Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över förslag till ändrade fondföreskrifter (FI Dnr 10-5045)

Datum: 2011-02-28

Dnr/målnr/löpnr:
131 73264-11/112
Finansinspektionen
Box 7821
103 97 Stockholm

Skatteverket har inga synpunkter på förslaget i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit skattedirektören Urban Strömberg, sektionschefen Svante Strid samt rättslige experten Joakim Hansson, föredragande.