Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter KOM (2011) 730

Datum: 2011-12-19

Område: Punktskatt

Dnr/målnr/löpnr:
131 786271-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Er beteckning Fi2011/4812

Skatteverket är positivt till att det tas fram nya bestämmelser om administrativt samarbete mellan EU-medlemsstaterna i fråga om punktskatter.

1 Synpunkter på kommissionens förslag

Av artikel 15.4. framgår att kommissionen får anta genomförandeakter för att fastställa i vilka situationer de behöriga myndigheterna får betrakta det datoriserade systemet som otillgängligt i den mening som avses i 15.3. Skatteverket ifrågasätter nyttan av en sådan bestämmelse. I de flesta fall torde det inte vara nödvändigt för medlemsstaterna att genast utbyta information av det slag som omfattas av det administrativa samarbetet. Sannolikt kommer de behöriga myndigheterna i de flesta fall välja att avvakta att det datoriserade systemet åter är tillgängligt. I de fall det är bråttom att utbyta information bör de behöriga myndigheterna ha befogenhet att själva avgöra om de ska tillgripa reservprocedur, oavsett skäl till varför det datoriserade systemet är otillgängligt.
 
Skatteverket anser att artikel 19 behöver förtydligas. Det bör uttryckligen framgå att den adress som ska registreras i SEED för en registrerad varumottagare ska vara den adress där denne tar emot varor under uppskovsförfarande. Flera olika lösningar är möjliga för att åstadkomma detta. Ett förslag är att lägga till följande mening i 19.2. b): "För sådan registrerad mottagare som avses i punkt1. a ) ii) är det den faktiska mottagningsadressen som godkänts av de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten som ska registreras."
 
Enligt Skatteverkets uppfattning bör förordningen inte innehålla bestämmelser av det slag som föreslås i artikel 21.2. Bestämmelser som innebär att uppgifter i EMCS ska raderas eller göras otillgängliga redan efter tre år vållar problem för den svenska tillämpningen. Den svenska EMCS-applikationen har utformats på det sättet att alla uppgifter kommer att ligga kvar "online" till dess uppgifterna ska gallras enligt svenska bestämmelser, dvs. efter tio år. Skatteverket anser att punkten 2 i artikel 21 bör tas bort.
 
Den föreslagna artikel 28.4. innehåller skrivningar om att begränsa räckvidden för vissa rättigheter och skyldigheter i den mån detta är nödvändigt för att skydda de intressen som avses i artikel 13.1. i direktiv 95/46/EG. I den nuvarande förordningen (EG) 2073/2004 finns motsvarande bestämmelse i artikel 31.4. I den bestämmelsen hänvisas till artikel 13 e) i direktiv 95/46/EG (vilket rätteligen borde vara till artikel 13.1. e) i direktiv 95/46/EG). Möjligen är det ett misstag att den föreslagna bestämmelsen i artikel 28.4. hänvisar till hela punkten 1 och inte bara till punkten 1. e) i artikel 13 i direktiv 95/46/EG.

2 Följdändringar av svenska bestämmelser

En ny rådsförordning innebär att svenska bestämmelser som hänvisar till den nuvarande förordningen behöver följdändras. Sådana ändringar är nödvändiga i 3 och 15 §§ i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

3 Konsekvenser för Skatteverket

Skatteverket noterar att den föreslagna artikel 19.2.j) innebär att SEED-registrets uppgifter för skatteupplag ska visa vilken eller vilka upplagshavare som har tillstånd att använda skatteupplaget. Skatteverket har i sak inget att invända mot en sådan bestämmelse men det svenska SEED-registret har inte utformats på det sättet. Att anpassa det svenska SEED-registret till den föreslagna bestämmelsens krav medför kostnader av engångskaraktär för Skatteverket som har beräknats till 80 000 kronor.
 
Förslagen i övrigt bedöms inte medföra några kostnader för Skatteverket.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit överdirektör Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Åsa Johansson samt rättslige experten Mats Alriksson, föredragande.