Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemoria om Kompletterande förslag till ändrade regler för investeringsfonder och deras delägare

Datum: 2011-01-31

Dnr/målnr/löpnr:
131-808403-10/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har utöver nedanstående synpunkter inget att erinra mot förslagen i promemorian.
 
Enligt avsnitt 4.1 ska Skatteverket i ett särskilt utskick informera ej deklarationsskyldiga personer som har knappt 340 kr eller mer i schablonintäkt, och då får en skatt på mer än 100 kr, att de ska betala in skatten före den 4 maj för att de ska kunna undvika kostnadsränta.
 
Skatteverket ser stora problem med att skicka ut denna nya produkt. Detta i huvudsak beroende på att den enligt förslaget ska skickas ut under samma tidsperiod som utskicket av 7,5 miljoner inkomstdeklarationer. Under denna period får verket redan idag en mängd frågor från allmänheten och arbetsbelastningen är hög. Dessutom kommer det enligt Skatteverkets uppfattning också bli svårt att förklara syftet med informationen. Som verket har förstått detta  ska Skatteverket i ett brev i april förklara för Kalle tio år att han har en schablonintäkt på 500 kr, en skatt att betala på 150 kr och att den ska betalas in före den 4 maj för att han ska undvika att en ränta på 2 kr påförs jämfört med om han betalar skatten efter det att han fått sitt slutskattebesked i september. Information via ett pappersutskick innebär vidare en negativ miljöpåverkan.
 
Skatteverket föreslår i första hand att det istället för det nuvarande förslaget ankommer på Skatteverket att på lämpligt sätt informera medborgarna (t.ex. via deklarationsbroschyrer, webbplats och liknande). Detta kan jämföras med dagens behov av information för dem som kan behöva göra en extra skatteinbetalning den 12 februari taxeringsåret för att undvika ränta och en sådan information kan ske till en betydligt lägre kostnad än det tänkta utskicket.
 
Om produkten ändå ska skickas ut bör det regleras hur och när produkten ska skickas ut samt att information enbart ska skickas ut i de fall skatten att betala överstiger 1000 kr mot föreslagna 100 kr. De löpande kostnaderna som redovisats i avsnitt 5.2 på 2 miljoner kronor per år kan minskas vid en högre gräns för utskick än det föreslagna skattebeloppet på 100 kr.
 
Vidare är det önskvärt att Fondskatteutredningens (Fi 2010/688) förslag att lämna kontrolluppgifter om schablonintäkt i 11 kap. lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227), LSK, kompletteras på liknande sätt som föreslagits i promemorian Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna (Fi 2010/5533). Där föreslås att bestämmelserna om kontrolluppgiftsskyldighet i 10 kap. 1-4 §§ LSK bland annat ska omfatta förvaltningsbolag (icke svenskt fondbolag).
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.