Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över Promemoria om skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna (Fi 2010/5533)

Datum: 2011-01-31

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning, Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
131 809746-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

1 Sammanfattning

Skatteverket tillstyrker förslaget som lämnas i utredningen men har vissa förslag till förtydliganden och förändringar. Skatteverket föreslår att:

  • en definition av begreppet förvaltningsbolag införs i lagtext eller att det görs en hänvisning till annan lag,
  • 3 kap. 1 § SBL kompletteras med en punkt som innebär att Skatteverket ska registrera den som ska lämna kontrolluppgift,
  • 10 kap. 1 § LSK kompletteras med en punkt där det framgår att, fusionsvederlag i kontanter vid sammanläggning eller delning omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet
  • det görs en ändring i 10 kap. LSK, som innebär att s.k. ETF som inte är förvaltarregistrerade omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet,
  • förslaget ses över avseende åtaganden enligt 13 kap. LSK och
  • kontrolluppgiftsskyldighet kompletteras med regler liknande dem som gäller för flytt av pensionsförsäkringar.

2 Skatteverkets synpunkter på förslagen i promemorian

2.1 Definitioner

I förslaget till ny lagtext i kupongskattelagen finns intaget en definition av begreppet förvaltningsbolag. Någon motsvarande definition av begreppet föreslås inte i lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK). Inte heller finns det något förslag som innebär att det i 1 kap. LSK hänvisas till någon annan lag där det finns en definition.

Skatteverket anser att det i förtydligande syfte antingen bör göras en definition i föreslagen lagtext eller en hänvisning till annan lag där definitionen återfinns.

2.2 Registrering

De i promemorian föreslagna reglerna innebär att utländska företag i vissa fall ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket. Det finns redan idag utländska företag som ska lämna kontrolluppgifter till Skatteverket, t.ex. på pensionsförsäkringsområdet. Det förekommer också att utländska aktörer inom den finansiella sektorn frivilligt vill lämna kontrolluppgifter, som en service åt sina svenska kunder. För att Skatteverket ska kunna administrera och följa upp de som ska och vill lämna kontrolluppgifter behövs en registrering. Vid elektroniskt uppgiftslämnande av kontrolluppgifter är det förutsättning att det finns en registrering.

I  3 kap. 1 § lag om skattbetalning (SBL) anges vem som ska registreras hos Skatteverket. Bl.a. avser detta den som ska göra skatteavdrag respektive betala arbetsgivaravgifter. Det finns inte någon motsvarighet för den som enbart ska lämna kontrolluppgifter. Skatteverket föreslår därför att 3 kap. 1 § SBL kompletteras med en punkt som innebär att Skatteverket ska registrera den som ska lämna kontrolluppgifter.

2.3 Kontrolluppgiftsskyldighet

Fusionsvederlag

Av förslaget framgår att alla fusionsvederlag i pengar ska beskattas som kapitalvinst. Skatteverket uppfattar att sammanläggning av en fond är en avyttring. Vi är däremot tveksamma till om man kan anse att en delning av en fond ingår i begreppet avyttring. Kontrolluppgiftsskyldigheten i 10 kap 1 § är helt styrd till att uppgift ska lämnas vid avyttring.

Skatteverket föreslår därför att det införs ett särskilt stycke i 10 kap. 1 § LSK som anger att om man vid en sammanläggning eller delning av en fond får kontant ersättning som ska beskattas ska kontrolluppgift lämnas på detta belopp.

Uppgifter från utländska aktörer

Av förslaget framgår bl.a. att uppgiftsskyldigheten i 10 kap LSK även omfattar förvaltningsbolag. Enligt dagens regler ska ett utländskt företag, som inte inrättar filial här, lämna in en förbindelse till Finansinspektionen om att lämna kontrolluppgifter (13 kap 1§). Av förarbeten, bl.a. senast i lagrådsremissen för skatteförfarandelagen (s. 755), framgår att det i praktiken är frivilligt att lämna in en förbindelse. Därmed är det också i praktiken frivilligt att lämna kontrolluppgifter.

