Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över betänkandet Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar (SOU 2010:73).

Datum: 2011-01-31

Dnr/målnr/löpnr:
131 716172-10/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

N2010/6763/TE

 
Betänkandet innehåller inga förslag som berör skatteområdet. Skatteverket har därför inga synpunkter på betänkandet.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt närvarit rättschef Vilhelm Andersson, skattedirektör Tomas Algotsson, sektionschef Mats Nilsson och rättslige experten Stig Schultz, föredragande.