Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Folkrätten i väpnad konflikt; SOU 2010:72

Datum: 2011-02-14

Dnr/målnr/löpnr:
131-838872-10/112
Försvarsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Dnr Fö2010/1855/RS

 
Skatteverket har begränsat yttrandet till att avse de åligganden som verket har i egenskap av myndighet med särskilt ansvar för krisberedskapen vid höjd beredskap (se 11 och 18 §§ samt bilagan till förordningen, 2006:942, om krisberedskap och höjd beredskap).
 
Skatteverkets ansvarsområde inom nämnda förordning är ekonomisk säkerhet. Den för verket mest viktiga uppgiften är inom detta ansvarsområde är att  se till att skatter och offentligrättsliga fordringar fastställs till betalning samt att fastställda belopp betalas. Verket har särskilt att planera för att dessa samhällsviktiga funktioner upprätthålls även om de tekniska systemen (bl.a. Internet) inte fungerar. Verket har därför en relativt omfattande planering för olika risk- och krisscenarion. Verket bedriver även övningar inom risk- och krishanteringen. I verkets planeringsarbete och övningar beaktas efter behov även de folkrättsliga aspekterna.
 
Skatteverket avstyrker därför förslaget om att flytta ansvaret för en särskild folkrättsutbildning för verkets personal till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit överdirektören Andersson, rättschefen Andersson, skattedirektören Ögren, sektionschefen Grönkvist och rättslige experten Morgell, föredragande.