Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Yttrande på remissen "Europeiska kommissionens förslag till nytt system för egna medel" (Fi2011/3186)

Datum: 2011-07-28

Dnr/målnr/löpnr:
131-524633-11/112
Finansdepartementet
103 33 Stockholm

Skatteverket har anmodats att yttra sig över Europeiska kommissionens förslag till nytt system för egna medel med anledning av EU-budgeten efter år 2014.

I förslaget från Europeiska kommissionen framgår att den mervärdesskattebaserade delen av egna medel skall avskaffas och ersättas av ett nytt mervärdesskattebaserat egna medel system baserat på en andel av mervärdesskatten på leverans av varor och tjänster, gemenskapsinterna förvärv och importerade varor. Vilken effekt det nya mervärdesskattebaserade egna medlet kommer att få för hanteringen av den svenska mervärdesskattebaserade avgiften är emellertid ej möjligt att ta ställning till med den information som föreligger i nuläget.

Skatteverket instämmer i Europeiska kommissionens påstående att det nuvarande systemet är administrativt krävande och välkomnar därför åtgärder som leder till ett mer transparent system där beräkningarna baseras på likvärdiga statistiska förutsättningar medlemsstaterna emellan.

Skatteverket tolkar Europeiska kommissionens förslag om avskaffande av vissa undantag från mervärdesskatt som att en del undantag från skattskyldighet enligt Mervärdesskattelagen (1994:200) kan tänkas upphöra.

 
Beslut i detta ärende har fattats av överdirektör Magdalena Andersson. I den slutliga beredningen har tf. Ekonomidirektör Carina Pettersson deltagit samt handläggare Marie Nilsson varit föredragande.