Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Promemoria om utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift

Datum: 2011-10-03

Dnr/målnr/löpnr:
131 601901-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Fi2011/3613)

 
Skatteverket tillstyrker förslagen i promemorian.

Skatteverket lämnar dock följande synpunkt.

Med anledning av det nya fjärde stycket i 17 § lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon föreslås att 17 a § andra stycket får följande lydelse:

Beslut enligt första stycket fattas genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret, i enlighet med vad som anges i 17 § andra, tredje och fjärde styckena.

Beslut om detta yttrande har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har också deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Urban Strömberg, sektionschefen Åsa Johansson och rättslige experten Ulf Båsjö, föredragande