Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Energimyndighetens utkast till föreskrifter om hållbarhetskriterier

Datum: 2011-01-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 837 590-10/112
Statens energimyndighet

Ert diarienummer 30-10-6220

 
Skatteverket har beretts tillfälle att yttra sig över utkastet till föreskrifter om hållbarhetskriterier. Skatteverket avgränsar yttrandet till att avse frågeställningar inom verkets verksamhetsområde.
 
I föreskriftens 5 kap. 2 § görs en koppling mellan föreskriften och lagen (1994:1776) om skatt på energi, LSE. Den i föreskriften använda beteckningen godkänd lagerhavare förekommer inte LSE. Däremot kan bland annat godkännanden som upplagshavare och lagerhållare meddelas enligt LSE.
 
I samma bestämmelse nämns skatteupplag och lager som den rapporteringsskyldige är godkänd lagerhavare av. En förutsättning för att godkännas som upplagshavare enligt LSE är att sökanden disponerar över minst ett av sökanden utpekat utrymme som kan godkännas som skatteupplag. I LSE förekommer emellertid inte beteckningen godkända lager. Godkännande som lagerhållare kan meddelas utan att lagerhållaren har ett lager. En lagerhållare är inte heller godkänd eller registrerad för en viss lagerplats. Föreskriften antyder således att det i LSE finns en närmare koppling mellan lagerhållare och vissa fysiska platser än vad som är fallet. Skatteverket kan för närvarande inte bedöma i vad mån detta kan skapa problem vid tillämpningen.
 
Den föreslagna tidsperioden om upp till tre månader för uppfyllande av massbalans avviker från en skattemässigt normal redovisningsperiod om en månad. Skatteverket kan dock inte för närvarande bedöma i vad mån detta kan skapa problem eftersom skattereglerna inte är kopplade till lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad rättschef. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit skattedirektören Gunilla Hedwall, sektionschefen Eva Mårtensson och rättslige experten Ulf Olovsson, föredragande.