Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets skrivelser

Beskattningskonsekvenserna av Hakon Invest AB:s omvandling av preferensaktier till stamaktier

Datum: 2006-03-10

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
131 211797-06/1152
OBS! Informationen i nedanstående textruta har tillagts 2006-11-29.
Skatteverket har även fått in frågor om framskjuten beskattning är tillämplig på bytet av preferensaktier till stamaktier i Hakon Invest AB.

Skatteverkets uppfattning är att beskattning av bytet av aktier i Hakon Invest ska ske vid tax 2006 och att reglerna om framskjuten beskattning inte är tillämpliga.

Av lagtexten i 48 akap. IL framgår att framskjuten beskattning är tillämplig då man byter andelar i ett företag och får betalt med andelar i ett annat företag. I Hakon Invest-fallet så har man bytt aktier inom samma företag. Avsikten med andelsbyteslagen och sedermera reglerna om framskjuten beskattning var att underlätta strukturrationaliseringar. Av förarbetena till denna lagstiftning framgår inte heller att man skulle haft någon avsikt att innefatta förändringar inom ett företag.

1  Bakgrund och frågeställning


 
Till Skatteverket har fråga ställts om omvandlingen av preferensaktier i Hakon Invest AB (Hakon Invest) medför någon beskattning för de aktieägare som på detta sätt bytt sina preferensaktier till stamaktier i bolaget.
 
Likaså har fråga ställts om det värde, som Hakon Invest anser utgöra marknadsvärdet, kan användas vid beräkningen av skattepliktigt belopp.
 
Vid bolagsstämman under våren 2005 beslutades förutom ändringar avseende bolagets aktiekapitalstruktur även om en namnändring. Tidigare hette bolaget ICA Förbundet Invest AB. Bolaget är sedan 8 december 2005 noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
 

2  Svar

2.1  Skattepliktigt byte

 
Skatteverket anser att omvandlingen av preferensaktier till stamaktier i Hakon Invest innebär en avyttring och att denna ska deklareras vid 2006 års taxering.

En omvandling som innebär att aktier ges rätt till ökad eller minskad utdelning har i praxis bedömts som en sådan förändring i andelsrätten som leder till att aktierna anses avyttrade (se RÅ 1997 ref.81, RÅ 2000 ref.45 och Regeringsrättens dom 2005-12-13 mål nr 1336-05).

Bytet innebär att aktieägaren får en mindre del av både utdelning och förmögenhetsmassa i bolaget. Att det är bolaget som beslutar om konverteringen (bytet) av aktierna och att detta är tvingande för aktieägaren påverkar enligt expertgruppen inte denna bedömning. 

2.2  Värde vid bytet

När man byter bort aktier anses man ha sålt aktierna för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man har fått i utbyte. De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnar ifrån sig.

Av det prospekt som Hakon Invest gav ut i samband med börsintroduktionen framgår att ICA-handlarnas förbund vid tidpunkten för omvandlingen av preferensaktier till stamaktier i Hakon Invest har förmedlat ett stort antal affärer i Hakon Invest till kursen 77,85 kr. Av prospektet framgår även att ICA-handlarnas förbund och Hakon Invest anser att detta belopp bör ligga till grund för värderingen. Då Skatteverket har samma uppfattning innebär detta att verket anser att varje preferensaktie i Hakon Invest får anses såld för 77,85 kr och att varje stamaktie i Hakon Invest som förvärvats genom bytet får anses köpt för 77,85 kr.

Vid beräkningen av anskaffningsutgiften för preferens-aktierna ska verklig kostnad användas.

För kännedom kan även nämnas att aktiva ICA-handlare var under 2000 skyldiga, att för varje såld ICA-aktie, köpa 3 aktier i Hakon Invest (f.d. ICA Förbundet Invest AB) för 70 kr/aktie.