Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Betänkandet Personalförsörjningen i ett reformerat försvar, SOU 2010:86

Datum: 2011-03-14

Dnr/målnr/löpnr:
131 827460-10/112
Försvarsdepartementet
103 33 Stockholm

Remiss 2010-12-08, Fö2010/2037/MF1

 
Skatteverket begränsar sitt yttrande till den del av de föreslagna reglerna som har koppling till skattelagstiftningen.
 
I förslaget till lag om vissa arbetstagare i Försvarsmakten finns i 8 kap. 13 § bestämmelser om stöd till anhöriga om den som tjänstgör i en internationell militär insats skadas så att han eller hon behöver sjukhusvård eller förolyckas. Försvarsmakten ska efter ansökan ersätta anhöriga för skäligt antal resor till den skadade eller förolyckade samt uppehälle och tidsspillan vid sådan resa på samma grunder som gäller i fråga om ersättning av allmänna medel till vittnen. Vidare ska Försvarsmakten ge skäligt bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga samt ge bidrag till anhörig för kostnader i samband med dennes medverkan i den skadades rehabilitering när sådan medverkan är av särskild betydelse.
 
Det framgår indirekt genom hänvisningen till reglerna om vittnesersättning att avsikten är att de angivna formerna för stöd till anhöriga ska vara skattefria. Skatteverket avstyrker förslaget i de delar de innebär skattefrihet för ersättningar för anhörigas resor m.m. i samband med att den anställde skadas eller förolyckas samt bidrag till kostnader för psykosocialt stöd till anhöriga. Enligt allmänna regler gäller i sådana fall att det är den anställde som beskattas för ersättningar och förmåner som ges till anhöriga när ersättningen och förmånen utges på grund av anställningen. Av legalitetsskäl bör det därför inte införas särregler för denna kategori anställda. För det fall arbetsgivaren vill kompensera för skatteeffekterna får det ske genom anpassning av nivån på ifrågavarande ersättningar.
 
Ersättningar och förmåner i samband med den anställdes rehabilitering omfattas av det generella undantaget från beskattning som finns för rehabiliteringsåtgärder enligt 11 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229). Vissa resor för anhöriga till och från stationeringsorten för en utomlands stationerad anställd vid statliga myndigheter är skattefria enligt 11 kap. 21 § samma lag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättslige experten Mikael Sindahl, föredragande.