Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Försenad årsredovisning och bokföringsbrott

Datum: 2011-12-19

Dnr/målnr/löpnr:
131 804765-11/112
Justitiedepartementet
103 33 Stockholm

Dnr Ju2009/5053/L1
 
Skatteverket tillstyrker förslaget i promemorian.

Skatteverket anser dock att det i författningskommentarerna bör läggas till att även försening av upprättandet av en enstaka årsredovisning eller ett enstaka årsbokslut bör kunna medföra åtal. Det bör kunna bli fallet när förseningen är betydande. En enstaka långvarig försening bör rimligtvis betraktas som lika allvarlig som flera korta förseningar.
 
I det längre stycket i författningskommentaren används ordet bolag (... för flera olika bolag som företräds av samma person ...). Det är lämpligare att använda ordet företag, som inte har en begränsande innebörd.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har även deltagit överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Tomas Algotsson, sektionschefen Lisabeth Björk och rättslige specialisten Torbjörn Gustafsson, föredragande.