Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Synpunkter, Kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan ccTLD-operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden (N2011/5286/ITP)

Datum: 2011-11-07

Dnr/målnr/löpnr:
131-624406-11/112
Näringsdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket instämmer i stort i de rekommendationer som framförs i rapporten "kartläggning av utvecklingen kring avtal mellan ccTLD-operatörer och regeringar samt förslag till avtal för svenska förhållanden".

Skatteverket har valt att besvara de tre frågeställningarna i remissen genom att lämna synpunkter på de 13 rekommendationer som framförs i kartläggningen.

1 Generella synpunkter

Skatteverket välkomnar att det tas ett starkare grepp för att öka säkerheten för den svenska landstoppdomänen och därmed ett fungerande Internet. Att ha en säker, tillförlitlig och fungerande hantering av den svenska landstoppdomänen (.se) är en viktigt faktor för att säkerställa den fortsatta utbyggnaden av svensk e-förvaltning. En av Skatteverkets enskilt viktigaste effektiviseringsverktyg är just en breddad e-förvaltning med bl.a. en högre grad av självbetjäningstjänster över Internet.

2 Synpunkter

- Det bör säkerställas att grossistpriset inte utgör ett hinder för registrering av domännamn.
Synpunkter: Instämmer i stort.
Regler runt Warehousing och övertagande av domännamn bör förslagsvis följa de skrivningar som Finland använder. Därmed säkerställs det att inom domänen är ordning och reda samt att oseriösa aktörer motverkas vad gäller t.ex. registrering eller "fientligt övertagande" av domännamn som kan associeras till dess seriösa motsvarighet.

- Toppdomänsadministratören bör ha erforderliga finansiella reserver.
Synpunkter: Instämmer.
Vi har dock inte kunnat utläsa ur rapporten hur detta rent praktiskt ska lösas och få avsedd effekt.

- 2§ i Toppdomänslagen revideras med att införa ett krav på att Registrartillhörighet för en domän också skall insamlas.
Synpunkter: Instämmer

- Frekvensen av deponering av zonfil och innehavarregister hos
tillsynsmyndigheten bör värderas och eventuellt förtätas.
Synpunkter: Instämmer

- PTS bör åläggas att kontrollera att man kan starta upp en ny toppdomänadministratör med hjälp av de filer som IIS deponerar. Oavsett om detta sker i samarbete med IIS eller av en ny part utan samarbete med IIS.
Synpunkter: Instämmer

- Toppdomänslagen bör kompletteras med vägledning om hur en toppdomänadministratör för en Sverigerelaterad toppdomän utses.
Synpunkter: Instämmer

- För att Toppdomänlagen skall vara applicerbar på toppdomänadministratören bör det, antingen i lagen eller i ett avtal, säkerställas att toppdomänadministratören driver verksamheten där svenskt lagrum har täckning.
Synpunkter: Instämmer.

- Offentligt avtal alternativt koncession bör skrivas med de olika administratörer som finns för Sverigerelaterade toppdomäner.
Synpunkter: Instämmer.

- Antingen via Toppdomänslagen eller avtal bör toppdomänadministratörens affärsmodell (registryregistrar modell eller annan modell lämplig för att uppfylla toppdomänens syfte) regleras.
Synpunkter: Instämmer

- Regeringen bör ta ställning till på vilket sätt de kan påverka den globala debatten så att svenska domännamninnehavarens intressen i andra toppdomäner tas tillvara.
Synpunkter: Instämmer

- Regeringen bör ta ställning till hur man ska hantera ansökningar om Sverigerelaterade toppdomäner på annat skript och språk än kombinationen latin och svenska.
Synpunkter: Instämmer

- Regeringen bör skapa en webbplats för publicering av dokument mm relaterat till domännamnshantering för toppdomäner relaterade till Sverige och därmed bidra till den öppenhet och transparens som Internet står för.
Synpunkter: Instämmer

 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen var Håkan Westergren föredragande.