Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Förslag avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. Promemoria I: förslag avseende energideklarationer (N2011/5600/E)

Datum: 2011-11-21

Dnr/målnr/löpnr:
131 663405-11/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats yttra sig över rubricerad promemoria.

Skatteverket har inget att erinra mot det förslag till genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda m.m. som redovisas i promemorian.

Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har även närvarat skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Lena Abrahamsson samt rättslige experten Torbjörn Neikter, föredragande.