Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag (KOM(2011)594) till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG

Datum: 2011-12-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 721642-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Fi2011/4339
 
Skatteverkets inställning är att den föreslagna skatten inte ska införas förrän de problem som finns beträffande hantering och kontroll har utretts närmare.
 
Vad beträffar hantering och kontroll av skatten har Skatteverket följande synpunkter:
 
Förslaget kommer att medföra stora konsekvenser för Skatteverket i form av ökade administrativa kostnader dels för hantering och kontroll av de deklarationer som finansinstituten ska lämna månatligen och dels för hantering och avstämning av de skattebetalningar som ska ske löpande vartefter transaktionerna äger rum.
 
Förslaget innebär vidare att det ska ställas krav på medlemsstaterna att vidta åtgärder för att förebygga skatteundandragande, skatteflykt och missbruk. Detta kommer att medföra att Skatteverket måste bygga upp en kontrollapparat för att kunna tillse att direktivet i denna del följs.
 
Det är dock i nuläget svårt att beräkna antalet årsarbetskrafter och de kostnader som ovannämnda hantering och kontroll kommer att medföra.  
                         
Skattens territoriella räckvidd och medlemsstaternas beskattningsrätt bestäms enligt hemvistprincipen, vilket innebär att beskattningsrätten tillfaller den stat där etableringen finns. Det blir således avgörande att kunna konstatera om ett utländskt företag är etablerat i Sverige eller inte och om en sådan etablering (driftställe) ska anses ha utfört eller medverkat i transaktionen eller ej. Enligt förslaget (artikel 3 punkt 3) ska ett finansinstitut inte anses vara etablerad i en medlemsstat om den person som är betalningsskyldig bevisar att det inte finns någon koppling mellan transaktionens ekonomiska substans och en medlemsstats  territorium. Vad som ska avses med koppling till territoriet anges dock inte närmare. Förslaget behöver i dessa delar preciseras.
 
Såväl köp och försäljningar som överföringar inom en koncern omfattas av skatteplikten (artikel 2). Vid transaktioner inom en koncern kan prissättningen komma att behöva korrigeras i enlighet med armlängdsprincipen (artikel 5 punkt 3). Detta kan medföra behov av analys av prissättning av jämförbara transaktioner mellan oberoende parter, vilket kan orsaka problem eftersom det kan vara svårt att hitta jämförbara situationer i dessa fall.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit överdirektör Magdalena Andersson, rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Stig Schultz, föredragande.