Skatteverket uppfattar därför att den i avsnitt 4 föreslagna kompletteringen av lagstiftningen inte är tillräcklig för att försäkra sig om att Sverige får de kontrolluppgifter som borde lämnas. Skatteverket anser därför att förslaget i denna del bör ses över.

Börshandlade fonder

Handeln med börshandlade fondandelar s.k. ETF:er har blivit mycket populär i Sverige. De senaste fyra åren har omsättningen i ETF:er på Stockholmsbörsen mer än fyrdubblats från 50 till 210 miljarder kronor. Enligt nuvarande regler omfattas dessa fonder av kontrolluppgiftsskyldighet om de är förvaltarregistrerade. Sedan några år tillbaka är det även möjligt att inneha en ETF som inte är förvaltarregistrerad. Detta innebär att Skatteverket inte får några kontrolluppgifter vid försäljning av vissa av dessa börshandlade fonder.

Skatteverket föreslår att det görs en ändring i 10 kap. LSK, som innebär att även de ETF som inte är förvaltarregistrerade omfattas av kontrolluppgiftsskyldighet.

2.4 Skattekontroll

Att öppna fondmarknaden på det sätt som beskrivs i den nu aktuella promemorian och i SOU 2010:78 kommer att innebära stora möjligheter för fondbranschen, men det kommer också att innebära en påverkan vad gäller den skatt som fonderna och deras andelsägare ska redovisa i Sverige.

Tidigare har det införts nya skatteregler för pensionsförsäkring m.m. Enligt dessa är det möjligt att spara i pensionsförsäkringar även utanför Sverige, flytta befintlig försäkring utomlands osv. I samband med att detta infördes ändrades även vissa bestämmelser om kontrolluppgifter. Skälet var att åstadkomma en tillfredsställande kontroll främst vad gäller det utländska pensionssparandet.

De nu föreslagna förändringarna vad gäller fondverksamhet påminner om de förändringar som genomförts avseende pensioner på så sätt att ett svenskt fondsparande med latenta kapitalvinster kan komma att flyttas utomlands utan att dessa beskattas i Sverige. Om en svensk värdepappersfond genom fusion flyttas till ett annat land kommer ingen uppgift att lämnas om att en sådan flytt av tillgångar skett. Efter flytten kan kontrolluppgiftsskyldigheten åligga ett utländskt företag t.ex. ett förvaltningsbolag. En förutsättning för att kunna bevaka att en sådan rapportering sker till Skatteverket är bl.a. att Skatteverket har kännedom om att en flytt har genomförts.

För att skattekontrollen ska bli effektiv anser därför Skatteverket att regler liknande de som gäller för pensionsförsäkringar borde övervägas.

2.5 Konsekvenser för Skatteverket

I promemorian anges att förslagen inte förväntas leda till några merkostnader för Skatteverket. Skatteverket håller inte med om detta. En fondverksamhet med större andel utländska aktörer och en mer komplex struktur kommer innebära ökade kostnader för Skatteverket jämfört med idag. I och med att dessa aktörer kan vara verksamma i Sverige på ett helt annat sätt än idag och att de också åläggs skyldighet att lämna uppgifter till Skatteverket kommer det att finnas ett helt annat krav på att information, formulär, service m.m. Bl.a. måste Skatteverket kunna lämna information och ha formulär på andra språk än svenska.. Skatteverket uppskattar kostnaderna under första året för anpassning av information, system, rutiner, utbildning av personal m.m. till 5 miljoner kronor. Därutöver tillkommer en ökad årlig kostnad avseende handläggning, information, drift m.m. som uppskattas till 2 miljoner kronor.

2.6 Konsekvenser för det offentliga

Av förslaget framgår att det inte förväntas ha några offentligfinansiella effekter.  De föreslagna ändringarna av förutsättningarna för att bedriva fondverksamhet kan enligt Skatteverkets uppfattning innebära sämre och färre kontrolluppgifter. Detta i sin tur kan leda till risk för skattebortfall och därmed offentligfinansiell påverkan.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. I den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid och rättslige experten Karin Sköld Berzelius, föredragande.