Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemoria Ds 2011:31 Vissa förenklingar i det arbetsmarknadspolitiska regelverket (A 2011/3459/A)

Datum: 2011-11-15

Dnr/målnr/löpnr:
131 644129-11/112
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 Stockholm

Promemorian innehåller förslag om vissa ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229). Eftersom förslagen endast innehåller vissa förtydliganden och språkliga justeringar och inga ändringar i sak har Skatteverket inga invändningar mot förslagen i promemorian.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson och skattedirektör Urban Strömberg, föredragande.