Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Europeiska kommissionens förslag till förordning om införande av europeiskt föreläggande om bevarande av bankkontotillgångar; kvarstad på bankmedel (Ju2011/2778/DOM)

Datum: 2011-09-26

Dnr/målnr/löpnr:
131 582009-11/112
Justitiedepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket har inga synpunkter på förslagen.
 
Skatteverket vill framhålla det angelägna i att effektivare säkringsmöjligheter införs även i fråga om offentligrättsliga fordringar, där ordningen för närvarande är att domstol i den mottagande EU-staten måste meddela ett nytt säkringsbeslut innan säkringsåtgärder kan vidtas. Det nya indrivningsdirektivet (2010/24/EU) innebär ingen ändring härvidlag.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen har i övrigt deltagit avdelningschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren, sektionschefen Cecilia Asker och rättslige experten Mats Wiktor, föredragande.