uttrycket mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG Nyheter: -

 

Bilaga 9 Utformning av mervärdesskatteregistreringsnummer inom EG Nyheter:

Uppgifter avseende Bulgarien och Rumänien.

 

Bilaga 10 EU:s institutioner och organ Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 11 Leveransklausuler Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 12 Vägtrafikregistrets karosserikoder Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 13 Verksamheter som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund Nyheter: -

 

Bilaga 14 Översikt — mervärdesskatteregler inom kulturområdet Nyheter:

Informationen om avdragsbegränsningsregeln har utgått.

 

Bilaga 15 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt Nyheter: -

 

Bilaga 16 Riktlinjer från EG:s mervärdesskattekommitté Nyheter: -

 

Bilaga 17 Översikt — mervärdesskatteregler inom massmedieområdet Nyheter: -

 

Bilaga 18 Byggnads- och verksamhetstillbehör Nyheter: -

 

Bilaga 19 Översikt — fastighetsbegreppet Nyheter:

Bilagan har uppdaterats.

 

Bilaga 20 SNI 2002 avseende byggverksamhet Nyheter:

Ny bilaga.

 

Förteckning — Lagar och förarbeten Nyheter:

Förteckningen har uppdaterats.

 

Förteckning — Föreskrifter och allmänna råd m.m. Nyheter: Förteckningen har uppdaterats..

 

Lagrumsregister Nyheter:

Registret har uppdaterats.

 

Rättsfallsregister Nyheter:

Registret har uppdaterats.

 

Register — skrivelser m.m. Nyheter:

Registret har uppdaterats.

 
Sakregister Nyheter: Registret har uppdaterats.