Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande över promemorian Ett höjt schablonavdrag vid uthyrning av bostäder, m.m.

Datum: 2011-09-05

Dnr/målnr/löpnr:
131 590227-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

(Fi2011/3575)
 

 
Skatteverket har inte något att erinra mot förslaget att schablonavdraget vid uthyrning av bostäder m.m. höjs från 18 000 kr till 21 000 kr per bostad och år.
 
Beloppsgränsen för när utgifter för resor mellan bostad och arbetsplats m.m. får dras av föreslås höjas från 9 000 kr till 10 000 kr. Skatteverket tillstyrker detta förslag. Verket anser dock att en höjning av beloppsgränsen till 15 000 kr hade varit bättre. På så sätt skulle antalet som ska deklarera sådana utgifter minska, vilket skulle innebära en större förenkling. En beloppsgräns på 15 000 kr skulle även medföra att resurser frigörs, som kan användas till andra ändamål.  
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har även deltagit rättschefen Vilhelm Andersson, skattedirektören Tomas Algotsson, sektionschefen Lena Abrahamsson och rättsliga experten Marie Louise Johansson Harling, föredragande.