Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Ansökan av Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien om avgiftshjälp

Datum: 2011-10-24

Dnr/målnr/löpnr:
131 567792-11/112
Socialdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket tillstyrker att Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien beviljas avgiftshjälp.
 
Skatteverket avger härmed yttrande över rubricerad ansökan.

 

Bedömning


 
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien (trossamfundet) har i sin ansökan om avgiftshjälp till Socialdepartementet bifogat bevis om tilldelat organisationsnummer, verksamhetsberättelse, stadgar samt en blankett för ansökan om medlemskap och medgivande från medlemmarna att Skatteverket får ta ut medlemsavgift till trossamfundet via skattebetalningssystemet.
 
Av trossamfundets stadgar 2 a § framgår att trossamfundets intention är att avgiften ska tas ut via statlig avgiftshjälp. Av samma paragraf framgår att varje medlem skriftligen ska samtycka till statlig avgiftshjälp samt att ett sådant medgivande  kan återkallas när som helst.
 
Enligt 16 § lagen (1998:1593) om trossamfund får regeringen besluta att ett registrerat trossamfund ska få avgiftshjälp. Sådan hjälp får enligt bestämmelsen, lämnas endast till trossamfund som bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingarna som samhället vilar på och om trossamfundet är stabilt och har egen livskraft.
 
För att statligt stöd i form av avgiftshjälp ska fungera måste dock även andra förutsättningar vara uppfyllda. Absoluta förutsättningar för att avgiftshjälp ska fungera är att
 
- grunden för medlemskap och avgiftsskyldighet står helt klart för alla medlemmar
- samfundet skaffar tydliga samtycken till avgiftsbetalningen från de medlemmar som Skatteverket ska ta in avgifter för, och
- samfundet tydligt informerar medlemmarna om avgiftsskyldigheten och vad det
innebär att betala avgift via skattebetalningssystemet.

Enligt 6 § första stycket lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund ska andra registrerade trossamfund än Svenska kyrkan skaffa skriftligt samtycke från de personer vilkas avgifter ska tas in med statlig hjälp. Samtycke ska avse dels avgiftsskyldigheten till trossamfundet och dels att avgiften tas in med statlig avgiftshjälp.
 
Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien har i sin ansökan om avgiftshjälp skickat med en ansökningsblankett för medlemskap i trossamfundet. Av blanketten framgår att ett undertecknande av blanketten också innebär medgivande till att avgiften, 1 procent av den beskattningsbara inkomsten, tas ut med hjälp av statlig avgiftshjälp samt att medgivandet skriftligen kan återkallas när som helst. Till ansökan om avgiftshjälp bifogas även ett informationsblad om medlemskap, avgiftshjälp och att ett medgivande till avgiftshjälp kan återkallas. Informationsbladet finns förutom på svenska även på syrianska och arabiska.
 
Skatteverket noterar vidare att trossamfundet har ett datoriserat medlemsregister samt att det av ansökan framgår att samfundet för år 2010 har 10 465 registrerade vuxna medlemmar.
 
Skatteverket anser att Syrisk Ortodoxa Ärkestiftet av Sverige och Skandinavien uppfyller förutsättningarna för att få avgiftshjälp och tillstyrker därför att avgiftshjälp beviljas.
 
Beslut i detta ärende har fattats av undertecknad generaldirektör i närvaro av rättschefen Vilhelm Andersson, enhetschefen Stina Ögren och sektionschefen Cecilia Asker samt Chris Eriksson, föredragande.