Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Avdragsrätt för förluster i anledning av pågående konkurs i Custodia AB

Datum: 2007-03-08

Område: Exekution

Dnr/målnr/löpnr:
131 169930-07/1152

1 Frågeställning och svar


 
Till Skatteverket har fråga ställts om hur olika investeringar som gjorts i Custodia AB (Custodia) skattemässigt ska behandlas i anledning av pågående konkursförfarande i bolaget.
 
Likaså har frågan ställts om förluster i anledning av konkursen är avdragsgilla och i så fall om avdrag kan medges för inkomstår 2006 (taxeringsår 2007).
 
Skatteverket anser att:
 
- förlagslån i Custodia är ett sådant värdepapper som anses avyttrat den dag Custodia försattes i konkurs. Avdrag medges med 70 procent för dessa förluster taxeringen 2007.
 
- de s.k. värdebevis som Custodia har gett ut avseende både KontoSpar och PlanSpar inte kan anses ha en rättslig status såsom värdepapper och något avdrag för förlust i samband med Custodias konkurs inte kan medges.
 
- om fordran, som en sparare har mot konkursboet, avseende insättningar i KontoSpar eller PlanSpar säljs kan avdrag för verklig förlust medges med 70 procent vid försäljningstidpunkten.

2 Bakgrund

Custodia är ett företag som erbjudit sina investerare tre olika inlåningsformer: förlagslån, bundet sparande och obundet sparande.

Enligt uppgift är det ett fåtal personer som satsat pengar i förlagslån.

Det bundna sparandet (s.k. PlanSpar) har varit ett kontobaserat sparande där bindningstiden varierat mellan 3 och 36 månader. Insättningsgarantin gäller inte för detta sparande.

Det obundna sparandet (s.k. KontoSpar) har även detta varit ett kontobaserat sparande. Kontohavaren har när han har velat haft möjlighet att ta ut pengar från sitt sparande. För denna typ av sparande gäller insättningsgarantin.

Den enda skillnaden mellan dessa två former av sparande är att den ena var bunden och den andra inte. Custodia har utfärdat s.k. värdebevis för båda sparformerna. Dessa värdebevis har på begäran utfärdats varje gång någon transaktion skett på kontot. Tidigare utskickade värdebevis har inte makulerats eller dylikt innan nästa värdebevis skickats ut.

I januari 2006 beslutade Finansinspektionen att återkalla Custodias tillstånd att som kreditmarknadsbolag driva finansieringsrörelse. Den 28 augusti 2006 försattes Custodia i konkurs.

Insättningsgarantinämnden (IGN) har beslutat att de sparare som haft sina pengar i KontoSpar har rätt att få ersättning. Insättningsgarantin täcker insatta medel och upplupen ränta upp till max 250 000 kr. Ersättningsbeloppet är knutet till person och inte konto, vilket innebär att två innehavare av samma konto kan som mest få ut en ersättning på 500 000 kr.

I 44 kap. 8 § inkomstskattelagen (IL) anges att ett värdepapper anses avyttrat om det företag som gett ut det försätts i konkurs. Vidare framgår att vid en konkurs i ett svensk aktiebolag ska alltid en kapitalförlust anses som definitiv när bolaget försätts i konkurs.

Av samma kapitel 34 §2 st anges att om utdelning erhålls i konkursen ska ersättningen tas upp som kapitalvinst till den del den motsvarar avdraget för kapitalförlust vid konkursutbrottet.

Av 55 kap. 2 - 4 §§ IL framgår de regler som gäller insättningsgaranti. Av 3 § detta kapitel framgår att ersättning som betalas ut från Insättningsgarantinämnden i första hand ska anses som ersättning för insatt kapitalbelopp. Avser ersättningen även upplupen ränta ska denna behandlas som ränteinkomst.

 

3 Skatteverkets bedömning


 
Förlagslån

Skatteverket anser att Custodias förlagslån får anses utgöra en svensk fordringsrätt enligt 48 kap. 3 § IL. Förlagslånet anses därför vara ett sådant värdepapper som avses i 44 kap. 8 § IL. Det innebär att denna fordringsrätt får anses avyttrat den dag Custodia försattes i konkurs. Detta skedde i slutet av augusti 2006. Det innebär att för fysiska personer ska avdrag för förluster i dessa värdepapper medges vid 2007 års taxering. Då förlagslånet inte varit noterat är denna förlust avdragsgill till 70 procent.

Om utdelning i konkursen erhålls ska 70 % tas upp som kapitalvinst det år man vet hur stor den blir.

KontoSpar

För fordringar avseende KontoSpar upp till 250 000 kr gäller insättningsgarantin. Den del av fordringen som täcks av insättningsgarantin kan därför inte ge någon rätt till förlustavdrag. Det innebär att den avdragsrätt som Skatteverket har tagit ställning till avseende förluster för insättningar på KontoSpar gäller de fordringar som insättningsgarantin inte täcker.

Skatteverket uppfattar att de värdebevis som skickats ut till kontohavarna inte är bärare av någon annan rättighet än att visa ställningen på aktuellt konto hos Custodia. Dessa värdebevis har inte kunnat överlåtas. Skatteverket anser därför att de värdebevis som Custodia har gett ut har haft samma funktion som ett kontoutdrag/årsbesked. De kan inte anses ha en rättslig status såsom värdepapper och något avdrag för förlust i samband med Custodias konkurs ska inte medges.

I och med att Custodia försätts i konkurs får kontohavaren en fordran mot konkursboet. Det finns inget hinder mot att innehavaren av fordran överlåter denna på någon annan. Konkursförvaltaren måste underrättas om denna försäljning.

Skatteverket anser att avdrag för en förlust kan medges om fordringen säljs under förutsättning att detta sker innan konkursen är avslutad. Avdragsrätten uppkommer den dag fordran säljs. Denna förlust är avdragsgill med 70 procent av beloppet.

En förutsättning för att få avdrag är enligt 44 kap. 23 § IL att förlusten är verklig. Om fordringen säljs ska för att avdrag för förlust ska kunna medges detta ske till marknadsvärde. Finns det en faktisk möjlighet till utdelning i konkursen måste hänsyn till detta tas då värderingen av fordran ska göras.

 

PlanSpar

Även för PlanSpar har det utfärdats värdebevis. Skatteverket uppfattar att PlanSpar, förutom att insättningsgaranti inte omfattar detta sparande, fungerat på likartat sätt som KontoSpar. Skatteverket anser därför att inte heller de värdebevis som finns avseende PlanSpar är värdepapper. Avdrag för förlust i samband med Custodias konkurs kan därför inte medges.

På motsvarande sätt som när det gäller KontoSpar är det möjligt att sälja fordran, avseende PlanSpar, som uppkommit i anledning av Custodias konkurs. Avdrag för verklig förlust kan medges med 70 procent av beloppet.