Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets yttranden

Departementspromemoria DS 2011:22 Anmälningsskyldighet vid utstationering samt förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar enligt anställningsskyddslagen (A 2011/2825/ARM)

Datum: 2011-10-10

Dnr/målnr/löpnr:
131 512421-11/112
Arbetsmarknadsdepartementet
103 33 STOCKHOLM

Skatteverket tillstyrker förslaget i promemorian att införa en anmälningsskyldighet för utländska arbetsgivare som utstationerar arbetstagare i Sverige.
 
Eftersom förslaget om förtydligande avseende missbruk av visstidsanställningar inte berör skatteområdet avstår Skatteverket från att lämna synpunkter i denna del.
 
Detta yttrande har beslutats av undertecknad generaldirektör. Vid den slutliga handläggningen av ärendet har i övrigt deltagit rättschefen Vilhelm Andersson,  skattedirektör Urban Strömberg och rättsliga experten Björn-Olof Petersson, föredragande.