Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förhandlingar om förslag till rådets förordning om internationella makars förmögenhetsförhållanden och förslag till rådets förordning om internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden JU2010/3132/L2

Datum: 2011-12-12

Dnr/målnr/löpnr:
131 733537-11/112
Justitiedepartementet
1013 33 Stockholm

Skatteverket har inget att erinra mot de föreslagna reglerna om internationella makars förmögenhetsförhållanden.
 
Ett införande av dessa bör enligt Skatteverkets mening föranleda en översyn även av lagen (1990:272) om internationella frågor rörande makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) samt förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap.
 
Skatteverket föreslår att det i Sverige införs en möjlighet för makar och registrerade partners att registrera ett avtal om att en viss stats lag ska tillämpas på makarnas eller registrerade partnernas förmögenhetsförhållanden.
 
Om en sådan möjlighet till registrering i Sverige införs, bör beslut om registrering av lagvalsavtal fattas av Skatteverket på samma sätt som i dag gäller för äktenskapsförord.
 
Skatteverket föreslår att 7 kap. 3 § äktenskapsbalken anpassas så att det ska innehålla samma formkrav som internationella äktenskapsförord enligt artikel 20 i det remitterade förslaget.
 
När en avliden person var registrerad partner måste Skatteverket alltid kontrollera var partnerskapet registrerats i syfte att fastställa om efterlevande partnern är dödsbodelägare. Enligt det remitterade förslaget kommer lagen i det land där partnerskapet ingåtts att bli gällande för all framtid oavsett bosättningsland. Skatteverket registrerar inte uppgift om land eller ort för ingånget partnerskap i folkbokföringsdatabasen, utan kommer i samtliga fall antingen att behöva begära uppgifter om detta från dödsboet eller kontrollera gammalt arkivmaterial. Den 31 december 2010 levde totalt 1911 män och 1820 kvinnor i Sverige i registrerade partnerskap. Under de senaste åren har varje år färre än 20 män respektive 10 kvinnor blivit efterlevande partner. Antalet bouppteckningar där Skatteverket skulle behöva få in uppgifter om land för ingående av partnerskap är således mycket litet.
 
Oavsett om antalet partnerskap är få i Sverige ifrågasätter Skatteverket varför reglerna om tillämplig lag ska vara olika för internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden jämfört med internationella makars förmögenhetsförhållanden. Skatteverket anser att samma regler bör gälla.
 
Om det införs en möjlighet att registrera lagvalsavtal så finns det enligt Skatteverkets bedömning goda möjligheter för tredje man att få kännedom om eventuella lagvalsavtal. När det gäller de föreslagna borgenärsskyddsreglerna avseende internationella registrerade partners förmögenhetsförhållanden så bedömer Skatteverket att det är svårt för tredje man att få kännedom om i vilket land ett partnerskap har ingåtts. Uppgift om land eller ort för ingånget partnerskap för svenska registrerade partners finns inte i folkbokföringsdatabasen.
 
Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Ingemar Hansson. Vid den slutliga handläggningen har följande också deltagit: överdirektören Magdalena Andersson, rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, enhetschefen Ulrika Lundström, sektionschefen Cecilia Asker, rättsliga utredaren Anna Döös och rättsliga specialisten Anna-Karin Östling, föredragande.